UR 11-333 UR Conceptbesluit Bindend Studie Advies
Aan het College van Bestuur

uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11-333

Fax


datum

1 december 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Bindend Studie Advies
Geacht college,


De URaad heeft kennis genomen van uw verzoek om in te stemmen met het hanteren van dezelfde richtlijn, die is opgesteld voor de pilot BSA op de UT en gehanteerd wordt in de jaren 2009-2012, voor de verlenging van de pilot met 1 jaar (2012-2013)


De raad heeft in de commissie vergadering van 23-11-2011 een aantal vragen gesteld, vooruitkijkend op een eventuele instellingsbrede invoering van het BSA en het extra werk dat dit de medewerkers (voornamelijk studieadviseurs) zal opleveren.


Dit alle resulteert in het volgende conceptbesluit:


De Universiteitsraad,

gezien:

-De Evaluatie Pilot Bindend Studie Advies 2009-2011 (UR 11-322);

-De Richtlijn BSA op de UT;

-De brief van het CvB van 22 november inzake onderzoek naar een instellingsbrede invoering van het Bindend Studie Advies;

gehoord:

-de beraadslaging in de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken en de interne vergadering van 30 november 2011;

overwegende dat:

-De evaluatie positieve resultaten schetst;

-Het onveranderd laten van de richtlijnen het mogelijk maakt om de resultaten en de ervaringen in de jaren 2009-2013 onderling met elkaar te vergelijken;

-Het CvB laat onderzoeken of instellingsbrede invoering van het BSA wenselijk dan wel mogelijk is;

-Er voor een instellingsbrede invoering van het BSA een apart voorstel aan de Raad wordt voorgelegd;

besluit:

                in te stemmen met het hanteren van dezelfde richtlijn, die is opgesteld voor de pilot BSA op de UT en gehanteerd wordt in de jaren 2009-2012, voor de verlenging van de pilot met 1 jaar (2012-2013).


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter