Zie Academische prijzen

Van den Kroonenbergpenning

De penning wordt uitgereikt aan personen die een aanwijsbare binding hebben met de Universiteit Twente en de regio Twente en die gedurende een langere periode in hun werk door innovatie en ondernemerschap blijk hebben gegeven van verbondenheid met het gedachtegoed van prof. Van den Kroonenberg.

Ontvangers Van den Kroonenbergpenning

11 juni 2002

De heer Gijs van Driem tijdens het 4e lustrum van het BTC-Twente uit handen van prof.dr. H.M. de Jong, lid College van Bestuur.

De heer Van Driem, oprichter en directeur van het BTC-Twente, kreeg de penning vanwege zijn jarenlange inzet voor startende ondernemers.

12 januari 2004

De heer A. Hulshof bij zijn vertrek als voorzitter van de Kamer van Koophandel uit handen van prof.dr. F.A. van Vught, Rector Magnificus.

De heer Hulshof ontving de penning vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van vele relaties tussen de Universiteit Twente en het bedrijfsleven in de regio.

Reglement toekenning Van den Kroonenberg-penning Universiteit Twente

 1. Aan personen, die daarvoor krachtens dit reglement in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding een penning van verdienste worden toegekend. Deze penning is vernoemd naar wijlen prof. Van den Kroonenberg.
 2. De Van den Kroonenbergpenning is uitgevoerd in zilver en heeft een diameter van 5 cm. De penning is aan één zijde voorzien van de beeltenis van Van den Kroonenberg en aan de andere zijde van het logo van de Universiteit Twente met inscriptie.
 3. De Van den Kroonenbergpenning kan worden toegekend aan personen die:
  1. een aantoonbare binding hebben met de Universiteit Twente en de regio Twente
  2. gedurende een langere periode in hun werk door innovatie en ondernemerschap blijk hebben gegeven van verbondenheid met het gedachtengoed van Van den Kroonenberg.
 4. De Van den Kroonenbergpenning wordt toegekend door het Bestuur van de Van den Kroonenberg Stichting.
 5. Het College van Bestuur en de beheerders van de eenheden van de Universiteit Twente, alsmede derden, kunnen op elk gewenst moment personen voordragen voor de penning.
 6. Een voordracht wordt schriftelijk en met redenen omkleed ingediend bij de directeur van de dienst Personeel, Arbeid & Organisatie van de Universiteit Twente.
 7. Het Bestuur van de Van den Kroonenberg Stichting deelt de indiener van de voordracht schriftelijk mee of de Van den Kroonenbergpenning wordt toegekend. Deze beslissing is voorzien van een motivering
 8. In overleg met de indiener van de voordracht stelt het Bestuur van de Van den Kroonenberg

Stichting tijdstip en plaats van de uitreiking van de penning vast.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Van den Kroonenberg Stichting in de maand maart 2002 en vervolgens goedgekeurd door het College van Bestuur.