UTDienstenCESSACCRegelingenNotebook project UT: renteloze lening

PC-privé regeling voor UT studenten

Je hebt als student de mogelijkheid gebruik te maken van een speciale PC Privé Regeling van de UT.

Een regeling, waarbij je de mogelijkheid hebt om voor de financiering van een notebook (kortweg te noemen PC) gebruik te maken van een renteloze lening van de UT. In een bijlage A bij deze regeling staat het e.e.a. over het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs.

Alle aan de UT regulier ingeschreven voltijdse BA/MA studenten kunnen op de volgende wijze gebruik maken van de PC privé-regeling.

Hoofdregel

Eénmaal in de bachelorfase en éénmaal in de masterfase mits 60 studiepunten (ECTS) of meer verwijderd van het diploma van de betreffende fase.

Uitzonderingen:

 1. Bij het volgen van een éénjarige masteropleiding kan de student uiterlijk binnen één maand na de start van de opleiding ook van de regeling gebruik maken;
 2. Als bachelor ingeschreven studenten die gelijktijdig zowel vakken volgen in de bachelorfase als in de masterfase en die tenminste nog 60 studiepunten (ECTS) voor beide fasen bijeen genomen hebben af te ronden, kunnen eveneens van de regeling gebruik maken.
  Het gebruikmaken van de regeling wordt dan aangemerkt als een gebruik in de masterfase. Toelichting: hieronder vallen ook zgn. zij-instromers die een zgn. schakelprogramma volgen.
 3. Bij de UT bekende vooraanmelders die gebruik willen maken van het Notebook Project UT kunnen reeds in de maand juni gebruikmaken van de UT PC privé regeling hoewel zij op dat moment formeel nog niet aan de UT zijn ingeschreven.
 4. De Universiteit Twente verstrekt voor de aanschaf van een PC een renteloze lening van maximaal € 1000 terug te betalen in een aantal maandelijkse termijnen. De vraag of de student de lening moet terugbetalen in 12 dan wel oplopend tot 24 maanden hangt af van de resterende studieduur. Bij een resterende studieduur van 12 maanden vindt de terugbetaling in 12 maanden plaats.

Bij de PC privé-regeling kun je zelf een PC naar keuze samenstellen en deze kopen bij een door jou te kiezen leverancier. Voor aankoop van de PC met toebehoren kun je maximaal € 1000 lenen van de Universiteit Twente. Aan de lening zijn geen kosten verbonden.
De rente neemt de universiteit voor haar rekening. De lening moet worden afgelost in een aantal maandelijkse termijnen (afhankelijk van de resterende studieduur), te beginnen in de maand nadat de leningsovereenkomst is afgesloten. Een andere wijze van terugbetalen is niet mogelijk.
De leningsovereenkomst tussen de UT en de student kan eerst worden gesloten nadat de student een uitleveringsformulier dan wel koopbon dan wel orderbevestiging m.b.t. de aangeschafte/aan te schaffen PC van de computerleverancier aan FIN heeft overlegd.

Gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs

Computers zijn een onmisbaar hulpmiddel bij het volgen van een studie aan de Universiteit Twente. Met ingang van het studiejaar 2018-2019 is Canvas de nieuwe elektronische leeromgeving van de Universiteit Twente. Canvas vervangt Blackboard. In Canvas worden vakken aangeboden en informatie tussen docenten en studenten uitgewisseld. Informatie over het keuzeproces is te vinden op de site over elektronische leeromgevingen (https://www.utwente.nl/nl/onderwijssystemen/). Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. Voor vragen kunt u een mail sturen naar canvas@utwente.nl.

Bij veel studies aan de UT wordt gewerkt met professionele software die je later ook in het werkveld zult tegenkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan professionele tekensoftware (CAD-CAM), rekenprogrammatuur (Maple) en simulaties.

Veel faculteiten hebben voor het werken met bovengenoemde ICT toepassingen PC-zalen ingericht. Zie ook de informatie bij ICT-Services.

Hoewel niet verplicht, raden de faculteiten aan, naast de aangeboden voorzieningen, dat je als student ook thuis over computerfaciliteiten beschikt. Je bent dan in staat om thuis op de PC onderwerpen uit het onderwijsprogramma te verwerken, te communiceren met medestudenten en docenten en via internet informatie op te vragen.

De Universiteit Twente spant zich in om de meest moderne informatie- en communicatietechnologie toegankelijk te maken voor iedere UT-student. Mede voor dat doel is de PC privé-regeling voor studenten bedacht. Daarnaast krijg je meteen na aanmelding bij de UT de beschikking over e-mail en vrij entree op het computernetwerk. Vanaf elke plaats in Nederland kun je tegen lokaal telefoontarief inbellen op het netwerk om te e-mailen, te internetten of gebruik te maken van de gratis 450 MB schijfruimte, die je hebt gekregen.

Als je op de Campus woont ben je rechtstreeks aangesloten op het computernetwerk van de UT. De maandelijkse kosten voor deze aansluiting zijn bij je kamerhuur inbegrepen (ca. € 10,- per maand).

aanvraagprocedure

Het gehele traject van aanvraag door de student tot toepassing van de PC privé regeling voor studenten tot en met de terugbetaling door de student is in handen van de Dienst Finance (FIN).

Volgtijdelijk worden dan in hoofdlijnen de volgende stappen doorlopen:

 1. Op de site van het Notebook Service Center downloadt de student het leningsformulier en het formulier voor de ECTS verklaring.
  Met inachtneming van de voorwaarden zoals deze op het formulier staan vermeld, dient de student een aanvraag in bij FIN voor deelname aan de regeling.
 2. De student vult het leningsformulier in en ondertekent dit. Ook dient bijgevoegd te worden een verklaring van het Bureau Onderwijs Zaken (BOZ) van de betreffende opleiding m.b.t. het tot dan toe behaalde aantal studiepunten in de opleiding die wordt gevolgd.
  De student retourneert het formulier, de verklaring BOZ, een kopie van de aankoopnota dan wel orderbevestiging en een kopie van zijn / haar bankpas per post aan Universiteit Twente, Antwoordnummer 323, 7500 VB Enschede, t.a.v. Finance, Afd. FSC.
 3. Als de student aan de voorwaarden voldoet ontvangt hij/zij van FIN een leningsovereenkomst in 2-voud die de student vervolgens getekend en tezamen met een machtigingsformulier aan FIN dient te retourneren.
 4. Vervolgens stelt FIN de renteloze lening aan de student ter beschikking door overschrijving van het leningsbedrag op de bankrekening van de student.
 5. FIN ziet er op toe dat de student volgens het afgesproken schema de lening aan de UT terugbetaalt.