UTDienstenCESStudentenbegeleiding & welzijnRegelingenFinanciële ondersteuning voor studenten (FOBOS)

Financiële Ondersteuning voor studenten (FOBOS)

Als je studie vertraagd wordt door ziekte, topsport, kunsten of andere bijzondere omstandigheden, heb je mogelijk recht op financiële ondersteuning voor studenten in speciale omstandigheden (FOBOS - profileringsfonds).

De regels voor financiële compensatie zijn vastgelegd in de FOBOS: Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten. In onderstaande video wordt de FOBOS kort uitgelegd. FOBOS kent 3 belangrijke soorten subsidies:

Tegemoetkoming overmacht

Bij overmacht kunnen voltijd bachelor- en masterstudenten een financiële compensatie voor studievertraging aanvragen. Er zijn veel redenen om een overmachtsuitkering aan te vragen. Bijvoorbeeld: ziekte, psychische problemen, zwangerschap, familieomstandigheden, of een onvoldoende studeerbare opleiding.

Zodra jouw omstandigheden zich voordoen, moet je dit doorgeven aan je studieadviseur. En als de omstandigheid een studievertraging veroorzaakt, moet je dit ook binnen 3 maanden na het begin van de vertraging doorgeven aan de studentendecaan.

wat te doen als je studievertraing invloed heeft op je studievoortgang

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt namens het College van Bestuur je aanvraag en komt in principe eens in de zes weken bijeen. Bij vragen kun je contact opnemen met de CPO-registratie of een studentendecaan.

 • De regels in het kort
  • De regeling FOBOS september 2023 is van toepassing
  • Alleen voltijds ingeschreven studenten komen in aanmerking
  • Ondersteuning is alleen bij erkende omstandigheden tijdens de compensatieperiode (standaard cursusduur plus 1 verlengingsjaar, ook wel C+1-periode genoemd) van je bachelor- en/of masteropleiding
  • De compensatieperiode gaat in vanaf je eerste moment van inschrijving in het Hoger Onderwijs.
  • Bij het volgen van een ‘dubbele master’ bestaande uit twee diploma’s’ wordt de C+1-periode berekend over de duur van slechts één masteropleiding.
  • Pre-masterstudenten komen alleen in aanmerking voor deze regeling als er sprake is van een erkend onvoldoende haalbaar onderwijsprogramma
  • Dien je aanvraag in binnen 3 maanden nadat je omstandigheden zijn geëindigd, of indien van toepassing eerder: binnen 3 maanden na je C+1-periode of in de laatste maand van je inschrijving.
  • Je moet je studieadviseur op de hoogte stellen zodra jouw omstandigheden zich voordoen en binnen 3 maanden vanaf het moment dat je studievertraging oploopt, de studentendecaan
  • Verlenging van de UTS/OTS-subsidie is soms mogelijk bij het vaststellen van een overmachtsuitkering
  • De hoogte van een maand tegemoetkoming overmacht is gelijk aan een maand gemiddeld collegegeld in de erkende periode
  • Je kunt maximaal 24 maanden ondersteuning krijgen (tot maximaal €8.000)
  • De aanvraag dient te worden ondersteund met bewijsstukken. Deze kun je mailen naar cpo@utwente.nl

Verplicht bewijs

Bij een aanvraag voor een overmachtstegemoetkoming kan het zijn dat je bewijsstukken moet overleggen. Welk bewijsmateriaal nodig is, hangt af van de omstandigheden waarvoor je een aanvraag indient. Dit bewijs is nodig bij een aanvraag voor een tegemoetkoming overmacht op grond van de volgende erkende omstandigheden.

 • Ziekte en psychologische problemen

  Stuur een recente verklaring mee van je Nederlandse BIG-geregistreerde arts of (studenten)psycholoog over de periode van je omstandigheden. Indien nodig kun je het standaardmodel voor een medische verklaring gebruiken.

  Wanneer je langdurig of chronisch ziek bent, kun je contact opnemen met de studentendecaan om de mogelijkheid van een jaarlange prestatiebeurs of studievoorschot van DUO te bespreken. Dit kan naast je aanvraag voor een tegemoetkoming overmacht.

 • Zwangerschap

  Dien een recente medische verklaring of geboorteakte in. Wij gaan ervan uit dat de studievertraging niet groter is dan 4 maanden. Als de vertraging echter langer duurt dan 4 maanden, moet je de oorzaak en de duur van de vertraging onderbouwen met een medische verklaring.

 • Ouderschapsverlof voor partners

  Stuur een geboorteakte op, en als het mogelijk is een ondersteunende verklaring.

 • Een lichamelijke, zintuiglijke of andere functionele beperking

  Stuur een recente verklaring mee van je Nederlandse BIG-geregistreerde arts of (studenten)psycholoog voor de periode van je omstandigheden. Indien nodig kun je het standaardmodel voor een medische verklaring gebruiken.

  Neem contact op met de studentendecaan om de mogelijkheid van een jaarlange prestatiebeurs of studievoorschot te bespreken. Dit kan naast je aanvraag voor een tegemoetkoming overmacht.

 • Ziekte of overlijden van partner, ouders, kinderen, broer of zus

  Met partner bedoelen wij je echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie een ongehuwde student als levenspartner samenwoont. Indien mogelijk een medisch attest overleggen waaruit de vertragingsperiode blijkt. Bij overlijden dien je een overlijdensakte in te leveren.

 • Mantelzorg, echtscheiding van ouders, relatie-, huisvestings- of sociale problemen

  Stuur indien mogelijk een ondersteunende verklaring mee. Ook als je problemen hebt met het aanpassen aan de Nederlandse cultuur en gebruiken, dien je een bewijsstuk in.

 • Een onvoldoende haalbare opleiding of het niet verlengen van de accreditatie van de opleiding

  Hiervan is sprake als je opleiding zo is ingericht dat je het eindexamen niet binnen de gestelde termijn kunt afronden. Geef een uitgebreide toelichting op de oorzaak en de duur van de studievertraging. Geef aan welke afspraken je met je opleiding hebt gemaakt om de vertraging te beperken. Voeg eventuele aanvullende ondersteunende documenten toe.

  Je melding wordt naar de opleiding gestuurd en je ontvangt hun reactie op je melding. Als je problemen hebt met de procedure, neem dan contact op met een studentendecaan om dit te bespreken.

Meld je aan voor een tegemoetkoming overmacht
Aanmeldformulier
Geef je situatie zo snel mogelijk door aan je studieadviseur.

Activismebeurzen

FOBOS kent ook activismebeurzen. Deze worden toegekend aan studenten die zitting hebben in een bestuur, commissie of team, en aan studentleden van de studentenraad of universiteitscommissie voor onderwijs. Een volledige lijst van organisaties is te vinden in Bijlage B van het FOBOS-reglement. De Student Union en koepelorganisaties bepalen welke verenigingen en organisaties recht hebben op activismebeurzen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fulltime en parttime besturen/teams.

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beoordeelt namens het College van Bestuur de aanvragen. Bij vragen kun je contact opnemen met de CPO-registratie of een studentendecaan. Zie verdere informatie over de procedure.

COMPENSATIEPERIODE

Je komt alleen in aanmerking voor een activismesubsidie als de looptijd binnen de compensatietermijn valt. Dit is de standaard cursusduur plus 1 verlengingsjaar, ook wel C+1-periode genoemd. Dit geldt niet voor leden van de Universiteitsraad. Je komt in aanmerking als je vóór de geldigheidsperiode een positief bindend advies (BSA) ontvangt. De compensatieperiode loopt vanaf het moment van de eerste inschrijving aan de UT. Dus:

AANMELDPROCEDURE

 • Aanmelden voor de groep

  De koepelorganisaties en Student Union verdelen de beurzen. Na afloop van het kalenderjaar dienen de in aanmerking komende organisaties vóór 1 april een aanvraag in via het online aanmeldformulier

 • De individuele student

  Als je organisatie namens jou beurzen heeft aangevraagd, ontvang je een e-mail (in je UT-mailbox) met het verzoek de aanvraag aan te vullen met je gegevens. Neem contact op met de CPO-registratie als je UT-account is verlopen.

 • Wijziging in het bestuur gedurende het kalenderjaar

  Activismebeurzen worden per kalenderjaar toegekend. Indien er in de loop van het kalenderjaar een bestuurswisseling plaatsvindt, dienen de beurzen te worden verdeeld tussen de leden van beide besturen. De exacte actieve periode van het bord moet worden gespecificeerd. Let op: er kan niet meer dan één beurs per actieve bestuursmaand worden toegekend.

 • Part-time of full-time beurs/subsidie
  • Parttime beurzen worden geïndexeerd; voor het kalenderjaar 2023 bedraagt dit €180,- per beurs en, voor kalenderjaar 2024 €188,- per beurs en voor kalenderjaar 2025 € 206,- per beurs. behaalde EC’s zijn niet van toepassing.
  • Een fulltime beurs is gelijk aan het gemiddelde bedrag aan collegegeld dat de betreffende student gedurende de ambtstermijn heeft betaald. Indien in die periode 5 EC of meer wordt behaald, heeft dit invloed op het aantal toegekende beurzen (zie FOBOS, Bijlage B, punt 6).
 • Extra beurzen

  Naast activismebeurzen voor bestuursleden (basislijst) zijn er ook extra beurzen (cat. 5). De Student Union en de koepelbesturen verdelen deze beurzen gezamenlijk aan daarvoor in aanmerking komende verenigingen/organisaties.

ACTIVISMEBEURZEN VOOR ONDERNEMERS

Vanaf studiejaar 2023/2024 is een pilot voor ondernemersbeurzen gestart. Zo krijgen ondernemende studenten de kans om hun studie een jaar stil te leggen en zich volledig te richten op hun start-ups. Informatie over de voorwaarden en de selectieprocedure vind je op de site van de Student Union.

Vraag een activismebeurs aan
Aanmeldformulier
De organisatie kan zich vóór 1 april volgend op het kalenderjaar voor de hele groep aanmelden

Top-level sports and arts grants

Ook als je topsport en kunst beoefent, kun je financiële ondersteuning krijgen. Er zijn twee categorieën:

Een aanvraag dien je in bij de subcommissie Topsport/Kunst, na gesprek met een studentendecaan. Deze subcommissie behandelt je ingediende aanvraag en adviseert de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) over de erkenning. Bij vragen kun je contact opnemen met de CPO-registratie via cpo@utwente.nl of contact opnemen met een studentendecaan. Als je (nog) niet in aanmerking komt voor de status van topsporter, verwijzen wij je naar het Topsportfonds van de Student Union.

FACILITEITEN

Als je erkend bent, heb je recht op de volgende voorzieningen:

AANMELDPROCEDURE

 • 1. Maak een afspraak met een studentendecaan

  Ga eerst naar de studentendecaan. Voordat je een erkenning aanvraagt, heb je een gesprek met een studentendecaan van SACC nodig om de haalbaarheid van je aanvraag te bespreken. Je kunt de afspraak maken via het SACC-secretariaat: +31 53 489 2035.

 • 2. Meld je aan voor erkenning

  Een aanvraag voor erkenning als topsporter/kunstenaar/artiest moet worden ingediend vanaf 1 september en vóór 1 december van het lopende studiejaar. Voeg in ieder geval een verklaring toe over je sport- of cultuurvereniging, waarin je niveau vermeld staat.Je kunt de verklaring uploaden bij je aanvraag of mailen naar cpo@utwente.nl.

  Vraag erkenning aan als topsporter of topkunstenaar/artiest
  Aanmeldformulier
  Meld je aan voor 1 december
 • 3. Meld je aan voor subsidie

  Aanvraag voor een beurs/subsidie (bij erkenning in categorie 1) kan worden ingediend vanaf 1 september en vóór 1 december na het studiejaar. Alleen studenten erkend in categorie 1 komen in aanmerking voor maximaal 4 beurzen per studiejaar. Bij het indienen is het vermelden van de studievertraging niet nodig.

  Meld je aan voor subsidie
  Uitbetaling
  Ná het einde van het studiejaar (vóór 1 december) aanvragen als je een erkenning in categorie 1 hebt
 • (4. Declareer de kosten gemaakt voor het gratis gebruik van de UT-faciliteiten)

  Indien nodig: claim kosten gemaakt voor het gratis gebruik van UT-faciliteiten. Vermeld bij het indienen de kosten (zoals een fitnesskaart of vakbondskaart). Het vermelden van studievertraging is niet nodig. Daarnaast is het sturen van een betalingsbewijs (zoals een bankafschrift) naar cpo@utwente.nl verplicht.

Aanvraag erkenning topsporter/topcultuur beoefenaar
aanmeldformulier

FOBOS regeling

Commissie persoonlijke omstandigheden (CPO)

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) is een adviesorgaan van het College van Bestuur dat in de regel eens in de zes weken bijeenkomt. Zij voert de FOBOS Overmachtregeling van de universiteit uit. De CPO is tevens verantwoordelijk voor de beoordeling van persoonlijke omstandigheden in het kader van het Bindend Advies Eerstejaars (BSA) en de Modern Migration wet (MoMi).

CPO COMMISSIE LEDEN

EVALUATIES

FOBOS adviescommissie (FAC)

De FAC is een adviesorgaan van het College van Bestuur, dat een regeling voor de financiële ondersteuning van studenten in specifieke omstandigheden opstelt en de bestaande FOBOS-regeling beoordeelt. De FAC overlapt met de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) en heeft een beleidsvoorbereidende rol, terwijl de CPO zorgt voor de afhandeling van de individuele verzoeken van studenten om financiële ondersteuning.

FAC LEDEN

FAQ

Er is een overzicht van de meestgestelde vragen rondom FOBOS op de Engelstalige website.