Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 26 januari

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 26 januari 2011


Reorganisatie Marketing en Communicatiefunctie (UR 10 – 298 / UR 11 – 023)

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het Reorganisatieplan Marketing en Communicatie functie Universiteit Twente (kenmerk 391.030/PA&O) (septembercyclus);

-De bijbehorende antwoorden van het CvB d.d. september 2010 schriftelijk gesteld UR 10 – 298;

-De hoofdlijnen op beleid en toegezonden naar de raad d.d. 10 november 2010, (kenmerk S&C/391.391/AW) (decembercyclus);

-De bijbehorende antwoorden van het CvB d.d. 29 november 2010 kenmerk UR 10 - 330 (decembercyclus);

-De brief van de hoofden facultaire communicatieeenheden d.d. 14 januari 2011;

-Het verslag van het extra CvB-decanenoverleg d.d. 17 januari 2011 met kenmerk CvB-D 2011/010;

-De presentatie van het CvB behorend bij het verslag van het extra decanen overleg d.d. 17 januari 2011;

gehoord:

-De mondelinge toelichting in de commissievergadering PSI van 8 september 2010 (septembercyclus) en in een speciale vergadering op 15 september 2010;

-De mondelinge toelichting in de SI vergadering 1 december 2010 (decembercyclus);

- De discussie in de interne vergadering van de URaad d.d. 19 januari 2011

overwegende dat:

1.De URaad verbetering van de functie Communicatie en Marketing van belang acht;

2.De URaad niet afwijzend staat tegenover de gedachte dat er meer regie moet komen op deze functie(s);

3.Zo efficiënt mogelijk omgegaan moet worden met de beschikbare (financiële) middelen: gezamenlijk waar het kan, maatwerk waar het moet;

4.Voor de URaad de cultuur rond het maken en handhaven van afspraken voorop staat;

5.De afzonderlijke eenheden worden afgerekend op de door hun behaalde prestaties;

6.Met name de faculteiten bij het organiseren van de communicatiefunctie behoefte hebben aan ondersteuning die is ingericht op de specifieke behoeften;

7.Het voorliggende plan hierin te weinig voorziet;

8.De facultaire jaarplannen 2011 conform de toezegging CvB de door de URaad gewenste en noodzakelijke input genereren voor het instellingsjaarplan 2012;

Gehoord de toezeggingen van het CvB dat:

1.De omvang van de detacheringen van communicatie medewerkers minstens 1 fte is, afhankelijk van wat nader overleg over de uitwerking van structurele facultaire communicatiewerkzaamheden oplevert. Het college van bestuur neemt dit als aanvulling op het reorganisatieplan expliciet op in de opdracht voor de uitvoering van het reorganisatieplan.

2.Voor het jaar 2012 worden zowel in de decentrale als het universitaire jaarplan de geplande communicatieactiviteiten expliciet opgenomen. Aan de hand van afspraken over decentrale communicatie activiteiten en de jaarplannen wordt begin 2012 de omvang van de verschillende onderdelen van de communicatie-eenheid geëvalueerd en in overleg met de URaad  worden de afspraken in het reorganisatieplan daarover aangepast.

3.Een tweede algehele evaluatie van de doelstellingen van deze reorganisatie wordt de URaad begin 2013 aangeboden.

besluit:

De studentengeleding: positief te adviseren met Het Reorganisatieplan Marketing en Communicatie functie Universiteit Twente (kenmerk 391.030/PA&O).

De medewerkersgeleding: in te stemmen met Het Reorganisatieplan Marketing en Communicatie functie Universiteit Twente (kenmerk 391.030/PA&O)Wijziging Kiesreglement (UR 10 – 215/ UR 11 – 012)

De Universiteitsraad,

gezien:

-UR 10-215 Concept Kiesreglement van de Universiteitsraad;

gehoord:

-De mondelinge toelichting in de commissievergadering SI van 8 september 2010;

-De mondelinge toelichting in de commissievergadering SI van 12 januari 2011;

gehoord de toezegging van het college dat:

-Gegarandeerd wordt dat alle medewerkers en studenten die deel uitmaken van de gemeenschap van de Universiteit Twente per email bereikt kunnen worden.

besluit:

in te stemmen met de voorgestelde wijziging van het Kiesreglement UR.Arbo- en Milieu Jaarplan 2011 (incl. Jaarverslag 2009 en Jaarplan 2010) (UR 10 - 305/UR 11 – 014)

De Universiteitsraad,

gezien:

-het arbo- en milieujaarverslag 2009 km 391.523/PA&O;

-het arbo- en milieujaarplan 2010 km 391.523/PA&O;

-het arbo- en milieujaarplan 2011 km 391.833/PA&O;

gehoord:

-de beraadslagingen in de commissie FPB d.d. 12 januari 2011;

overwegende dat:

-een gedegen Arbo- en Milieubeleid van belang is voor de werkzaamheden van zowel studenten als personeel;

-de frequentie van en methodiek waarmee studenten en personeel worden benaderd voor het voldoen aan Arbo- en milieu randvoorwaarden een succesfactor voor de implementatie is;

gehoord de toezegging van het college dat:

-bezien wordt of de huidige wijze van benadering van studenten en medewerkers voldoende adequaat is en de URaad hierover wordt geïnformeerd voor 1 juli 2011;

besluit:

in te stemmen met de jaarplannen Arbo- en milieubeleid 2010 en 2011.Afschaffing Regeling Garantiebeurzen (UR 10 – 345/UR 11 – 013)

De Universiteitsraad,

gezien:

-De brief ‘Regeling Garantiebeurzen’ namens het CvB d.d. 7 december 2010 kenmerk: S&C/392.247/evd;

-De brief ‘Regeling Garantiebeurzen’ namens de WAR d.d. 29 april 2010 kenmerk: S&O/6689/FvK;

-De brief ‘Advies VAVO regeling en Garantiebeurs’ namens de UCO d.d. 9 februari 2010;

-Het agendaformulier ‘Regeling Garantiebeurzen’ kenmerk UR 10-345.


gehoord:

-De mondelinge toelichting van de rector gedurende de commissievergadering OOS d.d. 12 januari 2010;

overwegende dat:

-de regeling gericht is op studenten die voor 1 februari hun studie staken;

-aan deze studenten de gelegenheid wordt geboden om met gering verlies aan studiefinancieringsmogelijkheden aan een nieuwe opleiding te beginnen;

-er in het Nederlandse beurzenstelsel zorg is in gebouwd voor studenten die vroegtijdig stoppen;

-de regeling garantiebeurzen een aanvullende regeling hierop is;

-deze (ongewild) als wervingsinstrument wordt ingezet;

-dit niet het beeld is dat de UT naar buiten wil brengen;

-de UT van aankomende studenten verwacht dat zij bewust naar de UT komen;

-de Regeling Garantiebeurzen een prikkeling is voor studenten die twijfelen aan hun studiekeuze om voor 1 februari een keuze te maken;

-studieloopbaanbegeleiding, bindend studie advies, etc. meer geëigende middelen zijn om studenten te stimuleren keuzes te maken;

besluit:

in te stemmen met de afschaffing van de Regeling Garantiebeurzen.Contract Santar (UR 10 – 351/UR 11 – 009)

De Universiteitsraad,

gezien:

- het contract Santar 2011, km UR 10-351;

gehoord:

- de beraadslagingen in de commissie FPB, d.d. 12 januari 2011;

besluit:

in te stemmen met het contract Santar 2011.Instellen Numerus Fixus Psychologie (UR 10 – 349/UR 11 – 010)

De besluitvorming op dit punt wordt uitgesteld in verband met een (deels) negatief besluit van de Faculteitsraad van de faculteit Gedragswetenschappen. In de volgende cyclus komt

dit opnieuw aan de orde.Rondvraag

Naar aanleiding van de vraag vanuit de URaad naar de organisatie van Sport en Cultuur, meldt het CvB dat vóór de zomer een voorstel voor nadere structurering gereed zal zijn.

Het college zal over het geconstateerde knelpunt over de aansturing van de sectorhoofden nog contact opnemen met de directeur S&O.