Zie Nieuws

NWO-financiering voor onderzoek naar leefstijl ouderen en neurotechnologie

Om vooruitgang te boeken binnen grote maatschappelijke en economische uitdagingen op verschillende terreinen, steekt wetenschapsfinancierder NWO vanuit het Crossover-programma in totaal 39 miljoen euro in vijf grote, interdisciplinaire onderzoeksconsortia. De vakgroepen Biomedical Signals and Systems (BSS) en Design, Production and Management (DPM) van de Universiteit Twente spelen een hoofdrol in twee daarvan, namelijk ‘MOCIA’ (leefstijl van ouderen) en ‘INTENSE’ (neurotechnologie).

Binnen de consortia slaan wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines de handen ineen met publieke en private partners. Ze richten zich naast het onderzoek sterk op het bevorderen van samenwerking tussen uiteenlopende vakgebieden en de koppeling met toepassingsgericht onderzoek. De resultaten vinden hun weg bijvoorbeeld naar living labs, proeftuinen, centres of expertise of smart data factories.
In totaal ontving NWO achttien aanmeldingen, waarvan er uiteindelijk tien met een uitgewerkt voorstel werden beoordeeld. De totale omvang van de projecten ligt tussen de 7,15 en 14,3 miljoen euro. Hiervan financiert NWO zeventig procent. De partners dragen voor ten minste dertig procent de kosten van het project. De maximale looptijd van de projecten bedraagt zeven jaar. De andere gehonoreerde programma’s gaan over productiesystemen voor de landbouw, energieopslag en versnelling van de verduurzaming.

Topsectoren

Het Crossover-programma is nieuw binnen NWO en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatie Contract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren, met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken.  In vergelijking met de 'reguliere' publiek-private samenwerkingen bestrijken de projecten in het Crossover-programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoeksagenda's.

Vervolg

Binnen het nieuwe Kennis en Innovatie Convenant 2020-2023 (KIC), dat NWO begin november ondertekende,  krijgen grootschalige samenwerkingsprogramma’s ook een plek, echter in een andere vorm dan de Crossover.

Raad van bestuurslid Jaap Schouten, nauw betrokken bij het nieuwe KIC, licht toe: “NWO kende nog geen financieringsinstrument voor consortia van deze schaalgrootte. Het beschikbare budget dat per project beschikbaar is, is aanzienlijk groter dan bijvoorbeeld in het Perspectief-programma. Het is een uitdaging voor de deelnemers om dergelijke consortia met flinke bijdragen van private partijen te vormen. Crossover laat echter zien dat de behoefte er is en dat het lukt om dergelijke grote consortia te bouwen.”

Over de gehonoreerde projecten:

MOCIA: Maintaining Optimal Cognitive function In Ageing – a personalised lifestyle prevention approach
Hoofdaanvrager: dr. Esther Aarts (Radboud Universiteit, Donders Instituut).
Betrokken UT’ers: dr. Femke Nijboer (vakgroep BSS) en prof. Geke Ludden (vakgroep DPM).
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen met cognitieve achteruitgang toe. Het MOCIA-programma richt zich op het kunnen signaleren van een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang en het verbeteren van preventie door het ontwikkelen van een gepersonaliseerde leefstijlinterventie.

INTENSE – Innovative NeuroTEchNology for SociEty
Hoofdaanvrager: prof. dr. Pieter Roelfsema (Nederlands Herseninstituut, KNAW).
Betrokken UT’ers: prof. dr. Richard van Wezel en dr. Ir. Ciska Heida (eveneens vakgroep BSS).
Het project INTENSE ontwikkelt hersenimplantaten om het leven te verbeteren van mensen die blind, doof of verlamd zijn, of epilepsie hebben. Het onderzoek combineert de sterk toegenomen kennis over onze hersenen met nieuwe mogelijkheden binnen de neurotechnologie met als doel te komen tot nieuwe oplossingen en bedrijvigheid.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)