UR 12-067 Aandachtspunten van 28 maart 2012

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 28 maart 2012 van de Universiteitsraad


Numerus Fixus Creative Technology (UR 12 – 022/UR 12 – 058)

(besluit gemandateerd aan het presidium)

De Universiteitsraad,

gezien:

-De notitie “Numerus Fixus Creative Technology (UR 12–022)

-De beantwoording van de door de URaad gestelde vragen d.d. 21 februari 2012

-De brief van de Faculteitsraad EWI d.d. 12 maart 2012

gehoord:

-De beraadslagingen in de interne vergadering van 14 maart en de presidiumvergadering van 22 februari 2012;

overwegende dat:

-De Faculteitsraad EWI een positief advies heeft uitgebracht voor een numerus fixus voor de opleiding Creative Technology;

-Een numerus fixus voor Creative Technology de mogelijkheid geeft om met intake gesprekken toelating te regelen.

besluit:

positief te adviseren ten aanzien van het instellen van een numerus fixus van 120 voor de opleiding Creative Technology en 350 voor de opleiding Psychologie voor het collegejaar 2012-2013.


Vastgoedplan ’14, versie 2012 – 2013 (UR 12 – 035/UR 12 – 043)

De Universiteitsraad,

gezien:

Het Vastgoedplan 2014, versie 2012-2013;

De schriftelijke antwoorden op de vragen van de commissie FPB;

gehoord:

De beraadslagingen in de commissie FPB op 29 februari 2012 en 7 maart 2012 en de interne vergadering van 14 maart 2012;

overwegende dat:

Het Vastgoedplan de mogelijkheid biedt geld uit te geven, maar daartoe zeker niet verplicht;

Het Vastgoedplan volgens afspraak elk jaar opnieuw ter instemming wordt voorgelegd;

De plannen m.b.t. het vastgoed voor het jaar 2012 beperkt zijn;

gehoord de toezegging van het college dat:

Bij grote inhoudelijke afwijking van het plan (zoals het toevoegen van een niet in dit kalender jaar opgevoerd deelproject) de URaad weer om instemming wordt gevraagd;

Er eerst gekeken wordt naar een optimale benutting van de beschikbare collegezalen voordat er nieuwbouw komt;

Er in het geval van grote aanpassingen aan de faciliteiten (zoals de sportvoorzieningen en het hogedruk lab) de business cases vooraf ter informatie aan de URaad worden voorgelegd;

besluit:

in te stemmen met het Vastgoedplan 2014, versie 2012-2013


Nieuwe categorieën hoogleraren in BBR (UR 12 – 036/UR 12 – 053)

De Universiteitsraad,

gezien:

- de notitie Specificatie categorieën hoogleraren, UR12-039;

gehoord:

- de beraadslagingen in de commissie OOS d.d. 7 maart 2012 en de interne vergadering

van 14 maart 2012;

overwegende dat:

-Aangeven is dat seniorhoogleraren met name van buiten de universiteit zullen worden aangetrokken;

-Dit niet exclusief is en ook voor hoogleraren van binnen de UT een reguliere benoemingsprocedure gevolgd zal worden ingeval van bevordering tot senior hoogleraar;

-De universiteitshoogleraren een profilering van de universiteit betekenen die een goede uitstraling naar het bachelor en master onderwijs moet bevatten;

gehoord de toezegging van het college:

-Bij alle benoemingen tot senior hoogleraren de geijkte procedure ten aanzien van werving en benoeming hoogleraren gevolgd zal worden;

-Voorafgaand aan de benoeming van gewone en senior hoogleraren als eerste stap het hooglerarenplan bijgesteld wordt om een dergelijke functie in de faculteit in te bedden;

-Bij de benoeming van universiteitshoogleraren ook specifiek aandacht aan hun profilerende rol in het onderwijs zal worden gegeven;

besluit:

in te stemmen met de specificatie categorieën hoogleraren.


Concept Richtlijn OER (UR 12 – 033/UR 12 – 051)

Tijdens de discussie over het naleven van de nakijktermijnen (met name die in de zomer) in relatie tot het risico op een langstudeerdersboete, zegt het college toe dat in geval van eventuele fouten op dit punt van de zijde van opleidingen schadevergoeding door de studenten kan worden geclaimd.


Schriftelijke Rondvraagpunten (UR 12 – 052)

Desgevraagd meldt het college dat er bij het extern hosten van studentenmail aandacht zal zijn voor de privacy van de studenten.

Naar aanleiding van de vraag over de huur van de collegezalen door studieverenigingen, stelt het CvB dat er geen wijziging van beleid heeft plaatsgevonden. Het college zal een en ander bij de faculteiten aan de orde stellen.