UTCEINieuwsUT goed vertegenwoordigd in derde ronde Nationaal Groeifonds

UT goed vertegenwoordigd in derde ronde Nationaal Groeifonds

In de derde ronde van het Nationaal Groeifonds is de Universiteit Twente (UT) goed vertegenwoordigd in verschillende groeifondsvoorstellen waarvoor nationaal geld beschikbaar komt.

Met het Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 een bedrag van € 20 miljard in projecten van publiek-private consortia die bijdragen aan toekomstige economische groei. De UT is partner in de Groeifondsvoorstellen van Deltaplan Valorisatie, Holomicrobioom, DUTCH, 6G Future Network services, POLARIS, Circulaire Zonnepanelen en Material Independence & Circular Batteries

Material Independence & Circular Batteries

Het Twente Centre for Advanced Battery Technology is een kernpartner in het Battery Competence Cluster – NL (BCC-NL); deze laatste organisatie heeft met meer dan 60 bedrijven en kennisinstellingen het voorstel opgesteld. De ambitie is om Nederland minder afhankelijk te maken van schaarse en kritische grondstoffen voor batterijen en om kansen in de batterij-industrie te verzilveren. Het programma zet in op duurzame en circulaire batterijen, die belangrijk zijn voor de mobiliteitssector en voor energieopslag van duurzaam opgewekte energie. Er worden voortdurend hogere eisen gesteld aan batterijopslag om het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden, aangezien de energietransitie leidt tot steeds grotere pieken en dalen in energieopwekking. Het acht jaar lopende programma kent een omvang van in totaal bijna €800 miljoen aan private en publieke investeringen.

Aanleiding voor deze grote subsidieaanvraag was de Nationale Actieagenda Batterijsystemen, die in september vorig jaar aan de Tweede Kamer is aangeboden en waaraan vele Nederlandse partijen in het batterijdomein hun bijdrage hebben geleverd. Prof. Mark Huijben, hoofdonderzoeker van het Battery Centre Twente en de toenmalige voorzitter van de expertgroep ten aanzien van de Nationale Actieagenda Batterijsystemen: "Deze goedkeuring van ons batterijprogramma zal grote kansen creëren voor de Nederlandse industrie en onze internationale kennispositie. Het is daarnaast erg motiverend om te zien dat ons initiatief enkele jaren geleden tot het opzetten van het Battery Centre Twente nu leidt tot zo’n mooi innovatieprogramma, dat gedragen wordt door een brede groep wetenschappers binnen onze universiteit.”

DUTCH

Het Nationaal Groeifonds wil in totaal 132 miljoen euro in DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare) investeren, waarvan 48 miljoen onvoorwaardelijk. DUTCH is een consortium van ziekenhuizen, kennisinstellingen en EdTech en MedTech bedrijven die samen staan voor een disruptieve transformatie van training en levenslang leren voor zorgprofessionals door middel van fysieke, digitale en virtuele leermiddelen (XR).

DUTCH wil het opleiden en bij- en omscholen van zorgprofessionals veranderen met inzet van digitale leermiddelen en fysieke en virtuele simulatie. Dit vergroot de opleidingscapaciteit en maakt het opleiden en ontwikkelen van zorgprofessionals efficiënter en effectiever.  DUTCH biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om de eigen deskundigheid en inzetbaarheid te vergroten alsook mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling. Hiermee draagt DUTCH bij aan het behoud van medewerkers in de zorg.

Circulaire Zonnepanelen (SolarNL)

Het kabinet investeert 312 miljoen euro in een nationaal programma voor grootschalige productie van zonnecellen en zonnepanelen in Nederland. Van deze 312 miljoen is 135 miljoen direct toegekend en 177 miljoen voorwaardelijk; daarnaast wordt ook een lening van 100 miljoen ter beschikking gesteld. Het SolarNL programma is een ambitieuze samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstituten voor de ontwikkeling en grootschalige productie van circulaire geïntegreerde zonnecellen en -panelen van Nederlandse bodem. Doel van het project is de ontwikkeling én industrialisatie van drie innovatieve zonne-technologieën, die elk concurrerend zullen zijn op verschillende markten: 1) hoog-rendements silicium “heterojunctie” zonnecellen, 2) flexibele zonne-folies op basis van het nieuwe materiaal perovskiet en 3) op maat gemaakte zonne-producten voor integratie in gebouwen en automotive toepassingen en “tandem-zonnecellen” met een nog verder verbeterd rendement.

Holomicrobioom

Chronische ziekten, antibioticaresistentie, afnemende bodem- en waterkwaliteit en stikstofuitstoot: bij al die problemen spelen microbiomen belangrijke rollen. Het consortium gaat voor het eerst onderzoeken hoe microbiomen in alle delen van ons voedselsysteem samen één groot netwerk vormen: een 'holomicrobioom'. Het Holomicrobioom Instituut gaat innovatie in landbouw en veehouderij, in voedselproductie en gezondheidszorg, en in bodem- en waterbeheer in Nederland bijeenbrengen.  

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)