UR 11-277 Concept verslag interne vergadering 21 sept.


Vergadering

Verslag interne vergadering 21 september

Verslag door

L. Tijink

Kenmerk

UR 11-277

Datum

21 september 2011

Aanwezig UR
Lijst Chairman: F. Lagendijk

CC: F. van den Berg, J. Schut, S. Kooreman, D. Meijer, J. de Goeijen, G. Brinkman

Pro-UT: B. Harink, J. van Benthem

UReka: A. Eftekhar, L. ter Heegde, P. van Waarden, M. van Geloven, O. Escobosa Bosman, D.J. Cornelissen, E. Meijer

PvdUT: E. Gropstra

Afwezig

H. Wormeester (CC), D.J. Cornelissen ( UReka), A. Eftekhar (UReka)

Griffie

J. Ribberink1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de vergadering.

De vergadervolgorde wordt als volgt gewijzigd; punt 8. RoUTe’14+ t/m punt 13.Nota Kaderstelling II worden in één blok naar voren geschoven.


2 a. Mededelingen

Op woensdag 28 september:

9.00 uur – 10.00 uur:

overleg adviescommissie met de Concern Directeuren over de begroting en het reorganisatieplan.

10.30 uur – 11.00 uur: UR commissie RvT voordracht

(Herbert Wormeester, Jann van Benthem, Frits Lagendijk, Jacqueline Ribberink en Erik Meijer);

11.00 uur – 12.30 uur: overleg dienstraden FB, S&O en SU over de Campusnota;

12.30 uur – 14.00 uur: lunchbijeenkomst met de faculteitsraden;

14.00 uur – extra interne vergadering t.b.v. het opstellen van advies reorganisatieplan;

12 oktober: Introductiedag

’s morgens na de presidiumvergadering alleen voor de nieuwe studentleden, gezamenlijke lunch en

’s middags de raad als geheel;

Op 26 oktober staat er aansluitend aan de interne vergadering een lunchbijeenkomst bij het college gepland.

In november wordt er een gesprek gepland over OSIRIS (Gert Brinkman, Jan de Goeijen, Oscar Escobosa Bosman). In eerste instantie met studieadviseurs en/of studiecoördinatoren en daarna met Ton Wennink, Suzanne Wichman en Rudi Oude Vrielink.

Er is een uitnodiging van de Campusmanager bij de raad binnengekomen voor een gesprek over Sport en Cultuur (Xtra-Card).

Kees Ruyter stelt een bijeenkomst voor met (een deel van de) raad over het University College.


3. Verslag interne vergadering 8 juni 2011 UR 11-202

Geen opmerkingen. Het verslag wordt als zodanig vastgesteld.


4. UR 11-044 ingekomen/uitgegane post

Ter informatie.


5. UR 11-066 Actiepuntenlijst

Reeds besproken in de commissievergaderingen.


6. UR 11-238 Advies decentrale medezeggenschap

Informatie

Er ligt een voorstel om een Adviescommissie in te stellen ivm het ontbreken van de Dienstraad Concerndirecties. Vanuit de URaad nemen zitting: Jan de Goeijen, Frits Lagendijk, Herbert Wormeester, Dick Meijer en Gert Brinkman. De eerste bijeenkomst met de Concern Directeuren staat gepland op 28 september.


7. UR 11-246 Uitvoeringsregeling octrooien

Instemming

Schut geeft een nadere toelichting op het conceptbesluit. In de vorige regeling zou de uitvinder in aanmerking komen voor een bonus, dat is nu niet meer het geval. Het betreft geen 3TU regeling behalve als het gaat om de verdeling van de gelden. Het doel is om patentaanvragen te centraliseren.

Het conceptbesluit zal aangescherpt worden, met name de toezeggingen. Harink zal een tekstvoorstel aanleveren. Schut schrijft de bijdrage voor de nieuwsbrief en is ook woordvoerder in de overlegvergadering.

8. UR 11-250 Financiële onderbouwing RoUTe’ 14+

Instemming

De raad heeft in de junicyclus bij de behandeling van de Strategienota RoUTe ‘14+ naar deze financiële onderbouwing gevraagd zodat nut en noodzaak financieel beter onderbouwd wordt. Het is van belang om in het kader van de reorganisatie dit als onderliggend stuk te beschouwen. Meijer vindt dat het een onderdeel had moeten zijn van het reorganisatieplan. De antwoorden waren niet naar zijn tevredenheid. Voor geheel neerzetten van opleidingen heb je meer geld nodig dan nu vrij is gemaakt, maar het college hoopt hiermee uit te kunnen. Uit een overzicht van het CvB blijkt dat we wel degelijk meer kunnen lenen om het risico op een financiële tegenvaller in de toekomst op te vangen. Meijer vreest dat we daarmee een behoorlijke hypotheek op de toekomst nemen. De raad ondersteunt dit en vindt het te optimistisch begroot. Brinkman merkt op dat we met minder mensen moeten werken. Meijer haalt het punt van de minoren aan. Destijds kon men ze uitvoeren voor M€ 11 en nu gaat het om 20 bachelors voor een bedrag dat bijna de helft is. Dit lijkt geen haalbare zaak. Daarbij gaat de ontwikkeling van de projecten die men beoogt ook heel veel tijd kosten. Lagendijk merkt op dat de BMT pilot al aan de gang is; vanuit een pilot kun je een betere kostenberekening maken. Bovendien is het ook nog lastig omdat de onderwijsnota nog niet beschikbaar is. Meijer reageert dat een pilot eerst volledig uitgevoerd en afgerond moet zijn, voordat een pilot geëvalueerd kan worden. Het is meer de herstructurering van de opleiding BMT. Als het gaat om het neerzetten van een nieuwe opleiding moet je niet kijken naar een kwartiel. Van den Berg zal bij zijn collega, die nauw betrokken is bij dit traject, informeren naar hoe lang dit traject gaat duren. Lagendijk sluit de discussie af.


9. UR 11-249 Reorganisatieplan
Advies


Meijer merkt op dat er sprake is van het uitstoten van ouderen in het reorganisatieplan ondanks dat het college dit ontkent. Er volgt een nadere toelichting op het stuk “voorlopige standpuntbepaling UR plannen rond RoUTe’14+” van 21 sept.


1. De criteria bij de beoordeling van de leerstoelen zijn vastgesteld. Het college zegt eigenlijk dat ze dit in goed overleg met het UMT heeft vastgesteld. De raad heeft gevraagd doe het eens opnieuw en betrek het onderwijs erbij. Het college heeft daar in feite op gezegd dat de insteek onderzoek is.

2. Het college zegt over de dramatische kortingen dat het geen enkel probleem is.

Als je gaat snijden in promotiepremies is het gevolg dat goede medewerkers gedemotiveerd raken en uiteindelijk vertrekken.

3. De bekostiging onderwijsvernieuwing en andere bestuurlijke doelen. Het college zegt dat ze in overleg met het UMT prioriteiten gaan stellen. Men stelt voor om de doelen in de tekst te benoemen zoals de doelen in de nota.

4. Oorzaak van de problemen is in feite een optelsom van de huisvestinglasten, UT was niet in controle en de financiële onderbouwingen zijn erg slecht. Het voorstel is om deze punten uit elkaar te trekken om een en ander beter te verduidelijken.

5. Meijer vindt dat deze reorganisatie niet op centraal niveau doorgevoerd moet worden maar per faculteit. Zorg dan ook dat je het plan bij de faculteiten gaat vaststellen en uitvoeren. Brinkman haalt het voorbeeld van de faculteit Gedragswetenschappen aan. Het college stelt alleen het kader vast.

6. Uit de bijeenkomst met faculteitsraden is duidelijk geworden dat de groepen die zich bezighouden met onderwijs zich zorgen maken. Het is van belang om hier meer aandacht aan te besteden en de situatie mogelijk te verbeteren. Het punt van de lagere bekostiging wordt toegevoegd aan de tekst.

7. De raad heeft in de junicyclus zijn beperkte instemming gegeven op het reorganisatieplan. Het college zegt nu dat ze de plannen vol gaat uitvoeren zonder dat er aandacht wordt geschonken aan alternatieve scenario’s. Harink is het niet eens met dit standpunt. Er volgt een tekstuele aanpassing.

8. De belangrijkste doelstelling van Route 14+ kan mogelijk beter gerealiseerd worden. Halverwege de plannen veranderen brengt risico’s met zich mee.

9. Het advies is gefaseerde uitvoering van de plannen; differentiatie van technische- en niet technische opleidingen.

10. De bekostiging van het onderwijs zal ongeveer op het huidige niveau blijven vanwege de langstudeerderskorting en de scherpe begrotingsbewaking.

11. Trackrecord bij reorganisaties van het management. Waarom lukt dit reorganisatieplan wel in de toekomst? Wat is bij operatie EMB niet goed gegaan, wat hebben we er van geleerd en hoe gaan we het anders doen?


Lagendijk concludeert dat dit document vooral een discussiestuk is van commissie voorzitter SI.

De raad heeft nu een helder beeld van waar de knelpunten zitten, maar het gaat er uiteindelijk om dat je tot een soort slotsom komt. Meijer zal de punten verder uitwerken en beter onderbouwen. Brinkman merkt op dat de verschillende stukken te veel samenhang hebben en ook door de raad zo behandeld dienen te worden. Gezien de achterstand in informatie deze maand is de raad niet tot een advies gekomen. Lagendijk zal het college hiervan op de hoogte stellen. Er zal een extra verdiepingsbijeenkomst gepland worden. Nadere informatie volgt via de mail.


10. UR 11-202 Concept Campusvisie

1e bespreking

Het stuk is uitgebreid behandeld in commissievergadering OOS. Lagendijk resumeert het ongevraagd advies. De raad stemt in met het concept advies. Lagendijk is woordvoerder en schrijft tevens het een stuk voor de nieuwsbrief.


11. UR 11-212 Regeling werken met nanodeeltjes

Informatie. Dit punt is afgehandeld in commissie FPB en wordt van de agenda afgevoerd.


12. UR 11-245 Vertrekpunten taalbeleid Engels

Informatie

Brinkman stelt vast dat de nagekomen antwoorden nietszeggend zijn. Er wordt geclaimd dat er nog voldoende financiële ruimte zit om dit beleid uit te voeren. Het knelpunt blijft het centraal vaststellen van taalbeleid. Het college heeft aangegeven dat het ligt aan de cultuur in de faculteiten. De raad besluit dat het punt op de agenda van de overlegvergadering blijft staan en dat Brinkman de knelpunten en de vragen mondeling toelicht.


13. UR 11-251 Nota Kaderstelling 2012-2016

Advies

De raad heeft veel vragen gesteld over de Nota kaderstelling II. Op dit moment is het onmogelijk om daarover een standpunt in te nemen. Het punt blijft op de agenda staan. Wormeester zal een stuk schrijven over de Nota Kaderstelling en is woordvoerder in de overlegvergadering.


14. UR 11-230 Tussenrapportage en vervolg Top Onderwijsondersteuning

Informatie

De openstaande UR vragen zijn inmiddels beantwoord. Het belangrijkste punt, wat ook in de commissie vergadering aan de orde kwam, is de verantwoordelijkheid zoals in het schema vermeld staat. Brinkman haalt de situatie van de werkvloer S&O en ICTS aan. De Goeijen reageert dat het functioneel beheer bij S&O ligt en dat ICTS alleen uitvoerder is. In de UCO zitten geen mensen die dit goed kunnen beoordelen. Brinkman zal zijn punten mondeling aan de orde stellen in de overlegvergadering.


15. UR 11-226 (Financieel) Jaarverslag Student Union

Informatie. Het punt wordt van de agenda afgevoerd.


16. Stavaza Route’14+

Geen informatie.


17. Stavaza 3TU

Idem.


18. Stavaza NONed

Idem.


19. Schriftelijke Rondvraagpunten

Het CvB van de Universiteit Utrecht heeft zich uitgesproken tegen het voorstel collegegeldvrije besturen. Escobosa Bosman zal in de overlegvergadering naar de visie van het college vragen.


20. Rondvraag

 Van 12 t/m 15 september waren er in het kader van de lustrumviering (Experiment in het bos) straattheater voorstellingen van Stichting Accu samen met UT-studenten en medewerkers. Gropstra wil de kosten van deze voorstellingen aan de orde stellen.


21. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11:15 uur.