UR 10-305 Agendaformulier bij jaarverslag 2009 en jaarplan 2010

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 26 januari 2011

Commissievergadering : SI

Agendapunt : arbo- en milieujaarverslag 2009/jaarplan 2010

Bijgevoegde stukken :

Centraal jaarverslag Arbo en milieu 2009 en Arbo en milieu jaarplan 2010 Universiteit Twente, kenmerk 391.523/PA&O


Secretaris: van Keulen paraaf: _____


Portefeuillehouder: van Ast paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

X Ter informatie

oTer advisering

oTer instemming

oAnders:
2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 11 oktober 2010

Naam agendapunt: Arbo- en milieujaarverslag 2009/jaarplan 2010

Conclusie toen:3.Toelichting/samenvatting:


Het arbo en milieujaarverslag geeft inzicht in de activiteiten die de UT afgelopen jaar op centraal niveau heeft uitgevoerd op arbo- en milieugebied.


Enkele jaren geleden is met de UR afgesproken om het jaarverslag en jaarplan in één document aan te leveren. Het voorstel is om dit uit elkaar te halen. PA&O is voor een deel van de informatie in het jaarverslag afhankelijk van andere partijen, welke soms laat wordt aangeleverd. Door jaarverslag en jaarplan afzonderlijk op te stellen, kan het jaarverslag voor de start van het kalenderjaar worden voorgelegd. Voorgesteld wordt om vanaf heden het jaarplan en jaarverslag weer apart op te stellen.
4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB


In te stemmen met het jaarverslag 2009/jaarplan 2010 en accoord te gaan met het voorstel om jaarplan en jaarverslag weer als twee aparte documenten op te stellen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

X Nee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………