UR 11-339 UR Conceptbesluit Strategisch Plan Student Union
Aan het College van Bestuur

uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11-339

Fax


datum

1 december 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Strategisch Plan Student Union
Geacht college,


De URaad heeft uw voorstel betreffende het Strategisch Plan van de Student Union in de interne vergadering van 30 november besproken.

Het Strategisch plan beschrijft hetgeen de Student Union de komende vier jaar wil bereiken. Hoe dit wordt gerealiseerd wordt beschreven in de jaarplannen. Benadrukt wordt dat de inhoud van het Strategisch plan de verantwoordelijkheid is van de Student Union.

De URaad heeft onderstaand conceptbesluit geformuleerd.


Concept-besluit

De Universiteitsraad,

gezien:

-Strategisch Plan 2012 – 2015 van de Student Union, UR 11-317;

gehoord:

-De beraadslagingen binnen de commissie OOS en de interne vergadering;

besluit

in te stemmen met het Strategisch Plan 2012 – 2015 van de Student Union.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter