Vraag tegemoetkoming overmacht aan
vraag aan binnen 3 maanden na afloop van jouw omstandigheden

Je kunt financiële ondersteuning krijgen voor studievertraging door onvoorziene omstandigheden. 

De Regeling Tegemoetkoming Overmacht is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten). De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beslist over de aanvragen namens het College van Bestuur.
Bij vragen neem contact op met de griffie CPO of een studentendecaan.

De Regels in  het kort

 • Alleen ondersteuning voor vertraging in de compensatieperiode van Bachelor of Master.
 • Aanvraag indienen binnen 3 maanden na afloop van de omstandigheid.
 • Beslissing over de erkenbaarheid van de omstandigheid volgt na de aanvraag.
 • Beslissing over de omvang van de tegemoetkoming volgt na afloop van de studiefase (Bachelor of Master).
 • Pre-master studenten en ITC studenten, kunnen via deze regeling alleen ondersteuning krijgen bij vastgestelde onstudeerbaarheid.
 • Scholarship studenten van buiten de EER, studenten met een aanvullende financiering van DUO en degenen die een hoger collegegeld betalen, kunnen een hogere tegemoetkoming krijgen; alle andere studenten krijgen hetzelfde maandbedrag.

De compensatieperiode (C+1)

Alleen vertraging in de periode C+1 wordt erkend. C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar. Dit is dus voor:

 • Bachelorstudenten: binnen de eerste 4 jaar van de bachelor, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving in het hoger onderwijs.
 • Masterstudenten: binnen de eerste 2 jaar van de master, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een masteropleiding in het hoger onderwijs bij een eenjarige master. Bij een langere master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.
 • Uitzondering: als je van DUO 1 extra jaar prestatiebeurs of studievoorschot hebt gekregen op grond van een chronische ziekte of een functiestoornis, kun je in dat extra jaar ook voor tegemoetkoming overmacht in aanmerking komen (C+1+1).

Meldingsplicht

 1. Heb je omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden, moet je dat direct melden bij jouw studieadviseur. Deze zal met jouw bespreken of aanpassingen nodig zijn (bijv. aangepast studieplan).
 2. Loop je inderdaad vertraging op door die omstandigheden, moet je dit binnen 3 maanden na ontstaan van de vertraging melden bij de studentendecaan. Bij te late melding kan jouw aanvraag tegemoetkoming overmacht worden afgewezen. Een afspraak met een studentendecaan maak je via het secretariaat SACC.

aanvraagprocedure

 1. Binnen 3 maanden na afloop van de omstandigheid, dien je een aanvraag in via de web applicatie. Geef op het formulier een duidelijke omschrijving jouw omstandigheden en de opgelopen vertraag of mail jouw eigen verklaring naar griffie-cva@utwente.nl
 2. Te laat ingediende aanvragen zijn niet ontvankelijk en worden niet in behandeling genomen. Alleen als je kunt aantonen dat er een geldige reden waardoor je te laat bent, zal de CPO jouw aanvraag in behandeling nemen (hardheidsclausule).
 3. Lever zo veel mogelijk bewijsstukken in. Deze kun je uploaden in de web applicatie of mailen naar griffie-cva@utwente.nl


Bewijsstukken
Aanvullende bewijsstukken zijn mogelijk verplicht
lees hier welke dat zijn

Vaststellen van de tegemoetkoming

 • Erkennen van de omstandigheid en periode
  Als je tijdens een studiejaar vertraging oploopt, zal de CPO na behandeling van jouw aanvraag vaststellen of de omstandigheden en vertraagde periode kunnen worden erkend.
 • De omvang van de vertraging vaststellen
  Na afloop van de studiefase (Bachelor of Master) zal de CPO beoordelen hoe groot de vertraging is geweest en welke tegemoetkoming daarvoor wordt toegekend.

Samengaan met andere beurzen

 1. Tijdens dezelfde vertraagde periode vindt geen dubbeltelling plaats. Dus als je in die periode ook activismebeurzen, topsportbeurzen of topcultuurbeurzen hebt gekregen, worden deze afgetrokken van de voor de overmacht berekende vertraging.
 2. Per kalenderjaar: je kunt niet meer dan 12 maanden tegemoetkoming overmacht, activismebeurzen, topsportbeurzen en/of topcultuurbeurzen tezamen krijgen.

Het beursbedrag

 • Scholarship-studenten van buiten de EER krijgen € 970,- per maand. De tegemoetkoming tijdens je periode van inschrijving aan de UT is gemaximeerd tot € 12.000,-.
 • Alle andere studenten krijgen een bedrag gelijk aan het maandbedrag wettelijk collegegeld plus maandbedrag van de reisvergoeding van DUO. Voor studiejaar 2016/2017 is dat € 264,99 (€99,66 plus € 165,33). Heb je een aanvullende beurs van DUO of heb je een hoger collegegeld betaald, dan kan je maandbedrag worden verhoogd. De tegemoetkoming tijdens je periode van inschrijving aan de UT is gemaximeerd tot € 8.000,-.
 • Uitzondering (niet voor scholarhip-studenten): heb je een aanvullende beurs van DUO of heb je een hoger collegegeld betaald, dan kan je maandbedrag worden verhoogd.
 • Financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds (WHW 7.51) is gedefiscaliseerd. Dat betekent dat je de tegemoetkoming overmacht niet bij de Belastingdienst als inkomen hoeft op te geven. Een uitzondering is het bedrag van de aanvullende beurs. Deze is een bovenwettelijke toelage en daarom wel belastbaar. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de Belastingdienst. 

Onvoldoende studeerbaarheid

Als er zich problemen voordoen met een deel (module, blok, semester) van jouw studieprogramma of bij jouw stage of afstudeeropdracht, meldt dit dan zo snel mogelijk bij jouw studieadviseur of opleidingsdirecteur. Als hierdoor studievertraging hebt opgelopen, kun je daarvoor tegemoetkoming overmacht aanvragen. Zie de regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht (art.4.b.) voor de procedure die bij een dergelijke aanvraag wordt gevolgd.

FOBOS Regeling (pdf)


Bekijk de volledige tekst van de FOBOS regeling in pdf (533,36 kB)
open het pdf bestand