UR 12-035 Agendaformulier Vastgoedplan '14

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad


Overlegvergadering d.d. : 28 maart 2012


Agendapunt : Vastgoedplan ’14, versie 2012/2013


Bijgevoegde stukken :

1. Vastgoedplan '14, versie 2013 (kenmerk VGD/1056/12/Frn d.d. 14 februari 2012

2. Tijdschema besluitvormingsproces (interne memo)


1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer instemming


2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: zie bijgevoegd tijdschema besluitvormingsproces

Naam agendapunt: Vastgoedplan ’14, versie 2012/2013

Conclusie toen: Na bespreking in CvB d.d. 21 februari 2012 is besloten het Vastgoedplan '14, versie 2012/2013 voor te leggen aan de Universiteitsraad (28 maart 2012; op 29 februari a.s. te bespreken in commissievergadering UR-FVA)


3.Toelichting/samenvatting:

In eerdere overlegvergaderingen is toegezegd dat jaarlijks (aan het einde van het jaar) de plannen voor het volgende jaar aan de UR ter instemming worden voorgelegd.


Te realiseren projecten in 2012 uit het Vastgoedplan ’14, versie 2012/2013:

Project 2b Herbestemming BMC

Project 7b Onderzoek noodzaak en invulling uitbreiding Ravelijn

Project 9a Renovatie/aanpassing HDL tbv SEL

Project 12a Afronding huisvesting Beveiligingsdienst in Spiegel

Project 13c Huisvesting concerndirectie M&C in Spiegel

Project 13d Onderzoek flexplekken overige vloeren Spiegel

Project 13e Realisatie projectkamers Spiegel

Project 15a Herontwikkelen Hogekamp

Project 16a High Tech Factory

Project 17a Vrijhof aanpassen ruimte van S&O

Project 17d Aanpassing Horecavoorziening

Project 18a Invulling ruimte Bastille

Project 22 Parkeren: fietsenstalling O&O-plein

Project 24a Uitbreiding Koudecirkel

Project 24b Groot onderhoud Pakkerij

Project 24c Campus / Sportvoorzieningen

Project 24d Bodem infra

Project 24e Installatieproblemen

Project 25b Energiebesparing / MJA III


Financiële consequenties

De in 2012 te realiseren projecten vergen een investering van M€ 8,5; in 2013 een investering van M€ 8,3.4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien: de voorliggende stukken

Gehoord: de genoemde gremia onder punt 2

Overwegende:

- de inzichten die gedurende 2011 zijn ontstaan na vaststelling van het Vastgoedplan ’14, versie 2011;

- de visie zoals verwoord in Route ’14;

- de toezegging om jaarlijks (aan het einde van het jaar) de plannen voor de in het volgende jaar van toepassing zijnde projecten ter instemming voor te leggen aan UR en RvT

Besluit het CvB: het Vastgoedplan ’14, versie 2012/2013 ter instemming voor te leggen aan de Universiteitsraad (28 maart 2012) en de Raad van Toezicht (12 april 2012).
GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………