Aandachtspunten uit de overlegvergadering 26 september

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 26 september 2012 van de Universiteitsraad


Mededelingen

In de volgende vergadering zal het college nadere informatie geven over de stand van zaken m.b.t. de aanmeldingscijfers.


Vaststelling Instellingscollegegeldtarieven 2013 - 2014 en 2014 – 2015 (UR 12 – 156)

(besluit vastgesteld in de interne vergadering van 19 september 2012)

De Universiteitsraad,

gezien:

-het voorgenomen besluit CvB: vaststelling instellingscollegegeldtarieven 2013-2014 en 2014-2015;

-De schriftelijke antwoorden op de vragen uit de commissie OOS van 12 september 2012;

gehoord:

-de beraadslagingen in de commissievergadering OOS van 12 september 2012 en de interne vergadering van 19 september 2012;

overwegende dat:

-de universiteit zelf de hoogte van het instellingcollegegeldtarief dient vast te stellen;

-de Instellingscollegegeldtarieven reeds in 3 TU-verband zijn vastgesteld en derhalve deze adviesaanvraag te laat komt;

-de instellingscollegegeldtarieven die het college wil hanteren, niet veel afwijken van de instellingscollegegeldtarieven van andere universiteiten;

adviseert:

positief over de voorgestelde instellingstarieven.


Adviesvraag wel/geen reorganisatie afdeling Operational Audit (UR 12 - 137/UR 12 - 155

De Universiteitsraad,

gezien:

- uw adviesvraag wel / geen reorganisatie afdeling Operational Audit, uw kenmerk 397.983HR;

- de beantwoording van de vragen gesteld in de commissie FPB d.d. 12-09-2012;

- de brief van de URaad d.d. 26 juli 2012 (UR 12 – 134);

gehoord:

- de discussie in de commissie FPB, dd. 12-09-2012 en de interne vergadering van 19

september 2012;

overwegende dat:

-Er sprake is van een andere insteek vanuit het college over de vraag wanneer sprake is van een reorganisatie;

-Een sociaal statuut op dit moment ontbreekt;

-Hierdoor een groot verschil in sociaal vangnet is op het gebied van mogelijkheden voor bemiddeling, herplaatsing, scholing etc. afhankelijk van de vraag of er sprake is van wel of geen reorganisatie;

-Bij goed werkgeverschap er geen groot verschil voor personeelsleden mag zijn bij een organisatieverandering op basis van aanmerking als reorganisatie of niet;

-Door detachering van medewerkers feitelijk sprake is van een eenheids- overstijgende verandering van werkzaamheden;

-De aanleiding voor deze afslanking gelegen is in de focus op de core business van de universiteit;

-Jurisprudentie vanuit de WOR aangeeft dat, een organisatieverandering die gemotiveerd wordt vanuit voor de organisatie als geheel belangrijke aspecten, als een reorganisatie moet worden aangemeld;

-De vigerende Reorganisatiecode toetsing van plannen mogelijk maakt op een zodanige wijze dat helderheid en transparantie geborgd kan worden;

-Deze borging een randvoorwaarde is voor acceptatie van organisatieveranderingen en daarmee bijdraagt aan een eventueel succes van deze veranderingen;

adviseert:

de beoogde veranderingen bij de afdeling Operational Audit als een reorganisatie te beschouwen.


Het college deelt de raad mede dat het de volgende dag met het OPUT in overleg gaat om over een Sociaal Statuut te spreken. Na die tijd volgt een schriftelijke reactie op het UR besluit.


Governance – Advies commissie onderwijsorganisatie (UR 12 – 148)

Het college kondigt een schriftelijke reactie aan op de door de URaad gestelde vragen op dit punt.

Volgend voorjaar zal het college haar visie op de toekomst van het masteronderwijs geven.

Het college zal bezien of het wenselijk is om bij de wijziging van de onderwijsorganisatie van de bachelors de opleidingsdirecteuren van de masters mee te nemen, met name ten aanzien van de financiële kaders.


Managementrapportage 1e halfjaar 2012 (UR 12 – 149/UR 12 – 160)

Het college meldt desgevraagd dat de UT derivaten heeft ter waarde van M€95, met als doel renterisico’s te beperken.


Rondvraag

Het college zal de vraag omtrent de (on)mogelijkheden van de ID-card voor ITC studenten voor de volgende vergadering schriftelijk beantwoorden.