De Universiteit Twente kent naast de Julianapenning, ook de Erepenning, die in 1992 werd ingesteld. Het grote verschil met de Julianapenning is dat deze onderscheiding vooral bestemd is voor personen buiten de Universiteit Twente met zeer bijzondere verdiensten voor deze universiteit. `In zeer bijzondere gevallen' kan de erepenning ook aan medewerkers uitgereikt worden.

Ontvangers Erepenning

 • erepenning uitgereikt op 29 april 1992 aan mr. C. van Lookeren Campagne,
 • voorzitter van het College van Bestuur van 1980 - 1992 in verband met afscheid
 • erepenning uitgereikt op 6 september 1993 aan prof.ir. R. van Hasselt, hoogleraar Werktuigbouwkunde tijdens de Opening van het Academisch jaar (†)
 • erepenning uitgereikt op 17 mei 1994 aan de heer H. Wierenga, oud-burgemeester van Enschede ter ere van afscheid
 • erepenning uitgereikt op 28 november 1997 aan de heer dr. J.A. Wolhoff, voorzitter Universiteitsfonds in verband met afscheid
 • erepenning uitgereikt op 27 november 1998 aan prof.dr.ir.P.J. Zandbergen, hoogleraar Toegepaste Wiskunde en oud-Rector Magnificus in verband met afscheid
 • erepenning uitgereikt op 31 mei 2002 aan mr. J.A.M. Hendrikx, Commissaris der Koningin Provincie Overijssel in verband met afscheid
 • erepenning uitgereikt op 6 september 2004 aan ir. F.W.L.R.J.M. Sevenstern, van 1 mei 1997 tot 1 mei 2004 lid van de Raad van Toezicht in verban met afscheid
 • erepenning uitgereikt op 13 september 2007 aan prof.dr.ir. D.N. Reinhoudt in verband met afscheid
 • erepenning uitgereikt op 21 november 2008 aan prof.dr. J. Feijen in verband met afscheid
 • erepenning uitgereikt op 24 september 2010 aan prof.dr. J.J.A. Thomassen in verband met afscheid
 • erepenning uitgereikt op 26 november 2010 aan mr. G.J. Jansen, Commissaris der Koningin Provincie Overijssel in verband met zijn afscheid
 • erepenning uitgereikt op 26 november 2010 aan de heer F.H. Schreve, voorzitter Universiteitsfonds in verband met zijn afscheid
 • erepenning uitgereikt op 7 juni 2011 aan prof.dr. H. Procee in verband met afscheid 
 • erepenning uitgereikt op 19 mei 2017 aan prof.dr.ir. F.J.A.M. van Houten in verband met afscheid
 • erepenning uitgereikt op 13 juni 2017 aan mw.dr.ir. M.A. van Damme-van Weele, ter gelegenheid van de uitreiking van de 15e Marina van Dammebeurs aan de UT.

Reglement toekenning erepenning Universiteit Twente

 1. Aan personen, die daarvoor krachtens dit reglement in aanmerking komen kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend de erepenning Universiteit Twente. De erepenning Universiteit Twente is uitgevoerd in brons, diameter 7,5 cm. en aan beide zijden voorzien van een beeltenis in reliëf met opschrift Universiteit Twente voor technische en maatschappijwetenschappen.
 2. De toekenning van de erepenning Universiteit Twente geschiedt door het College van Bestuur.
 3. De erepenning wordt toegekend aan personen buiten de universiteit die zich op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt of van betekenis zijn geweest voor de Universiteit Twente. In zeer bijzondere gevallen kan de erepenning ook worden toegekend aan personen van binnen de universiteit, waarbij dan als voorwaarde geldt dat hun verdiensten van zeer uitzonderlijke betekenis zijn (geweest) voor de universiteit als geheel.
 4. De uitreiking van de erepenning vindt in de regel plaats in een universitaire plechtig­heid, bij de Opening van het Academisch Jaar, bij de Dies Natalis, bij het lustrum van de Universiteit Twente door of namens de Voorzitter van het College van Bestuur. Bij uitzondering kan, indien daartoe een bijzondere aanleiding is, een tussen­tijdse uitreiking plaatsvinden. Per jaar wordt maximaal één erepenning uitgereikt. In een lustrumjaar worden maxi­maal drie erepenningen uitgereikt.
 5. Een ieder is bevoegd personen voor toekenning van een erepenning bij het College van Bestuur voor te dragen. Het College zelf kan ook voorstellen indienen. Een voordracht dient met redenen omkleed te zijn. Het College van Bestuur doet ieder jaar via de daartoe geëigende media, medede­ling over de mogelijkheid om een voordracht in te dienen.
 6. Het College van Bestuur kan advies vragen inzake de ingediende voorstellen aan een door het College van Bestuur benoemde jury, bestaand uit een vertegenwoordiger van het Universitair Management Team en een vertegenwoordiger van buiten de Universiteit Twente. De directeur van Bureau Communicatie treedt op als secretaris. De jury adviseert het College van Bestuur inzake het toekennen, dan wel het afwijzen van de voorstellen voorzien van een schriftelijke motivering.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur op 14 mei 1992 en bijgesteld in oktober 1995, juni 1999, april 2000 en april 2004.