UR 11-362 Advies FR-GW Reorganisatieplan RoUTe'14+

20 december 2012


Geachte leden van de Uraad, geachte decaan,


De faculteitsraad Gedragswetenschappen heeft de afgelopen weken intensief overleg gehad met de decaan en met de leden van het Bureau FaculteitsDecaan over de voorgenomen reorganisatie in het kader van RoUTe 14+.


Allereerst wil de raad opmerken dat wij zeer ontstemd zijn over de gang van zaken rondom de reorganisatie binnen de faculteit GW. Er is binnen de faculteit heel weinig inhoudelijke discussie geweest over de redenen voor en de gevolgen van de voorgenomen reorganisatieplannen. De faculteitsraad is gedurende het hele proces zeer gebrekkig geïnformeerd. De raad heeft pas tijdens en na afloop van de vergadering van 19 december de noodzakelijke informatie gekregen waar wij eerder herhaaldelijk om gevraagd hebben.


Gezien

§Brief decaan aan CvB (BFD-GW/2011-561/jv). Wij hebben vier verschillende versies van deze brief gekregen (dd. 16 december, 17 december, 19 december en 19 december 2011). In de laatste versie staat dat “twee medewerkers met een opgetelde formatie-omvang van 1,2 fte” niet in de nieuwe vakgroep geplaatst kunnen worden. In de op één na laatste versie staat dat het om 3 medewerkers gaat met een formatie-omvang van 1,4 fte.

§The best of both worlds: Plan voor een invulling van de nieuwe vakgroep onderwijskunde binnen de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente, rapport van prof. Sleegers (3 november 2011).

§Voorstel Inrichting nieuwe master Educational Science and Technology (16 september)

§Overzicht formatie Nieuwe vakgroep Onderwijskunde (7 november). Dit is een functieoverzicht met fte, maar geen personeelsformatieplan.

§Overzicht personele gevolgen per vakgroep (19 december) voor de drie onderwijskunde vakgroepen en de 2 CW vakgroepen , waarin staat op welke aanstellingen (in termen van functies) wordt bezuinigd door natuurlijk verloop, en voor welke aanstellingen (in termen van functies) met ontslag zijn bedreigd. Uit dit overzicht blijkt gedwongen ontslag voor 1,42 fte. Dit leidt tot een reductie van 17,41 fte.

§Interne begroting Gedragswetenschappen 2012, 24 oktober.


Overwegende dat:

§De formele besluitvorming over de voortzetting van de bachelor OWK nog volgt op een later tijdstip.

§Het voorstel voor de inrichting van de master EST veelbelovend is.

§Het rapport “The best of both worlds” niet overtuigend laat zien waarom de twee onderzoeksprogramma’s (enerzijds programma van de vakgroepen O&M en OP&HRD en anderzijds het programma van de vakgroep C&O)samengevoegd kunnen worden tot één programma. Er wordt vooral gesproken over de verschillen tussen de programma’s; de enige overeenkomst lijkt te zijn dat beide programma’s zich richten op het meso-domein binnen de onderwijskunde.

§Gezien de erkende kwaliteit van het onderzoek van de vakgroep C&O er geen aanleiding is om de leerstoel Pieters op te heffen. Het belangrijk is dat de vakgroep Onderwijskunde past bij het profiel van de UT en dat in het onderzoeksplan (The best of both worlds) van de nieuwe vakgroep te weinig aandacht is voor de ontwerpgerichte benadering en voor technologie.

§Het te betreuren is dat er gedwongen ontslagen vallen, maar dat de faculteitsraad dit op zich zou kunnen begrijpen. Het is echter niet volledig duidelijk om hoeveel fte gedwongen ontslagen het precies gaat. Ook zijn de redenen om juist deze functies op te heffen ons onduidelijk.

§Het personeelsformatieplan van de oude en nieuwe vakgroep(en) Onderwijskunde ontbreken. Hoe was de formatie op de peildatum en (1-1-2011) en hoe ziet de formatie eruit na de reorganisatie (naam, functie, aantal fte)?


Advies

De faculteitsraad GW adviseert negatief over de reorganisatie RoUTe 14+. De faculteitsraad GW wil haar advies in heroverweging nemen als aan de volgende eisen is voldaan:

§De faculteitsraad krijgt inzicht in hoe het personeelsformatieplan van de oude en nieuwe vakgroep(en) Onderwijskunde precies is veranderd: Wat was er op de peildatum (1-1-2011) en hoe ziet de formatie eruit na de reorganisatie (naam, functie, aantal fte), waardoor het duidelijk wordt voor hoeveel medewerkers (en hoeveel fte formatie-omvang) er geen plaats is in de nieuwe vakgroep OWK. De redenen om de functies van deze medewerkers op te heffen wordt helder gemotiveerd in relatie tot het onderwijs- en onderzoeksplan.

§Er komen binnen de vakgroep OWK twee leerstoelen die ieder een eigen onderzoekslijn hebben, waarbij voldoende aandacht is voor de ontwerpgerichte benadering en technologie. Er is voldoende personeel beschikbaar om het bachelor-onderwijs en de pre-master te verzorgen. Het verzorgen van het bacheloronderwijs en de premaster gaat niet ten koste van de onderzoekstijd.

§Voor de met ontslag bedreigde medewerkers en voor medewerkers in tijdelijke dienst geldt dat zij in dienst kunnen blijven als zij kunnen worden gedekt door inkomsten uit de tweede of derde geldstroom.

§Als personeelsleden die een functie bekleden zoals genoemd in het overzicht formatie nieuwe vakgroep (d.d. 7 november 2011) vertrekken bij de vakgroep, wordt deze functie opnieuw ingevuld.

§De formuleringen van de functies in het overzicht formatie nieuwe vakgroep (d.d. 7 november 2011) worden kritisch bekeken en geherformuleerd zodat er binnen de formatie meer aandacht is voor de ontwerpgerichte benadering en voor technologie; dan sluiten de taken van de formatie beter aan bij het profiel van de UT.

§De hoogleraar-functie (1,05 fte) in het overzicht wordt verduidelijkt; gaat het hier om twee mensen die beiden een hoogleraarspositie bekleden en zo ja, welke respectievelijke taken vervullen zij dan? Zo nee, waarom wordt voorzien in een uitbreiding in fte’s van de hoogleraarsfunctie (van 0,84 naar 1,05), terwijl andere medewerkers met ontslag worden bedreigd.


Met vriendelijke groet,


Joyce Karreman

(voorzitter FR-GW)