UR 11-294 Advies Student Union op Bachelor Nota "Naar een Twents Onderwijsmodel"

aan

F.L. Lagendijk

Spiegel, kamer 306van

Student Union Universiteit Twente

Bastille, kamer 332

uw kenmerkons kenmerk

SU 11.027datum

18 oktober 2011onderwerp

Advies van SU over de Bachelor Nota ‘Naar een Twents Onderwijs Model’


bijlage(n)Geachte voorzitter,De Student Union heeft de Bachelor nota ‘Naar een Twents Onderwijsmodel’ ontvangen van het College van Bestuur. De Student Union zet zich sinds haar oprichting in voor de academische vorming (plus) en welzijn van studenten aan de UT. De verandering van het onderwijsmodel heeft directe gevolgen op deze twee aspecten en daarom adviseren wij u hierin.


In samenwerking met een werkgroep bestaande uit studenten, hebben wij onderstaand advies geschreven. Het is tevens een korte beschrijving van de Student Union over het studentenleven en richt zich hier ook enkel op. Wij vinden het aan andere groeperingen om een mening te vormen omtrent onderwijskundige zaken.


Wij zouden graag zien dat u ons advies in acht neemt en het CvB adviseert onze adviezen te verwerken in de Bachelornota.


Flexibiliteit van het onderwijsmodel

Een student wordt in de huidige wereld overstelpt met mogelijkheden. Het is voor studenten een grote leerervaring om uit al deze mogelijkheden een keuze te maken. Door de juiste keuzes te maken leren studenten inzicht te krijgen in de mogelijkheden en gevolgen. Er moet wel ruimte zijn om keuzes te kunnen maken. Niet alleen binnen het curriculum, maar ook daarbuiten. Het is zeer belangrijk dat studenten deze ruimte wel krijgen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes. Dit bevordert hun welzijn en academische vorming. Via het beschreven modulair onderwijs komt deze keuzeruimte ernstig in het geding.


De actieve student vindt veel manieren om actief te zijn naast zijn of haar studie, zolang dit activisme flexibel is in te plannen naast alle studiemomenten. Om succesvol een onderneming te onderhouden moet een student er soms bewust voor kiezen om een vak het ene kwartiel te laten vallen om dat vak het kwartiel erna in te halen. Hetzelfde geldt voor een parttime bestuurder die om zijn of haar bestuurstaken voldoende te kunnen uitvoeren een vak moet laten vallen om deze later op te pakken.

De flexibiliteit in de huidige curricula, zorgt er tot op heden voor dat studenten, ondanks talloze landelijke ontmoedigende maatregelen, ervoor kiezen om een studentenbestuur of een commissie te doen. Dit wordt echter een probleem wanneer de curricula onvoldoende flexibiliteit bieden om het curriculum naar eigen inzicht in te vullen. Door middel van het ‘alles of niets’ principe in het modulair onderwijs is de flexibiliteit ver te zoeken. Een student kan één module per keer volgen en haalt dit of haalt dit niet. In combinatie met het BSA, de harde knip en de langstudeerregeling voorzien wij veel negatieve gevolgen voor de student.


Vaardigheden

In de bachelornota wordt gesproken over transferable skills, die studenten zouden moeten leren binnen het curriculum. Deze vaardigheden zijn al tijden van groot belang voor de ontwikkelde student. Op de arbeidsmarkt wordt verwacht dat afgestudeerden in het bezit zijn van dergelijke vaardigheden. In de bachelornota wordt echter nauwelijks uitgeweid over hoé deze transferable skills een plek hebben in het nieuwe onderwijsmodel. Een belangrijke uitwerking die ontbreekt.


De Student Union houdt zich al jaren bezig, namens de UT, met het ontwikkelen van vaardigheden bij studenten middels extra-curriculaire activiteiten (academische vorming plus). Wij zijn enthousiast over het idee dat deze competenties nu ook zullen worden aangeboden binnen het onderwijs. Niet alle competenties kunnen geborgd worden binnen het curriculum, gezien de eindige en beschermde omgeving. Wij zijn erg benieuwd naar de praktische uitvoering, gezien de beperkingen van het curriculum.


Het vormen van een academische gemeenschap met koppeling naar Campusvisie

Een veelgenoemd uitgangspunt bij de bachelornota is het creëren van een motiverende academische gemeenschap. Wij willen benadrukken dat studenten een gemeenschappelijke deler nodig hebben, om zo betrokken te zijn bij een groep. Lidmaatschap van een vereniging, zowel sport-, cultuur-, studie- of gezelligheid gerelateerd, biedt meer dan alleen de mogelijkheid om gebruik te maken van bepaalde voorzieningen als ook een sociaal platform om banden aan te gaan met medestudenten, vaak tussen verschillende studies. Dit biedt studenten een interdisciplinair perspectief en een sterke band met de universiteit, twee zaken die van het uiterste belang zijn om met name studie-uitval te voorkomen.


In de visie wordt aangegeven dat de campusgemeenschap een belangrijke rol speelt in de leerervaring van de student. Dit zien wij niet terug in de verdere uitwerking van de bachelornota. De Student Union is erg benieuwd naar de koppeling van het (modulair) onderwijs en de beoogde academische gemeenschap. Wij vinden dat de campus hier een grote rol in moet spelen en zien hier een koppeling naar de campusvisie. Wel wordt genoemd dat de introductie een rol moet spelen in het vormen van de gemeenschap. De Student Union, als beleidsverantwoordelijke, is bereid om te kijken naar een herontwerp van de introductieperiode voor studenten.


Activisme

Een grote zorg is dat de belangen van de studenten niet overeenkomen met de visie van de Bachelor nota over activisme. De universiteit lijkt de voorkeur te hebben voor “functioneel” studentenactivisme dat directe, aantoonbare voordelen biedt voor de universiteit – in de zin van werkstudenten en promotionele activiteiten richting de media en het bedrijfsleven (Solar Team Twente, de Bedrijvendagen, Create Tomorrow). Wij onderkennen zeker het belang van dergelijk activisme, maar zien activisme dat het leefklimaat van de student verbetert (cultuur-, sport- en gezelligheidsverenigingen) als net zo belangrijk. Het studentenactivisme moet ons inziens primair het belang van de student dienen en niet dat van de universiteit.


Een veel gehoorde opmerking vanuit het CvB is dat er ook veel burgerverenigingen zijn die gerund worden door niet-studenten met een 40-urige baan. Naast dat burgerverenigingen ook veel moeite hebben met het vinden van mensen die bereid zijn en tijd hebben om zich in te zetten voor een vereniging, vergeten zij dat er veel cruciale verschillen bestaan tussen een student en een zogenaamde burger. Het leven van een student is continue in beweging in tegenstelling tot het gesettelde leven van een burger. Denk hierbij aan vaste werktijden versus ieder kwartiel een ander rooster, vaste inkomsten versus variabele inkomsten en vaste woonplaats versus wisselende kamers (ook ivm stage/afstudeerplaats). Studenten zijn jong volwassenen die nog bezig zijn om zich te ontwikkelen en hun plek te vinden. Dit vinden studenten o.a. in de activiteiten binnen verenigingen. Burgers zijn vooral actief in een vereniging om hun vereniging te ondersteunen en niet om zich te ontwikkelen.


In gesprek met het CvB is vastgesteld dat de Student Union zal bekijken welk activisme meer dan 20 uur kost en dus niet in de vrije tijd kan worden gedaan. Echter hebben zij aangegeven indien dit een grote groep betreft, de verantwoordelijkheid hier bij de verenigingen komt te liggen. Dit geldt ook voor studentondernemers. De Student Union vindt dit geen werkzame situatie en zou dan ook graag zien dat er concessies worden gedaan van beide kanten.


Korte opmerking

Het is uiterst ongepast om als Universiteit Twente studenten te adviseren om te gaan lenen. Het lijkt alsof de universiteit zich niet heeft verdiept in het budget van een student (zie paragraaf ‘Activisme’). De Student Union adviseert dan ook om dit deel te verwijderen uit de nota.


Advies van de Student Union over de Bachelor nota ‘Naar een Twents Onderwijs Model’:

-De Student Union heeft de verwachting dat het modulair onderwijs in combinatie met de nieuwe landelijke regelingen voor veel meer vertraging zal zorgen bij studenten. Iedere student zal eens een module in zijn studie niet halen en loopt dan direct een grote vertraging op. Tevens beperkt het modulair onderwijs de keuzeruimte en keuzevrijheid van de student. De Universiteit Twente moet studenten zo goed mogelijk in hun keuzes begeleiden en niet studenten zo snel mogelijk door het systeem willen duwen. De Student Union geeft daarom een negatief advies over het modulair onderwijs.


-De Student Union is positief dat transferable skills zullen worden aangeboden in het onderwijsmodel. Zij adviseert echter om een uitwerking te geven hoe deze transferable skills een plek hebben in het onderwijsmodel.


-Activisme en ondernemerschap spelen een grote rol op de Universiteit Twente. Zij zorgen voor een bruisende campus en het gemeenschapsgevoel, iets wat het CvB graag wil bereiken zo blijkt uit de campusvisie en de bachelornota. De Student Union adviseert dan ook om een koppeling te maken tussen beide documenten.


-Het College van Bestuur geeft vaak informeel aan dat activisme belangrijk is, maar dit is niet terug te vinden in het huidige beleid. De Student Union wil dan ook adviseren dat het CvB aangeeft op welke manieren zij activisme wel gaat ondersteunen.


Met vriendelijke groet,

namens de Student Union,
Max Haspels

voorzitter