MSc Diploma

Wil je na afronding van de drie cursussen in aanmerking komen voor het MSc diploma, dan is een Final Master (Company) Assignment noodzakelijk. Dit onderdeel omvat een schriftelijke en mondelinge rapportage van (een deel van) de werkzaamheden binnen het bedrijf waar je werkt. Daaruit moet blijken dat de werkzaamheden op academisch niveau worden verricht. De omvang van de werkzaamheden uit de rapportage moet vergelijkbaar zijn met de MSc opdracht van een reguliere masterstudent van de specialisatie Chemical & Process Engineering (40 EC). Ook moeten de werkzaamheden onderzoek- en/of ontwerpaspecten omvatten.

Toelating MSc opleiding Chemical Science & Engineering

De examencommissie van de MSc opleiding Chemical Science & Engineering hanteert een separate toelatingsprocedure voor cursisten die de alle drie onderdelen van de cursus Procestechnologie met succes hebben afgerond. Deze staat omschreven in de Onderwijs- en Examenregeling CSE. De nominale studielast voor de MSc Chemical Science & Engineering is in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek vastgesteld op 120 EC (3.360 uur). Dit komt overeen met twee jaar studie op fulltime-basis.

Ben je in het bezit van alle drie Procestechnologie certificaten en wil je worden toegelaten tot het MSc examen van de opleiding Chemical Science & Engineering? Richt dan een schriftelijk verzoek aan de secretaris van de examencommissie van de MSc opleiding CSE. Een schriftelijk verzoek omvat verder een uitgebreid CV met een overzicht van de opleiding(en) en relevante werkervaring. De cursuscoörindator ondersteunt je altijd bij een aanvraag. 

De examencommissie geeft vervolgens vrijstelling voor zo goed als alle vakken van de masteropleidingen, behalve de masteropdracht. Daarnaast benoemen zij een afstudeercommissie, die minimaal bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een lid van de wetenschappelijke staf die vakkundig is op het gebied waarover de kandidaat rapporteert. Deze commissie beoordeelt of een kandidaat (chemisch technologisch) onderzoek of ontwerp van voldoende wetenschappelijk niveau heeft verricht dat voldoet aan de eindtermen die ook gelden voor een reguliere afstudeeropdracht.

Als ingeschreven MSc-student betaal je jaarlijks het wettelijk verplichte collegegeld.