UR 12-051 UR brief inzake OER 27 maart 2012Aan het College van Bestuur

uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 12-051

fax


datum

27 maart 2012

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Concept Richtlijn OERGeachte college,


Het stuk over de Concept Richtlijn voor de Onderwijs en Examenregeling bachelor opleidingen (OER) dat in deze cyclus aangeboden is aan de Universiteitsraad heeft een aantal vragen en opmerkingen opgeroepen die de raad u door middel van deze brief wil presenteren.


Allereerst willen we ingaan op het punt dat ook besproken is in de commissie vergadering van 7 maart jongstleden. In deze vergadering werd aangegeven door de leden van de commissie dat de OER duidelijkere richtlijnen met betrekking tot niet nagekomen tentamencijfer-termijnen behoort te krijgen in de toekomst. Zoals de Rector zelf al te kennen gaf, is er een aantal docenten dat deze termijn amper tot nimmer haalt. Momenteel zijn de gevolgen voor de studenten en de Universiteit klein, maar met onze ogen gericht op de toekomst waarin elke Universiteit te maken krijgt met de harde knip en de langstudeerdersboete kunnen deze verlate tentamencijfers verstrekkende gevolgen krijgen.

Vooral de herkansingen die plaatsvinden in augustus zullen van grote invloed zijn als de tentamencijfers te laat ingeleverd worden en studenten gemarkeerd worden als langstudeerder. Wat de raad betreft behoort elke student de mogelijkheid te krijgen om zijn master aan een andere Universiteit te doen en bemoeilijken deze herkansingen in augustus dit als docenten te laat zijn met nakijken. We vragen dan ook het college de zomerherkansingen zo snel mogelijk te heroverwegen.

Daarnaast wordt er in het OER gesproken over een verplichte studieplanning voor studenten, maar wordt er in het antwoord op de vragen uit de commissie aangegeven dat hier nog geen sancties aan verbonden zijn. Ondanks dit antwoord willen we hier in deze brief nogmaals op ingaan. Hoe kan de Universiteit realiseren dat elke student de verplichte studieplanning inlevert, maar studenten hier niet van op de hoogte zijn en geen gevolgen ondervinden als ze deze planning niet daadwerkelijk inleveren? Mochten er in de toekomst alsnog sancties komen voor studenten, aan welke sancties kan er gedacht worden?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter