Vraag tegemoetkoming overmacht aan
vraag aan binnen 3 maanden na afloop van jouw omstandigheden

Je kunt financiële ondersteuning krijgen voor studievertraging door onvoorziene omstandigheden. 

De Regeling Tegemoetkoming Overmacht is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten). De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beslist over de aanvragen namens het College van Bestuur.
Bij vragen neem contact op met de griffie CPO of een studentendecaan.

De Regels in  het kort 

 • Vanaf 1-1-2018 is de regeling FOBOS 2018 van toepassing
 • Alleen ondersteuning voor vertraging door erkende omstandigheden tijdens de compensatieperiode (C+1) van Bachelor of Master
 • Alleen voltijds ingeschreven studenten komen in aanmerking
 • Aanvraag indienen binnen 3 maanden na afloop van de omstandigheid
 • Pre-master studenten kunnen via deze regeling alleen ondersteuning krijgen bij vastgestelde onstudeerbaarheid
 • Een maand toegemoetkoming overmacht is gelijk aan een maandbedrag collegegeld
 • Er wordt geen rekening gehouden toekenning van een extra jaar van DUO

De compensatieperiode (C+1)

Alleen vertraging in de periode C+1 wordt erkend. C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar. Dit is dus voor:

 • Bachelorstudenten: binnen de eerste 4 jaar van de bachelor, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving in het hoger onderwijs.
 • Masterstudenten: binnen de eerste 2 jaar van de master, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een masteropleiding in het hoger onderwijs bij een eenjarige master. Bij een langere master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.

Meldingsplicht

 1. Heb je omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden, moet je dat direct melden bij jouw studieadviseur. Deze zal met jouw bespreken of aanpassingen nodig zijn (bijv. aangepast studieplan).
 2. Loop je inderdaad vertraging op door die omstandigheden, moet je dit binnen 3 maanden na ontstaan van de vertraging melden bij de studentendecaan. Bij te late melding kan jouw aanvraag tegemoetkoming overmacht worden afgewezen. Een afspraak met een studentendecaan maak je via het secretariaat SACC.

aanvraagprocedure

 1. Binnen 3 maanden na afloop van de omstandigheid, dien je een aanvraag in via de web applicatie. Geef op het formulier een duidelijke omschrijving jouw omstandigheden en de opgelopen vertraag of mail jouw eigen verklaring naar cpo@utwente.nl
 2. Te laat ingediende aanvragen zijn niet ontvankelijk en worden niet in behandeling genomen. Alleen als je kunt aantonen dat er een geldige reden waardoor je te laat bent, zal de CPO jouw aanvraag in behandeling nemen (hardheidsclausule).
 3. Lever zo veel mogelijk bewijsstukken in. Deze kun je mailen naar cpo@utwente.nl


Bewijsstukken
Aanvullende bewijsstukken zijn mogelijk verplicht
lees hier welke dat zijn

Vaststellen van de tegemoetkoming

 • Erkennen van de omstandigheid en periode
  Als je tijdens een studiejaar vertraging oploopt, zal de CPO bij de behandeling van jouw aanvraag vaststellen of de omstandigheden en vertraagde periode kunnen worden erkend.
 • De omvang van de ondersteuning vaststellen
  De omvang van de tegemoetkoming overmacht is afhankelijk van de duur van de compensatieperiode, de daarin behaalde studiepunten en voor die periode eventueel eerder toegekende ondersteuning. De omvang van de ondersteuning kan echter nooit hoger zijn dan het aantal studiepunten dat je aan het begin van de erkende vertraagde periode nog moet afronden van jouw studiefase (bachelor of master). 

Samengaan met andere beurzen

 1. Tijdens dezelfde vertraagde periode vindt geen dubbeltelling plaats. Dus als je in die periode ook activismebeurzen, topsportbeurzen of topcultuurbeurzen hebt gekregen, worden deze afgetrokken van de voor de overmacht berekende vertraging.
 2. Per kalenderjaar: je kunt niet meer dan 12 maanden tegemoetkoming overmacht, activismebeurzen, topsportbeurzen en/of topcultuurbeurzen tezamen krijgen.

Het bedrag

 • Een maand tegemoetkoming overmacht is gelijk aan een een maand betaald collegegeld. 
 • De tegemoetkoming tijdens je periode van inschrijving aan de UT is gemaximeerd tot 24 maanden met een maximum bedrag van €8.000 (inclusief activisme-, topsport- en topcultuurbeurzen).
 • Financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds (WHW 7.51) is gedefiscaliseerd. Dat betekent dat je de tegemoetkoming overmacht niet bij de Belastingdienst als inkomen hoeft op te geven. 

Onvoldoende studeerbaarheid

Als er zich problemen voordoen met een deel (module, blok, semester) van jouw studieprogramma of bij jouw stage of afstudeeropdracht, meldt dit dan zo snel mogelijk bij jouw studieadviseur of opleidingsdirecteur. Als hierdoor studievertraging hebt opgelopen, kun je daarvoor tegemoetkoming overmacht aanvragen. Zie de regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht (art.3.) voor de procedure die bij een dergelijke aanvraag wordt gevolgd.

FOBOS Regeling (pdf)

FAQ - Frequently Asked Question