vennootschapsbelasting

Uw gift telt, elk jaar weer!

Vennootschapsbelasting

1. Hoofdlijnen van de giftenaftrek

Voor lichamen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting is in artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ("Wet Vpb") een bepaling omtrent giftenaftrek opgenomen. Om voor aftrek op grond van artikel 16 Wet Vpb in aanmerking te komen, moet een lichaam een gift doen aan een in Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling. Het lichaam moet de gift met schriftelijke bescheiden kunnen staven. Verder heeft het lichaam te maken met een bovengrens. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000.

2. Het begrip giften

Voor het begrip 'giften' in de Wet Vpb wordt in principe aangesloten bij de definitie van dit begrip in de inkomstenbelasting. De hiervoor genoemde regels voor giftenaftrek zijn niet van toepassing op zogenoemde zakelijke giften. Zakelijke giften zijn namelijk als ondernemingskosten aftrekbaar van de winst. Dit geldt zowel voor ondernemingen van natuurlijke personen als voor lichamen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Blijkens een oude resolutie van de staatssecretaris van Financien (BNB 1962/83) kunnen giften aan een algemeen nut beogende instelling tot de ondernemingskosten worden gerekend indien en voor zover zij een zakelijk karakter dragen en een direct belang van de onderneming beogen. Hierbij kan gedacht worden aan reclamekosten of giften waaraan de onderneming zich redelijkerwijs niet heeft kunnen onttrekken ofwel die plaatsvinden, omdat het lichaam bij het begiftigde doel belang heeft. Aangezien zakelijke giften als reguliere aftrekbare kosten worden aangemerkt, geldt hiervoor de aftrekbeperking van artikel 16 Wet Vpb niet.

3. De begunstigde instelling

De Stichting Universiteitsfonds Twente is door de Belastingdienst op basis van de huidige regels gerangschikt als een zogenoemde "algemeen nut beogende instelling". Hiermee wordt in principe voldaan aan de voorwaarde dat de gift gedaan dient te worden aan een (in Nederland gevestigde) algemeen nut beogende instelling.

De in deze webpagina opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van de inhoud van deze webpagina de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van kennisname juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven.