Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 12 februari 2014

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 12 februari 2014 van de Universiteitsraad

Verslag van de overlegvergadering van 18 december 2013 (UR 13 - 187)

Naar aanleiding van het verslag meldt het college, gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de facilitering van de examencommissies, te zullen bezien of hierover een schriftelijke rapportage kan komen.


Reorganisatieplan fusie faculteit MB & GW (UR 13 – 190/153/016)

Het college stelt voor de behandeling van dit punt op te schorten tot de volgende overlegvergadering, zodat de interim decaan de gelegenheid krijgt met de Faculteitsraden over het proces verder te praten, teneinde voldoende vertrouwen te creëren. Na schorsing gaat de raad met dit voorstel akkoord in de hoop dat het draagvlak in de faculteiten voor een fusie vergroot zal worden. Het college zal de feiten en argumenten voor de fusie nogmaals op schrift zetten.


Regeling Studiekeuzecheck UR 14 – 005 A en B / UR 14 – 020)

De studentgeleding van de raad heeft in eerste instantie geen conceptadvies geformuleerd wegens het ontbreken in de regeling van enkele expliciet in de WHW genoemde verplichte punten. Na het aanbrengen van de benodigde correcties door het college, luidt het op 21 februari 2014 uitgebrachte advies als volgt.

De studentgeleding van de Universiteitsraad,

gezien:

Regeling studiekeuzecheck (UR 14 – 005 A);

Vernieuwde regeling studiekeuzecheck (UR 14-005 B );

De schriftelijke beantwoording van de vragen uit de commissie OOS;

gehoord:

De antwoorden van de rector in de commissie OOS (d.d. 22-1-2014);

De overwegingen van de rector in de overlegvergadering (d.d. 12-2-2014);

De beraadslagingen;

overwegende dat:

De regeling erg laat compleet aangeleverd is;

De regeling nog niet helemaal consistent is met betrekking tot titel en nummering;

Het belangrijk is de activiteiten te evalueren op baten en lasten;

De regeling en de activiteiten nog in ontwikkeling zijn;

De periode waarin activiteiten worden aangeboden reëel moet zijn;

De studenten snel na aanvraag de activiteit moeten kunnen volgen;

besluit:

positief te adviseren ten aanzien van de Regeling Studiekeuzecheck mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

-De studiekeuzeactiviteiten worden geëvalueerd. De URaad denkt hierbij aan de volgende opzet:

-Per oktober 2014 zijn de volgende gegevens beschikbaar: aantal uren inzet van medewerkers, overige kosten, aantal uitgebrachte studiekeuze-adviezen (+ verdeling positief en negatief), aantal studenten dat ondanks negatief advies toch komt studeren, aantal studenten dat zonder studieadvies komt studeren;

-Per 1 maart 2015: studieresultaten 1e en 2e semester in relatie tot uitgebracht studieadvies / ontbrekend studieadvies;

-Er komt een algemene maar zo minimaal mogelijke vorm van studiekeuzecheck binnen de universiteit Twente per studiejaar 2015 – 2016;

-De periode waarin studiekeuzeactiviteiten worden aangeboden loopt minstens van januari tot juli en opleidingen die in juli en augustus ook activiteiten aanbieden zijn ook bereikbaar voor aspirant studenten;

-Aspirant studenten ontvangen binnen twee weken na aanvraag reactie met de datum van de studiekeuzeactiviteit;

-Aspirant studenten kunnen binnen een maand na aanvraag meedoen aan een studiekeuzeactiviteit als dit in de termijn valt waarbinnen studiekeuzeactiviteiten worden aangeboden.

Jaarcirkels 2014 – 2015 (UR 14 – 004/UR 14 – 021)

De Universiteitsraad,

gezien:

- de Jaarcirkels 2014 – 2015 (kenmerk UR 14-004);

gehoord:

- de beraadslagingen in de commissievergadering OOS dd. 22 januari 2014;

- de reacties van de opleidings- of onderwijscoördinatoren van alle opleidingen op de

vragen van de UR n.a.v. de herkansingen in week 30;

overwegende:

-dat veel docenten en leden van de examencommissies afwezig zijn in week 30;

-dat veel opleidingen de herkansingen zelf inrichten;

-dat veel opleidingen zelf oplossingen hebben voor de problematiek rond de Harde Knip en BSA;

-dat de studenten op basis van de jaarcirkel al een planning zullen maken voor de herkansingen in de zomervakantie, maar dat dit voor een aantal opleidingen niet zal kloppen;

besluit:

negatief te adviseren aangaande de jaarcirkels 2014 – 2015,

tenzij het college de vaste week 30 voor zomerherkansingen schrapt en de opleidingen zelf de herkansingen laat inrichten door alleen de volgende voorwaarden mee te geven aan de opleidingen:

-de uiterlijke datum m.b.t. BSA

-de uiterlijke datum m.b.t. Harde Knip

-de opleidingen moeten vóór 1 januari de herkansingstijden voor de komende zomer aan haar studenten en medewerkers bekend maken.

Het college neemt het advies niet in zijn geheel over, maar zal kijken naar contextuele punten die de druk wellicht iets kunnen wegnemen.

Ook gaf het college aan dat de decaan kan afwijken van deze week 30. Een heldere communicatie richting de studenten is hierbij een voorwaarde.


Profileringsruimte TOM (UR 14 – 013)

De URaad geeft naar aanleiding van het UCO verslag over de invulling van de Profileringsruimte in TOM op een aantal punten een ongevraagd advies. Ten eerste adviseert de raad ten aanzien van de vraag waar de medezeggenschap behoort te liggen om de opzet van de minoren te volgen. Ook adviseert de raad er voor te zorgen dat er minimaal 4 Nederlandstalige profileringspakketten zullen komen en dat het niveau van de modules gevarieerd zal zijn.

Het college meldt desgevraagd dat het Taalbeleid terugkomt bij de herziening van de strategie en zal het advies meenemen bij het vaststellen van het totale aanbod.


Reflectieonderwijs (UR 14 – 023)

De raad geeft een ongevraagd advies naar aanleiding van het collegebesluit om 15 EC verplicht te stellen voor reflectieonderwijs, met de toevoeging dat 10 EC afgenomen moet worden bij groep RESTS. Naar aanleiding van de UR brief geeft het college aan dat opleidingen eventueel zelf het reflectieonderwijs in kunnen vullen en bij een goede invulling hiervan dan tevens de middelen hiervoor zullen ontvangen. Het college zal binnenkort een overzicht geven van de wijze van invulling van het reflectieonderwijs.
Stavaza TOM (UR 14 – 015)

Gevraagd naar de meest recente cijfers/resultaten van de Tom modules, meldt het CvB dat de analyse hiervan snel zal volgen.

Afgesproken wordt gezamenlijk (CvB en URaad) parameters te formuleren aan de hand waarvan modules getoetst kunnen worden.