UR 12-101 Aandachtspunten van 16 mei 2012

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 16 mei 2012 van de Universiteitsraad


Nota Huisvesting internationale studenten en medewerkers (UR 12 – 064/UR 12 – 074)

De Universiteitsraad,

gezien:

-          De Nota Huisvesting internationale studenten en medewerkers (UR 12–064)

gehoord:

-          De antwoorden in de commissie FPB d.d. 18-4-2012;

-          De beraadslagingen in de interne vergadering van 25 april 2012;

gehoord de toezegging van het college dat:

-       Voor alle internationale studenten en medewerkers aan wie de UT een kamergarantie biedt, kan worden voldaan aan de toekomstige vraag naar huisvesting; zo nodig middels huisvesting in tijdelijk te plaatsen wooneenheden en/of bij te huren wooneenheden;

besluit:

in te stemmen met Nota Huisvesting internationale studenten en medewerkers.

 

Opheffen Bachelor opleiding Onderwijskunde (UR 12 - 070/UR 12 – 073)

(besluit gemandateerd aan het presidium)

De Universiteitsraad,

gezien:

- Het voorgenomen besluit tot opheffen van de Bachelor opleiding Onderwijskunde (UR

12 – 059);

- De adviezen van de Faculteitsraad van GW terzake (UR 12 – 059/UR 12 –

098);

- De brief van het college d.d. 14 mei 2012 met een nadere motivering van het voorstel

(UR 12 – 088);

gehoord:

- de toelichting van de FR van GW in de interne commissievergadering OOS van 11

april 2012;

- de beraadslagingen in de commissie OOS van 18 april 2012 en de interne vergadering

van 25 april 2012;

overwegend dat:

- de studenteninstroom de afgelopen jaren structureel laag is;

- hetgeen heeft geleid tot een jaarlijks exploitatietekort;

- het besluitvormingsproces zeer traag is geweest, waardoor een en ander in de

publiciteit vrijwel als voldongen feit werd aangenomen;

- plannen voor inbedding van de bachelor onderwijskunde binnen Psychologie al in een

vergevorderd stadium zijn;

- niet instemmen gezien bovenstaande punten contraproductief zou zijn;

gehoord de toezegging van het college dat:

- het college garant staat voor een drempelloze toeleidingsroute naar de master EST;

- deze toeleidingsroute onafhankelijk is van het mogelijk invoeren van een nieuw

onderwijsmodel;

besluit:

in te stemmen met het opheffen van de bachelor opleiding Onderwijskunde.


Motie van Treurnis:

De Universiteitsraad, in vergadering bijeen op 16 mei 2012 wil, gehoord de beraadslagingen rond het opheffen van de Bachelor opleiding Onderwijskunde, zijn treurnis uitspreken over de wijze waarop het CvB de instemming van de URaad heeft geforceerd.


Naar aanleiding van deze motie is afgesproken op een later moment het proces te evalueren.


Inschrijvingsregeling 2012 – 2013 (UR 12 – 065/UR 12 – 076)

De Universiteitsraad,

gezien:

de Inschrijvingsregeling 2012 – 2013 , plus toelichting (UR 12 – 065);

gehoord:

de beantwoording van de vragen in de commissie OOS van 18 april 2012;

de beraadslagingen in de interne vergadering van 25 april 2012;

de toezegging van het CvB dat:

studenten expliciet worden geïnformeerd over het belang om voor 1 juni van het studiejaar uit te schrijven (restitutie juni/juli/augustus);


besluit:

positief te adviseren ten aanzien van de Inschrijvingsregeling 2012 – 2013.


Stavaza BSA, harde knip en vakevaluaties (UR – 066/UR 12 – 081), ongevraagd advies URaad

De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het CvB van 3 april 2012 over de uitvoeringsprocedure Harde Knip (UR 12 – 066);

de wetswijziging Ruim baan voor talent en de daaruit volgende Harde knip;

gehoord:

de beraadslaging in de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken en de Interne vergadering van 25 april 2012;

overwegende dat:

de bevoegdheid en verantwoordelijkheid inzake toelating tot de masteropleiding moet blijven liggen waar ze hoort, i.c. de opleidingen/decanen;

de UT niet onnodige energie moet investeren in de uitvoering van regelingen;

opleidingsbesturen uitstekend in staat zijn om een regeling als de Harde knip in te voegen in hun toelatingsbeleid;

een toetsingscommissie (HKC?) pas een rol zou moeten spelen als de student het besluit van een opleiding/examencommissie aanvecht;

adviseert:

de inductieve wijze, die nu gevolgd wordt om tot een richtlijn te komen, te laten varen voor een deductieve;

als zodanig (gezien voorgaande punt) een Algemeen beleidskader toepassing uitzonderingsgronden Harde Knip te formuleren, waaruit blijkt hoe hard de Harde knip moet worden opgevat; eventueel sonderen hoe hard volgens het ministerie de Harde knip moet zijn;

de bevoegdheid en verantwoordelijkheid inzake toelating master, terug te verwijzen naar waar ze hoort, i.e. bij de opleidingen/decanen;

een beroepscommissie in te stellen (HKC?) die gevallen behandelt waarin studenten in beroep gaan.


In oktober zal het college informatie aan de raad verstrekken over de werkzaamheden van de commissie (hoeveel gevallen, verdeling over opleidingen, welke omstandigheden, beoordeling van de bezwaren etc.).


Discussie Governance UT

Naar aanleiding van de discussie is afgesproken dat de URaad zich na de zomervakantie buigt over mogelijke oplossingen van de geconstateerde knelpunten.
Schriftelijke rondvraagpunten

- Naar aanleiding van vragen over het vertrek van een tweetal zeer gewaardeerde docenten van de UT stelt het college dat het de bedoeling is dat onderwijsprestaties nadrukkelijk in het HR beleid opgenomen worden. Het college zal HR vragen een afspraak hierover met de raad te maken.

- Het college zal de stoelen in het Sportcentrum laten controleren en zo nodig aanpassen.


Rondvraag

Het college zegt desgevraagd toe te bezien of het zinvol is om in het OER een bepaling op te nemen over brandalarm tijdens tentamens.