Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 1 oktober 2014

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 1 oktober 2014 van de Universiteitsraad

Mededelingen

Naar aanleiding van de mededeling van het college over de vooraanmeldingen, zegt het college toe een overzicht te zullen geven van de inschrijfcijfers van de tweedejaars in de Bachelors.


Stavaza TOM – Evaluatie 3e module (UR 14 – 127)

Het verslag van de Expertcommissie is gereed en zal samen met de evaluatie van het eerste jaar TOM half/eind oktober aan de URaad worden voorgelegd. Het college zal voorts bezien of de vraag naar het oordeel van het personeel over TOM meegenomen kan worden bij het medewerkersonderzoek.

Voorts geeft het CvB aan dat in het eerste kwartaal van 2015 de Digitaliseringsvisie aan de raad zal worden voorgelegd.


Inventarisatie zak/slaagregelingen (UR 14 – 122)

De Universiteitsraad geeft in zijn brief (UR 14 – 122) het CvB het ongevraagde advies om alle Bachelor opleidingen te verplichten de zak/slaagregelingen in het OER van de desbetreffende opleidingen op te nemen en wel vóór 1 november.

Het college zegt toe dit punt nog eens goed te zullen bekijken en zal hier later op terugkomen.


Schriftelijke rondvraagpunten

Naar aanleiding van de vragen van de raad over het onderzoek naar avondcolleges en avondtentamens wordt afgesproken dat deze vragen schriftelijk zullen worden beantwoord.

Het college meldt desgevraagd dat ook studenten bij dit onderzoek zullen worden betrokken.


Rondvraag

Naar aanleiding van de discussie over het Cultuurbeleid en de mate van betrokkenheid van Apollo bij die besluitvorming, zegt het college toe na te zullen gaan hoe die betrokkenheid vorm gekregen heeft.

Het Jaarplan Diensten, dat onlangs gereed gekomen is, zal in januari 2015 ter informatie aan de raad worden voorgelegd.