UR 10-305 Agendaformulier bij jaarplan 2011

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 26 januari 2011

Commissievergadering : FBP

Agendapunt : arbo- en milieujaarplan 2011

Bijgevoegde stukken : arbo- en milieujaarplan 2011, kenmerk 391.833/PA&O


Secretaris: van Keulen paraaf: _____


Portefeuillehouder: van Ast paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

X Ter informatie

oTer advisering

oTer instemming

oAnders:
2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 1 november 2010

Naam agendapunt: arbo- en milieujaarplan 2011

Conclusie toen:3.Toelichting/samenvatting:


In het arbo- en milieujaarplan 2011 zijn de bijzondere activiteiten opgenomen die de UT in 2011 op arbo- en milieugebied wil uitvoeren. Deze activiteiten zijn geformuleerd aan de hand van een aantal speerpunten waar de UT zich de komende jaren op wil richten. Hiermee wil de UT een haar arbo- en milieubeleid verder optimaliseren, met als hoofddoel een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving voor medewerkers en studenten te creëren,
4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB


In te stemmen met arbo- en milieujaarplan 2011.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

X Nee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………