UR 11-340 UR Conceptbesluit Reorganisatie Eenheid Campus
Aan het College van Bestuur

uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11-340

Fax


datum

1 december 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Reorganisatie Eenheid Campus
Geacht college,


De URaad heeft kennis genomen van uw verzoek om in te stemmen met het reorganisatieplan om te komen tot het bundelen van alle campusactiviteiten rond sport, cultuur, reserveringen en evenementen tot een eenheid Campus als onderdeel van de Eenheid Secretaris.

De raad heeft in de commissie vergadering van 23 november een aantal vragen gesteld, met name over de manier waarop binnen de eenheid de bezuinigingstaakstelling van €800.000 op Sport en Cultuur wordt gerealiseerd.

Daarnaast heeft de URaad zich vergewist van de adviezen van de betrokken dienstraden S&O en FB.

Dit alles resulteert in onderstaand conceptbesluit. Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


Concept-besluit

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het Reorganisatieplan Eenheid Campus, UR 11 – 324;

-Het positieve advies van de dienstraad S&O, UR 11 – 337;

-Het positieve advies van de dienstraad FB, UR 11 – 338;

gehoord:

-de beraadslaging in de commissie Financiën, Personeel en Bedrijfsvoering en de interne vergadering van 23 november 2011;

overwegende dat:

-het bundelen van alle campusactiviteiten wenselijk is;

gehoord de toezegging van het college dat:

-de bezuinigingstaakstelling van 800.000 euro gefaseerd zal worden uitgevoerd in treden van 200.000 euro per jaar;

besluit:

             in te stemmen met de Reorganisatieplan Eenheid Campus.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter