Aandachtspunten van 9 november 2011

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 9 november 2011 van de Universiteitsraad


Verslag (UR 11 – 301)

Naar aanleiding van het verslag zegt het college toe binnenkort de raad cijfers aan te kunnen bieden over de langstudeerders, inclusief een vergelijking op dit punt met Eindhoven en Delft.


Reglement Cameratoezicht (UR 11 – 281/300)

De Universiteitsraad,

gehoord:

-De toelichting in de commissie FPB;

-De beraadslagingen;

overwegende dat:

-Het noodzakelijk is dat er een Reglement Cameratoezicht voor de UT komt;

gezien:

- De herziene versie van het Reglement Cameratoezicht (UR 11 – 281b);

besluit:

-In te stemmen met het Reglement Cameratoezicht Universiteit Twente 2011.


Algemene gang van zaken R’14+ (UR 11 – 307)

In reactie op de brief van de URaad waarin deze zijn zorg uitspreekt over de veelheid van plannen van dit moment en de gevolgen daarvan voor zowel de spankracht van het personeel als die van de financiën, geeft het college aan hiervoor begrip te hebben. Voor wat betreft de plannen voor het Twents Onderwijsmodel zal het college ervoor waken dat er niet te veel werkdruk ontstaat door na te denken over fasering via “ventielwerking”. Het college zegt verder nog een aantal punten toe:

- De conclusies van het gesprek tussen de Auditcommissie van de RvT en het college zullen aan de raad doorgegeven worden.

- Het op handen zijnde Bestuursakkoord tussen de VSNU en de minister zal eveneens aan de raad toegestuurd worden.

- Het specifieke bestuursakkoord tussen de UT en de minister zal inhoudelijk vooraf met de raad besproken worden.

- In de nieuwe versie van het Reorganisatieplan zal beter inzicht verschaft worden in de gemaakte keuzes, bovendien zal in een speciale bijeenkomst vertrouwelijk nader inzage gegeven worden in de cijfers en keuzes.

- In een aparte bijeenkomst vóór de komende decembervergadering zullen raad en college nader spreken over de zorgen van de URaad en over het volume en de fasering van de herinvesteringen. In een overall document zal zij haar visie geven op de samenhang in de plannen, waaronder een herijking en concretisering van een en ander.

- Het college komt binnenkort met concrete maatregelen om het rendement van de huidige generaties studenten te verhogen.


University College (UR 11 – 280/298)

Het college trekt de instemmingsvraag in, bekijkt het document opnieuw en zal dit punt definitief ter instemming voorleggen in de komende vergadering.


Nota naar een Twents onderwijsmodel (UR 11 – 278)

Naar aanleiding van de door de raad middels een PowerPoint presentatie gestelde vragen geeft het CvB aan deze - inclusief die over het kostenaspect - te zullen beantwoorden. Ook zal een definitie van het begrip studierendement gegeven worden.


Reorganisatieplan (UR 11 – 249/306)

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het reorganisatieplan RoUTe 14+ (UR 11 - 249);

-De reactie van het CvB op commentaar van de URaad op het format van het reorganisatieplan (UR 11 – 292);

-De reactie van het college op de adviezen van de faculteitsraden (UR 11 - 290);

gehoord:

-De beraadslagingen in de overleg- en commissie vergaderingen van de oktober- en novembercyclus van 2011;

Overwegende dat:

-De financiële en organisatorische doelstellingen van de reorganisatie slechts ten dele door de URaad worden onderschreven;

-De bezuiniging op de centrale diensten relatief laag uitvalt en daarmee in strijd is met het uitgangspunt van het college om de omvang van de dienstverlening te laten meegroeien en –krimpen met het primaire proces;

-In het voorliggende reorganisatieplan geen goed inzicht is gegeven in de bestaande en de nieuwe organisatie inclusief de doelstelling, het migratie pad en een wijziging van functies in categorieën;

-Het voorliggende reorganisatieplan geen onderbouwing geeft van de toepassing van de vastgestelde criteria;

-Bij het ontbreken daarvan de URaad geen inzicht heeft in de oordelen (in de onderlinge afhankelijkheid) van: passend (fundamenteel, valoriserend, onderwijs gerelateerd) en kwaliteit: voldoende of onvoldoende;

-De URaad hierdoor niet kan toetsen of het College de criteria op een juiste manier heeft toegepast;

-Bij het ontbreken daarvan de URaad hierdoor geen inhoudelijk oordeel kan geven over de verplaatsing, inpassing of opheffing van groepen;

-Het beeld, dat bij deze operatie eenzijdig de onderzoekskwaliteit, vanuit de optiek van WD-en, een rol heeft gespeeld en onderwijs alleen als ernstige gevolgen (zoals geen accreditatie) zouden dreigen, niet is weggenomen;

-Het leeftijdscriterium een belangrijke rol lijkt te spelen, los van de vastgestelde criteria;

-De juridisch houdbaarheid van het leeftijdscriterium discutabel is - en daarmee overeenstemming over sociaal plan en dit reorganisatieplan kan blokkeren;

-De wijze waarop senior wetenschappelijk personeel wordt aangemoedigd te vertrekken getuigt van beleidsarme willekeur waarvan de resultaten ook nog sterk in twijfel kunnen worden getrokken;

-De met deze reorganisatie en Route 14+ samenhangende plannen grote gevolgen zullen hebben voor de belasting van het personeel en daarmee de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek;

-De URaad er niet van overtuigd is dat de realisatie van het voorliggend reorganisatieplan (voldoende) zal bijdragen aan het terugdringen en voorkomen van tekorten, temeer daar het CvB geen alternatieve scenario’s heeft gepresenteerd en afgewogen;

-Het college een groot risico neemt door de financiële weerbaarheid van de UT verder uit te hollen door non-activiteit en overtolligheid uit de reserves te bekostigen;

Besluit:

Negatief te adviseren t.a.v. het Reorganisatieplan RoUTe 14+


Schriftelijke rondvraagpunten

Het college zal de vraag van de URaad over de handelwijze van de decaan van EWI met betrekking tot het wijzigen van een instemmingsvraag in een adviesvraag na een negatief FR besluit laten uitzoeken. Ook zal er nog een gesprek met de decaan volgen.


Rondvraag

Het college zal de vraag naar de kosten van de cursus voor leidinggevenden schriftelijk beantwoorden.

Hetzelfde geldt voor een antwoord aan de raad over de cijfers van ons marktaandeel (volgt in de decembervergadering).

Het college zal voorts aan de directeur FB vragen naar de besparingen i.v.m. de uitrol van de nieuwe automaten voor warme dranken.

Zodra de resultaten van BAO beschikbaar zijn zal het college hier bij de raad op terugkomen.