Aandachtspunten uit de overlegvergadering 7 november 2012

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 07 november 2012 van de Universiteitsraad


Mededelingen

Gevraagd naar de reactie van het college op de brief van de URaad inzake de organisatieveranderingen bij Operational Audit, kondigt het college aan dat dinsdag 13 november een brief volgt.


Monitoringsinstrumentarium TOM

De Universiteitsraad,

gezien:

-de instemmingsvraag Monitoringsinstrumentarium NOM (kenmerk: UR 12 – 169 A);

-bijbehorend Monitorings-voorstel van de ontwerpcommissie;

-bijbehorende People Barometer;

gehoord:

-de toelichting van de rector in de commissie OOS op 17 oktober 2012;

-de discussie in de interne vergadering van 24 oktober 2012;

overwegende:

-dat het college en de UR op 20 juni 2012 zijn overeengekomen dat er een monitor zou worden opgezet aangaande de implementatie van TOM;

-dat de eerste conceptversie van het monitoringsvoorstel en de People Barometer is opgesteld door de ontwerpcommissie;

-dat het commentaar op de verschillende conceptversies van de People Barometer naar tevredenheid is verwerkt;

gehoord de toezegging:

- dat er een additioneel lid uit de wetenschappelijke staf, met methodologische

expertise, wordt toegevoegd aan de monitoringscommissie;

besluit:

in te stemmen met het voorgestelde monitoringsinstrumentarium voor de monitoring van de implementatie van TOM, alsmede met de samenstelling van de monitoringscommissie die de opdracht krijgt om toe te zien op deze monitoring.


Clustering Bachelor opleidingen

De Universiteitsraad,

gezien:

- de instemmingsaanvraag clusterindeling (kenmerk S&B/398.132/bl);

- de adviezen van de OLC’s en FR’en;

- het positieve advies van de OLC-TBK over de indeling binnen het cluster

Engineering;

- de schriftelijke reactie van het college van 24 oktober 2012 (UR 12 – 183);

gehoord:

- de toelichting van de rector in de OOS-vergadering van 17 oktober;

- de toelichting van de voorzitter en lid CvB in het ingelaste overleg van 24 oktober;

- de beraadslagingen;

- de opmerking van het college dat zij de zinsnede "De procedure start na instemming

van de URaad op de clusterindeling van de Bachelor opleidingen" en de daar naar

verwijzende opmerkingen, ingetrokken heeft;

overwegende dat:

- indeling van Bachelor opleidingen in clusters gebaseerd is op aanwezige dan wel

gewenste inhoudelijke overeenkomst tussen die opleidingen;

- het doel van de clusterindeling is te komen tot meer gezamenlijkheid in de

opleidingen;

- deze gezamenlijkheid moet leiden tot grotere efficiency in het onderwijs door het

delen van modules;

- de voorgestelde indeling van Bachelor opleidingen in de clusters als startpunt voor dit

moment geldt;

- de indeling in de toekomst gewijzigd kan worden, wanneer de omstandigheden dat

vragen;

- het huidige karakter van de opleiding TBK goed is en behouden dient te blijven;

- vanuit GZW een goede inhoudelijke borging van belang is bij een participatie in het

Health cluster;

- ieder cluster een OLD als clustertrekker heeft die als primus inter pares in

samenspraak met collega's het ontwerp van modules verder vorm dient geven;

- de brief van de decaan MB over het aanstellen van een kwartiermaker tot veel

onduidelijkheid in de organisatie heeft geleid;

- het belangrijk is dat het college de hele UT goed informeert over de stand van zaken

tav de onderwijsorganisatie en de plannen op dat gebied;

gehoord de toezeggingen van het college:

1. dat de voorgestelde indeling er niet toe zal leiden dat opleidingen niet meer kunnen samenwerken met opleidingen uit andere clusters;

2. dat de clusters getrokken worden door een clustertrekker, die voldoet aan en functioneert conform de eerder gemaakte afspraken (een OLD die optreedt als primus inter pares);

3. dat het college vóór 21 november UT-breed verklaart dat verdere stappen in het kader van een aangepaste onderwijsorganisatie niet genomen zullen worden voordat de UR heeft ingestemd met plannen hiervoor;

besluit:

in te stemmen met de clusterindeling.


Daarnaast adviseert de URaad om de naam van het huidige cluster BMT-TG-GZW te wijzigen, aangezien de huidige naam niet de volle breedte van de samenstellende opleidingen dekt.


Ten aanzien van de derde toezegging zegt het college desgevraagd toe te bezien op welke wijze de studenten hierover geïnformeerd kunnen worden.

Over de inhoud van het bericht aan de UT-gemeenschap zal vooraf overlegd worden met de raad.


ATLAS monitor

Het college zal navraag doen naar de stand van zaken rond de examencommissie van ATLAS en de raad vervolgens hierover informeren.

Ook zal de stelling van de raad nagezocht worden met betrekking tot de wettelijke verplichting tot deelname van een student aan een opleidingsbestuur.


Jaarverslag UT

De URaad dringt erop aan in een volgende versie van het Jaarverslag het thema Duurzaamheid en de relatie met de regio meer te belichten dan nu het geval is.

Het college zegt dit toe, evenals het thema Campus.


Schriftelijke Rondvraagpunten

Naar aanleiding van de vraag van de URaad met betrekking tot een lek in één van de ICT systemen, geeft het college aan nog niet geheel tevreden te zijn met de huidige oplossing. Een schriftelijke reactie volgt.

Rondvraag

Het college zal schriftelijk reageren op de vraag van de raad naar de evaluatierapporten van de pilot met betrekking tot het nieuwe onderwijsmodel bij BMT.

Gevraagd naar het beleid ten aanzien van het benoemen van Praktijkhoogleraren verklaart het college, dat dit bij hoge uitzondering gebeurt. In dat geval is er geen sprake van het ius promovendi.