UR 11-348 UR besluit Jaarcirkel 2012-2013Aan het College van Bestuur

uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11-348

fax


datum

6 december 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Jaarcirkel 2012 - 2013
Geacht college,In de interne vergadering van 30 november 2011 is uw adviesvraag met betrekking tot de UT Jaarcirkel 2012 – 2013 besproken. De URaad heeft onderstaand besluit geformuleerd en acht verder overleg met uw college hierover niet noodzakelijk. De raad stelt u dan ook voor dit punt niet meer te agenderen voor de komende overlegvergadering.


De Universiteitsraad,

gezien:

- de UT jaarcirkel 2012 – 2013 & evaluatie 3TU Jaarrooster (UR 11 – 327);

gehoord:

- de beraadslagingen in de interne vergadering van 30 november 2011;

overwegende dat:

- het hanteren van een uniforme Jaarcirkel binnen 3TU gewenst is;

besluit:

positief te adviseren ten aanzien van de UT Jaarcirkel 2012 – 2013.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter