Zie Nieuws

Impuls voor analyse grootschalige databestanden

Afgelopen maand werd bekend gemaakt dat ODISSEI, een samenwerking tussen 34 organisaties, waaronder de faculteit BMS van de Universiteit Twente, van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bijna 10 miljoen euro heeft ontvangen om het verzamelen en analyseren van data te verbeteren. Dr. Henk van der Kolk, nauw betrokken bij het initiatief van de UT: “De investering wordt de komende vijf jaar gebruikt om beter te leren omgaan met complexe data binnen de sociale wetenschappen in Nederland.”

Binnen de faculteit BMS van de UT wil men bijvoorbeeld op een veilige manier grootschalige databestanden kunnen analyseren zonder dat de privacy van mensen in gevaar komt. Het gaat daarbij om data van verzekeraars, of van gemeentelijke overheden. Ook wil men kunnen analyseren hoe mensen met computers en apps omgaan, maar de databestanden van dit soort onderzoek zijn zo groot dat analyse nu nog te moeilijk is. Het samenwerkingsverband moet dit mogelijk maken. Dit project stelt onderzoekers in staat de urgente maatschappelijke vragen van onze tijd beter aan te pakken.

Wereldprimeur

Onafhankelijke beoordelaars noemden ODISSEI een “wereldprimeur” en een “game changer” wat betreft onderzoek naar sociale verandering. Verder stelden ze dat Nederland door ODISSEI voorop loopt in de computationele sociale wetenschappen en dat ODISSEI voor een nieuwe generatie sociale wetenschappers een hulpbron van onschatbare waarde is.

Pearl Dykstra, wetenschappelijk directeur van ODISSEI: “Het is iedereen duidelijk dat we in een bijzonder onvoorspelbare en complexe wereld leven. Om bestaande onzekerheden en onderlinge afhankelijkheden te kunnen doorgronden, dienen sociale wetenschappers toegang te hebben tot gekoppelde gegevens, geavanceerde computertechnieken en analytische expertise. Dit dient te gebeuren met inachtneming van de hoogste veiligheidsnormen, zodat gevoelige persoonsgegevens gerespecteerd en beschermd worden.”

Impact van het coronavirus en ODISSEI

ODISSEI werkt reeds aan een beter begrip van de impact van het coronavirus in Nederland en hoe we ons aanpassen aan een snel veranderende wereld. Dit gebeurt door het verzamelen van gedetailleerde gegevens van duizenden huishoudens in heel Nederland, door gegevens uit een breed scala aan databronnen aan elkaar te koppelen, door onderzoekers toegang te geven tot een beveiligde supercomputer bij SURFsara, en door gebruik te maken van de nieuwste analysetechnieken. De gegevens en inzichten die ODISSEI genereert, helpen onderzoekers en beleidsmakers het virus beter te begrijpen en zich aan het virus aan te passen.

Over de NWO Roadmap

Het programma Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maakt het mogelijk om onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling op te bouwen of te vernieuwen. In 2019-2020 werden zeven projecten gefinancierd.

Over ODISSEI

ODISSEI bestaat uit 34 deelnemende organisaties, waaronder verschillende faculteiten sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, KNAW- en NWO-instituten, publieke onderzoeksinstellingen en het CBS. De penvoerder is de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Wetenschappelijk directeur van ODISSEI is prof. dr. Pearl Dykstra (EUR-ESSB).

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)