UR 11-242 concept verslag overdrachtvergadering 31 augustus


Vergadering

Verslag overdrachtsvergadering 31 augustus 2011

Verslag door

L. Tijink

Kenmerk

UR 11-242

Datum

31 augustus 2011

Aanwezig UR
Lijst Chairman: F. Lagendijk

CC: A. Benneker, H. Wormeester, D. Meijer, J. de Goeijen, G. Brinkman

Pro-UT: B. Harink, J. van Benthem

UReka: E. Kunst, S. van den Bedem, E. Langerwerf, B. Sijpesteijn,

M. Schraa, P. Willems, L. ter Heegde, P. van Waarden, M. van Geloven, O. Escobosa Bosman, D.J. Cornelissen, E. Meijer.

PvdUT: E. Gropstra

Afwezig

J. Schut (CC), F. van den Berg, (CC), S. Kooreman (CC), D. Smits (PvdUT), A. Lehmkühler (UReka), A. Eftekhar (UReka).

Griffie

J. Ribberink, L. Tijink
1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom op de overdrachtsvergadering. Meijer geeft aan dat hij de besluitvorming RoUTe’14+ aan de orde wil stellen. Dit punt wordt aan de agenda toegevoegd als 2b.


2 a. Mededelingen

De griffie heeft voor de nieuwe studentleden informatiemappen samengesteld voor het komend raadsjaar. Voor het notuleren van de commissievergaderingen voor 2012 zijn er nog notulisten nodig. Belangstellenden kunnen zich melden bij Ribberink. De huidige notulisten zijn Nick Leone, Vic van Dijk en Robert Landheer.

In verband met de Engelstaligheid van raadslid, Afshin Eftekhar zal men een proef starten met een fluistertolk. De benodigde apparatuur is gehuurd voor de komende interne- en overlegvergadering. Als blijkt dat deze methode goed werkt, dan zal men overwegen om deze apparatuur aan te schaffen.


2 b. Besluitvorming RoUTe’14+

Meijer uit zijn bezwaar op het feit dat er tijdens de overlegvergadering in de junicyclus geen tekst lag waar de raad mee akkoord kon gaan. Hij geeft aan dat er tot twee keer toe een besluit is vastgesteld waar hij niet mee kan leven. Hij staat niet achter het besluit dat genomen is. Deze kwestie wordt ook breed gedragen binnen zijn fractie. Nu is het zo dat de decentrale raden binnen de organisatie geraadpleegd worden, terwijl het juist de bedoeling is dat het beleid getoetst moet worden aan de leerstoelenplannen. Meijer heeft ook moeite met de procedure. Lagendijk antwoordt dat hij uiterst ongelukkig is met het genomen besluit. Hij zal er in de toekomst voor waken dat dit niet meer zal voorkomen. Bij een volgende keer zal men niet eerder instemmen, dan bij een geformuleerd besluit dat breed gedragen wordt binnen de raad. Willems stelt voor om in het vervolg bij soortgelijke belangrijke onderwerpen de vergadering op tape op te nemen, zodat er naderhand geen discussie kan ontstaan over de tekst. Lagendijk reageert op de inhoud van het besluit.

Nadat bleek dat er misverstanden waren ontstaan zijn er allerlei verslagen met elkaar vergeleken, maar daar is geen andere informatie uitgehaald. Vervolgens is met een aantal raadsleden in een ingelast overleg afgestemd dat het decentraal beleid gekoppeld wordt aan het reorganisatieplan.

Lagendijk refereert aan punt 5 uit besluit 6, ‘de criteria bij de herinrichting onderzoeksgroepen’.

Het reorganisatieplan mag door de decanen niet los van het strategisch plan worden gezien.

Het bespreken van het reorganisatieplan zonder een beleidsnota gaat in tegen de gemaakte afspraken en is onaanvaardbaar. Lagendijk benadrukt nogmaals dat hij achter het besluit staat, maar betreurt de gang van zaken ten aanzien van de procedure. UReka stemt in met het genomen besluit. De voorzitter sluit de discussie af.


3. UR 11-214 Overdracht UR 10/11 naar UR 11/12 + vaststelling functies en taken

Als volgende punt wordt het formatievoorstel besproken. De voorzitter geeft aan dat er geen commentaar was op het voorstel en stelt het als zodanig vast.


Formatie UR 2011-2012


Commissie OOS: Mirte van Geloven (vz.), Björn Harink, Frank van den Berg, Herbert Wormeester, Frits Lagendijk, Sofie Kooreman, Oscar Escobosa Bosman, Petra van Waarden

Dirk-Jan Cornelissen, Lianne ter Heegde.


Commissie SI: Dick Meijer (v.z.), Jann van Benthem, Björn Harink, Frits Lagendijk, Afshin Eftekhar, Eric Gropstra, Erik Meijer, Gert Brinkman, Frank van den Berg.


Commissie FPB: Herbert Wormeester (v.z.), Jann van Benthem, Jan de Goeijen, Jan Schut, Frits Lagendijk, Eric Gropstra, Erik Meijer, Lianne ter Heegde, Dirk-Jan Cornelissen.


De voorzitter reflecteert kort het afgelopen raadsjaar. Graag wil hij de studentleden bedanken voor hun werk en inzet.

Pieter Willems in zijn rol als commissievoorzitter OOS. Miranda Schraa wordt bedankt voor haar werkzaamheden voor 3TUM. Beer Sijpesteijn stelde zich bij bepaalde thema’s zeer betrokken op. Zijn vergelijkingen waren vaak treffend, maar de opmerking ‘gun mij mijn moment’ zal de raad zeker bijblijven. Sjoerd van den Bedem heeft als vice-voorzitter prima gefunctioneerd. Hij kon zich goed in de reglementen verdiepen. Eva Kunst wordt nu al beschouwd als een politiek talent waar we in de toekomst nog van zullen horen. Ellen Langerwerf was het afgelopen jaar de stille kracht in haar fractie, maar altijd aanwezig en zeer loyaal. Anne Benneker heeft binnen Campus Coalitie laten zien dat ze kan doorpakken daar waar het nodig is. Dit was geen eenvoudige klus met zulke ervaren fractiegenoten. Kunst dankt namens UReka, Frits Lagendijk, Laila Tijink en Jacqueline Ribberink voor hun inzet en steun tijdens het afgelopen jaar. Van den Bedem uit zijn waardering voor de leden die dit werk al jaren uitvoeren. Lagendijk benadrukt dat personeelsleden goede leermeesters zijn en bereid zijn om de nieuwe studentleden te ondersteunen of van extra informatie te voorzien. Anne Benneker bedankt op haar beurt alle raadsleden en de griffie voor hun inzet en medewerking van het afgelopen raadsjaar.


De voorzitter sluit en heropent de vergadering en heet in het bijzonder de nieuwe raadsleden van harte welkom. Hij merkt op dat een nieuw raadsjaar van start gegaan is. In dit jaar komen belangrijke thema’s aan bod zoals o.a. het reorganisatieplan RoUTe ’14+, de nota Bacheloronderwijs. Er volgt een korte voorstelronde van de nieuwe studentleden.


4. UR 11-234 Concept vergaderschema 2012

Het vergaderschema van 2012 gaat uit van een 6-wekelijkse vergadercyclus zoals reeds besproken met het CvB.

In september 2011 gaan de raad van start met de interne commissievergaderingen, voor de november en decembercycli was dit niet meer mogelijk. Een verschil met de voorgaande jaren is dat de overlegvergadering in juni en december 2012 in de ochtend zullen plaatsen.

Omdat het college vertraging heeft opgelopen bij het opstellen van het centrale vergaderschema, kon het vergaderschema van de URaad voor 2012 nog niet definitief vastgesteld worden. Met het concept vergaderschema gaat de raad akkoord. De griffie zal de raad tzt nader informeren.


5. Rondvraag

Sijpesteijn informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de UR vragen over de Xtra-Card (UR 11-236). Ribberink antwoordt dat de brief nog in behandeling is bij het college. De raad kan evt. in de overlegvergadering het CvB hierop aanspreken.


5. Sluiting

De vicevoorzitter sluit om 09.40 uur de overdrachtsvergadering af. Aansluitend zal het presidium vergaderen en om 11.30 uur staat het agendaoverleg gepland.