UR 12-027 Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 15 februari

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 15 februari 2012 van de Universiteitsraad


Instellingsbreed BSA (UR 12 – 005/012)

De Universiteitsraad,

gezien:

de Evaluatie Pilot Bindend Studie Advies 2009-2011 (UR 11-322);

de Richtlijn BSA op de UT;

de brief van het CvB van 22 november 2011 inzake onderzoek naar een instellingsbrede invoering van het Bindend Studie Advies;

gehoord:

de beraadslaging in de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken en in de interne vergadering van 1 februari 2012;

overwegende dat:

het onderzoek naar een instellingsbrede invoering van het BSA bij twee opleidingen curriculaire problemen liet zien, te weten Werktuigbouwkunde en CreaTe;

in ieder geval de twee hiervoor genoemde opleidingen derhalve in 2013-2014 dit BSA zullen invoeren;

het BSA binnen de huidige pilot positieve resultaten oplevert;

een BSA van 45 EC met het oog op deugdelijke advisering beter aansluit bij de norm, ons impliciet door de overheid opgelegd;

de studiebegeleiding op orde moet zijn, temeer daar een verhoging van de norm naar 45 EC de regeling gevoeliger maakt voor beroepszaken;

idem, omdat het hier een feitelijke verzwaring betreft van een norm, waardoor noodzaak van goede begeleiding extra accent krijgt;

de BSA-commissie berekend moet zijn op een toename van verzoeken tot toetsing persoonlijke omstandigheden;

gehoord de toezegging van het college dat:

per 1 september 2012 de studiebegeleidingscapaciteit binnen alle deelnemende opleidingen kwantitatief en kwalitatief op peil is, waarbij dienaangaande de parameters van de huidige BSA-pilotopleidingen als minimaal uitgangspunt worden genomen;

de BSA-commissie meegroeit (taakstelling) met het te verwachten grotere aantal verzoeken;

de overwegingen van opleidingen die niet aan de nieuwe regelingen willen deelnemen, door het college nader beoordeeld zullen worden en aan de raad zullen worden voorgelegd ;

de aangepaste richtlijn BSA, net als de huidige richtlijn, na 1 jaar geëvalueerd zal worden.

besluit:

in te stemmen met het hanteren van een instellingsbrede BSA-richtlijn per studiejaar 2012-2013, gebaseerd op de huidige richtlijn BSA, met expliciete toevoeging van een norm van 45 EC.


Studenten en Nevenactiviteiten (UR 12 – 006/013)

Het college zegt toe in de uitwerking van de Visie meer duidelijkheid te geven over de criteria voor indeling in de categorieën 2 dan wel 3. Ook het onderscheid tussen beloning en compensatie zal verduidelijkt worden.

De URaad adviseert vervolgens positief en verklaart - gehoord de discussie en de opmerkingen ten aanzien van de verscherping van de criteria en het onderscheid in compensatie en beloning – de uitwerking van de Visie af te wachten, welke vervolgens ter instemming aan de raad voorgelegd zal worden.


Numerus Fixus Creative Technology (UR 12 – 022)

Het college zal met de OLD van Creative Technology spreken over de mogelijkheid een vorm van intake gesprekken te hanteren. Zodra de wet dit toelaat, zullen intake gesprekken zeker worden overwogen als onderdeel van de toelatingsprocedure, aldus het college.

Ook zal op verzoek van de raad uitgezocht worden of buitenlandse studenten door het lotingssysteem niet onbedoeld benadeeld kunnen worden.

De URaad zal op basis van de nadere informatie van het college en na advies van de Faculteitsraad terzake zijn besluit nemen. Dit wordt vervolgens gemandateerd aan het presidium.
Hoofdlijnenakkoord VSNU – Min OCW (UR 12 – 020/018)

Het college spreekt met de raad af dat de URaad advies zal geven ten aanzien van de inzet van het college bij de komende prestatieafspraken tussen de staatssecretaris en de UT. Op de overlegvergadering van 28 maart kan daartoe alvast over de prestatie indicatoren gesproken worden.


Stavaza NOM

Het college zal op verzoek van de raad bezien op welke wijze de URaad gedurende het ontwikkeltraject van het nieuwe onderwijsmodel geïnformeerd kan worden/blijven.


Schriftelijke Rondvraagpunten (UR 12 – 021)

Gevraagd naar de plannen voor toegangspoortjes bij het Sportcentrum, meldt het college dat een en ander in onderzoek is. Er is op dit moment geen sprake van een voorstel dan wel besluit op dit punt.


Rondvraag

De raad wijst het college erop dat op sommige plaatsten op de campus sprake is van gebrekkige verlichting. Het college zal hierover in contact treden met het FB.

Het college meldt tenslotte desgevraagd dat de organisatiewijziging bij de Eenheid Secretaris afgehandeld is.