WETENSCHAPSAGENDA 99/03 25-2-1999

Agenda

Symposia/congressen/seminars/manifestaties

Samenvattingen promoties

Stellingen

Archief

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl
Laatste nieuws op Internet: URL: http://www.utwente.nl/nieuws


Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Symposia/congressen/seminars/manifestaties

Studentvaardigheden in veranderend onderwijs

* 19 maart

Waar moeten studenten goed in zijn om als groep een project succesvol af te ronden?

Wat moeten studenten in huis hebben om problemen goed aan te pakken? Discussietechnieken, vergaderdiscipline of een bepaalde mentaliteit? Hoe krijgen ze die?

Hoe kunnen docenten hen daarbij begeleiden? Wordt de expertise van de docent nog wel voldoende aangesproken als hij of zij de rol van coach en begeleider op zich moet nemen?

Hoe verloopt de overgang van het studiehuis naar het HO? Is het HO voldoende voorbereid om in te spelen op zelfstandig studerende studenten?

Welke rol kan informatie en communicatietechnologie (ICT) hierbij spelen?

Kan ICT ook een middel zijn om de doorstroom van HO naar WO en omgekeerd makkelijker te maken? Wat zijn de ervaringen met duale leerwegen?

Hoe hanteren studenten het spanningsveld van leren, leven en werken in het tijdperk van de prestatiebeurs?

Deze vragen worden beantwoord op het congres over Studentvaardigheden in veranderend onderwijs, op 19 maart 1999, te Enschede. Na de opening van het congres volgt een lezing door Prof. A. Dresling. Hij is verbonden aan de Universiteit van Aalborg in Denemarken. Deze universiteit kan bogen op jarenlange ervaring met projectonderwijs. Over hun nieuwste inzichten zal op 19 maart het een en ander verteld worden.

De dag wordt verder ingevuld met veertig sessies, waaruit de aanwezigen een keuze uit kunnen maken. De proceedings hiervan kunt u vanaf 7 maart vinden op Internet: http://www.oc.utwente.nl/los/lds99

Het bijzondere van dit congres is tevens de samenwerking tussen de instellingen voor Hoger Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs uit de regio Oost-Nederland, te weten

  • Universiteit Twente (UT)
  • Hogeschool Enschede (HE)
  • Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente (HES/OCT)
  • Hogeschool IJselland (HSIJ)
  • Christelijke Hogeschool Windesheim (CHW)
  • Stedelijk Lyceum (SL)

Wilt u meer weten over dit congres, kijk dan op Internet: http://www.oc.utwente.nl/los, klik op "Landelijke Dagen Studievaardigheden" en "LDS’99" of neem contact op met het congressecretariaat LDS ’99:

Sandra Schuite-van Wezel

UT OC

Postbus 217

7500 AE Enschede

tel (053) 489 20 50

fax (053) 489 31 83

e-mail: s.schuite-vanwezel@oc.utwente.nl

 

Samenvattingen promoties

Onderwijskundig leiderschap van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Schoolleiding en Vaksecties

promotie C. A. (Cees) van Vilsteren, faculteit Toegepaste Onderwijskunde, ‘Onderwijskundig leiderschap van schoolleiders in het voortgezet onderwijs: Schoolleiding en Vaksecties’

Schoolleiders beïnvloeden de kwaliteit van hun scholen veel meer door wat ze als leidinggevende zijn dan door wat ze doen. Van belang zijn niet zozeer hun acties voor bijvoorbeeld de vaksecties, maar of ze überhaupt aandacht tonen voor het onderwijs in de school en of hun werkwijze als leider van de schoolorganisatie door de docenten op prijs wordt gesteld.

In dit onderzoek naar het onderwijskundig leiderschap van schoolleiders in Nederlandse scholen voor algemeen voortgezet onderwijs is in het bijzonder nagegaan wat schoolleiders voor de vaksecties in hun scholen doen en of dat werk ten goede komt aan de kwaliteit van die vaksecties.

In het algemeen blijkt er geen samenhang aanwijsbaar tussen sectiegericht onderwijskundig schoolleiderschap en de kwaliteit van de secties. Secties uit twee groepen scholen die wat betreft onderwijskundig leiderschap van de schoolleider maximaal van elkaar verschillen, blijken in kwaliteit niet belangrijk van elkaar te verschillen. Wel zijn er aanwijzingen dat de vaksecties per vak van elkaar verschillen, zowel wat betreft de kwaliteit (de secties Duits blijken gemiddeld de beste) als wat betreft de bemoeienis van de schoolleider (de secties Wiskunde en Nederlands krijgen relatief meer aandacht, en vinden zichzelf overigens ook een belangrijker positie innemen in het schoolbeleid).

Een opvallende bevinding is dat vaksecties die bij het nakomen en invullen van schoolbeleid minder eigen interpretatieruimte zeggen te hebben en die intern hun werkwijzen strikter reguleren, een hogere kwaliteit hebben. Mogelijk komt een bureaucratische interne sectie-organisatie de sectiekwaliteit dus ten goede.

promotor prof. dr. J. Scheerens

Voor meer informatie: drs. B. Meijering, tel. (053) 489 4244,
e-mail: b.meijering@veb.utwente.nl

Koppeling van viskeuze en niet-viskeuze rekenmethoden

promotie: ir. B.A. Wolles, faculteit Werktuigbouwkunde: ‘Computational Viscid-Inviscid Interaction Modelling of the Flow about Aerofoils'

In de huidige vliegtuigindustrie gebruikt men vaak aërodynamische rekenmethoden voor het simuleren van de luchtstroming om vliegtuigvleugels. Deze rekenmethoden zijn vaak gebaseerd op een viskeuze/niet-viskeuze interactietechniek. De voordelen hiervan zijn de geringe rekentijden en de betrekkelijke eenvoud in het gebruik vergeleken met methoden gebaseerd op de Navier-Stokes vergelijkingen. Wolles heeft in zijn onderzoek een interactiemethode geformuleerd die op een efficiënte manier de viskeuze en de niet-viskeuze rekenmethode aan elkaar koppelt. Hij heeft de methodiek zowel vanuit analytisch als numeriek oogpunt onderzocht.

De koppeling tussen het viskeuze en het niet-viskeuze rekenmodel is vooral een probleem wanneer de interactie tussen de beide modellen groot is. Zo’n situatie doet zich met name voor aan de vleugelachterrand of bij loslating. Bij loslating is de stromingsrichting dicht bij het vleugeloppervlak precies tegengesteld aan de hoofdstroming. De door Wolles beschreven koppelingstechniek is bestudeerd met een computerprogramma waarin de techniek is geïmplementeerd. De verkregen resultaten zijn vervolgens vergeleken met andere, uit de literatuur afkomstige, resultaten. Wolles heeft daarmee de goede werking van zijn rekenmethode aangetoond alsmede de economische efficiëntie.

Voor de geformuleerde rekenmethode zijn verschillende toepassingsmogelijkheden denkbaar. Zo is de methode te gebruiken bij aërodynamische en aëro-elastische studies in de vliegtuigindustrie, maar deze is ook goed toepasbaar bij het ontwerp en de evaluatie van de bladen van wind- en gasturbines. Simulatie van de stroming in industriële pompen is een hydrodynamische toepassing waarvoor de methode eveneens goed bruikbaar is.

promotor prof. dr. ir. H.W.M. Hoeijmakers

informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

 

 

 

Stellingen

André Nijhof, faculteit Technologie & Management, Universiteit Twente

De opkomst van verantwoord handelen als algemeen criterium in de concurrentiestrijd hangt vooral af van de mate waarin geaccepteerd wordt dat organisaties van goede wil kunnen zijn.

Het veelvuldig gebruik van de term ‘asielzoekersproblematiek‘ leidt ertoe dat elke nieuwe asielzoeker als een probleem wordt gezien in plaats van iemand die behoefte heeft aan hulp.

De vanzelfsprekendheid waarmee met internationale publicaties Engelstalige publicaties bedoeld wordt, doet geen recht aan de rijke discussies uit het Duitse en Franse taalgebied.

Harrie van Dijck, faculteit Elektrotechniek, Universiteit Twente:

Zolang een groot deel van de wereld geen inbreng heeft in de internationale politiek, is een ‘internationale politiemacht’ niets anders dan een Westerse dictatuur.

Missiewerk wordt gemakkelijk een uiting van een gebrek aan respect voor de mening en opvattingen van de ander.