UR 11-022 Verslag extra CvB-Decanenoverleg 17 januari

Vergadering

Extra CvB-DecanenoverlegVerslag door

IdemaKenmerk

CvB-D 2011/010

Datum

17 januari 2011Aanwezig

Flierman (vz.), Van Ast (v.a. 12:45), Brinksma, Van Keulen, Van Loon, Mouthaan, Van der Steenhoven, Veldkamp, Coonen, Eising, Mulder, Mazier, Laarhoven.


Afwezig
1.


Opening
Flierman opent de vergadering.


2.


Reorganisatie Communicatiefunctie
Flierman geeft aan dat de discussie rond de reorganisatie van de communicatiefunctie al een jaar speelt. De UR stelt als belangrijke randvoorwaarde voor instemming met de reorganisatie het commitment van de decanen aan de uitvoering van (de hoofdlijnen van) het voorliggende reorganisatieplan. Daarom wil het CvB graag nogmaals met de decanen spreken om vast te stellen of zij zich kunnen vinden in het reorganisatieplan en aan de uitvoering hiervan meewerken.


In de discussie komen de volgende punten naar voren:

CvB en decanen onderstrepen de urgentie van de zaak. Belangrijk is in te zien dat het marktaandeel afneemt, en dat met één verhaal naar buiten treden essentieel is om nieuwe studenten binnen te kunnen halen. Vanuit een centraal geregisseerde organisatie zal inhoudelijk bekeken worden wat de UT aantrekkelijk maakt. Daarbij moet een antwoord komen op het keuzegedrag van scholieren, die vaak niet op grond van specifieke opleidingskenmerken een universiteit uitkiezen.

Het CvB moet de ervaringen uit eerdere centralisatievraag-stukken meenemen. Daarom is het van belang bereid te zijn tot periodieke evaluaties en het eventueel wijzigen van de werkwijze.

Er wordt door de decanen vertrouwen uitgesproken in de grote lijnen van het plan. Men is er van overtuigd, op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar, dat de communicatie-medewerkers van de faculteiten en vanuit de centrale organisatie de verdere uitwerking van de plannen binnen de voorgestelde kaders vorm kunnen geven. Het vertrouwen in deze groep wordt onderstreept en de men onderschrijft de inhoud van de brief die de CCA’s aan de U-Raad hebben gestuurd.

De UCO en de UCB zullen details, respectievelijk op het gebied van koppeling inhoud opleidingen en marketing en bedrijfs-voeringaspecten (o.a. budgetsturing) nader moeten uitwerken.


Concluderend wordt gesteld dat CvB en decanen nog steeds zijn overtuigd van de urgentie van de problematiek en de noodzaak van een sterkere regie op de communicatie, met name de marketing. Hiermee wordt de overeenstemming van juni 2010 herbevestigd. Met het voorliggende plan wordt in belangrijke mate invulling gegeven aan de sterkere regie op de uitingen. De komende tijd dienen specifieke details verder te worden uitgewerkt door de CCA’s en, op specifieke onderdelen, ook door de UCO en de UCB. Daarnaast dient het functioneren van de nieuwe organisatie periodiek te worden geëvalueerd en waar nodig te worden bijgestuurd/aangepast. Het CvB en de Decanen committeren zich aan deze werkwijze en doen een beroep op de UR om nu met de voorstellen in te stemmen.