UR 12-018 URaad Brief inzake het Bestuursakkoord VSNU-MvO


Aan het College van Bestuur


uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11 - 018

fax

Datum

3 februari 2012

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Bestuursakkoord VSNU - MvO
Geacht college,De URaad heeft met belangstelling kennis genomen van het Bestuursakkoord van de VSNU en het Ministerie van Onderwijs. In algemene zin is het akkoord een nadere invulling van de beleidsvisie ten aanzien van het hoger onderwijs, zoals de staatsecretaris deze eerder heeft ontvouwd.

Cruciaal voor de Universiteit Twente is uiteraard hoe een en ander wordt vertaald in specifieke afspraken met de universiteit. Zoals de Universiteitsraad in het overleg van december heeft aangegeven wil hij in zijn besluitvorming niet “gegijzeld” worden door afspraken van het college met de staatssecretaris in het overleg. De algemene doelstellingen en maatregelen, zoals ten aanzien van langstudeerders beschouwen wij als politieke feiten, maar de weg waarlangs de doelen bereikt kunnen worden is vooral een keuze van de universiteit, waarop de gebruikelijke medezeggenschap van toepassing is.

Om te voorkomen dat de URaad door eenzijdig vastgestelde, bestuurlijke afspraken gepasseerd wordt, verzoeken we u een vertaling te geven van de het Bestuursakkoord VSNU –MvO naar de specifiek Twentse situatie: hoe en in wel tempo kunnen de doelstellingen bereikt worden? Deze inzet voor het Bestuursakkoord UT-MvO zal, zoals afgesproken in de novembervergadering, ter advies aan de URaad worden voorgelegd en in het komend overleg worden besproken.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter