UR 11-202 Conceptvisie op de Campus


Aan de Universiteitsraad

t.a.v. de voorzitter de heer drs. F.L. Lagendijk

Spiegel 306
uw kenmerk


telefoon

4894751

ons kenmerk

394.072

fax


Datum

30 mei 2011

e-mail

p.g.welman@utwente.nl

bijlage(n)

1

cc.


onderwerp

concept visie op de campus
Geachte heer Lagendijk,


Hierbij stuur ik u conform afspraak de concept Campusvisie. Voor het samenstellen van de bijgesloten concept Campusvisie is dankbaar gebruik gemaakt van verschillende documenten die in het (recente) verleden over de rol/functie van de campus zijn verschenen en diverse gesprekken met medewerkers van de universiteit.


Route ‘14

Zoals bekend is de enige echte campusuniversiteit van Nederland in Twente gelegen. Die mening hebben eigenlijk alle studenten en medewerkers van Universiteit Twente (UT) wel. Maar wat de betekenis daarvan precies is en wat het inhoudt weten helaas maar weinigen. De bijgesloten concept Campusvisie is een poging om definitief duidelijk te maken dan wel te krijgen wat de meerwaarde van de campus voor de UT moet/kan zijn.


Volgens Route’14 is “de campus één van de kroonjuwelen van de Universiteit Twente. Meer dan pronkstuk moet ze echter werktuig worden. Als de universiteit een plek wil zijn die aantrekkelijk is voor internationaal talent, moet de campus daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De enige echte campusuniversiteit van Nederland gaat daarom nog beter voorzien in alles wat nodig is om te excelleren: optimale onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten, in de directe nabijheid van aantrekkelijke woon-, sport- en ontspanningsvoorzieningen, én met directe toegang tot de economische infrastructuur van het Kennispark Twente.” Volgens Route ’14 moet de campus zowel een field lab (een ideale test- en demonstratiefaciliteit) worden als een ontmoetingsplek voor studenten, medewerkers en derden.


Visie

De campus heeft een belevingswaarde. Een belevingswaarde die op dit moment door velen als onvoldoende wordt beoordeeld. De campus zou een plek moeten zijn die uitnodigt om te studeren, te wonen, te werken, te ondernemen, te ontspannen, te ontmoeten en te innoveren. De campus als community, met een gevoel van geborgenheid en een gevoel van ‘hier hoor ik bij’. De campus als een omgeving met een open en internationaal klimaat. De campus als creatieve, innovatieve en dynamische omgeving: een ‘place to be’. De campus als ontmoetingsplaats, als etalage en proeftuin. De campus met een heldere en herkenbare uitstraling en een eigen identiteit. Kortom: een campus met een uitstraling van ‘hier gebeurt het’!


Hieruit volgt dat de missie van de campus, de primaire functie, de permanente opdracht, de bestaansreden van de campus moet zijn: de plek waar de academische vorming plaatsvindt. Maar de UT wil meer met haar campus. De universiteit wil de belevingswaarde van de campus versterken. De doelstelling, de visie, waarmee aangegeven wordt wat we met de campus willen bereiken, wordt als volgt gedefinieerd: de plek voor ontmoeting, ontwikkeling en verbinding.


Voorgaande verwijst naar respectievelijk de uitdagingen, ontdekkingen en uitvindingen die het onderzoek aan de UT met zich meebrengt en waarover in het onderwijs gedoceerd wordt en de interactie die nodig is om tot nieuwe ontdekkingen en voortschrijdende inzichten te komen. Door ontmoeting, ontwikkeling en verbinding te stimuleren wordt de belevingswaarde van de campus vergroot.


Activiteiten

Op dit moment worden de volgende functies aangeboden: leren, wonen, recreëren, zorg, ontmoeten, ondernemen en werken. Een groot deel van deze functies is nog gericht op studenten en heeft een socialiserend en vormend karakter. Sommige functies, zoals ondernemen en werken, hebben ook een economisch karakter en zijn deels gericht op de regio en externe gebruikers. In de visie wordt uitgegaan van een primaire (studenten, medewerkers UT en medewerkers bedrijven Kennispark Twente) en een secundaire doelgroep (overige groepen). Met behulp van de activiteiten is het mogelijk de campus als de plek voor ontmoeting, ontwikkeling en verbinding te versterken.


Fysieke campus

Om de belevingswaarde van de campus te verbeteren is het van belang dat ook de architectuur en infrastructuur een herkenbaar en open geheel gaan vormen. Verwijdering van het viaduct, vervanging van Charlie door een open entree en het plaatsen van de landmark bij de hoofdingang van de campus zijn in dat licht dan ook toe te juichen. Ondanks dat het Masterplan Vastgoed UT op enkele onderdelen na is uitgevoerd blijven er in fysieke zin vraagstukken/knelpunten bestaan. In de visie worden er vier genoemd, zijnde de Boulevard, wandelroutes, Vrijhof en toekomstige verbouwingen en/of nieuwbouw.


Eenheid Campus

In Route ’14 wordt opgemerkt dat er op de campus een uitdaging is voor ”betere coördinatie en communicatie van activiteiten”. “Deze taak wordt vervolgens expliciet gemaakt in de functie van de campusmanager”. In 2010 is besloten om naast de campusmanager ook tot een bundeling van campusactiviteiten te komen. Hierbij wordt gedoeld op de volgende activiteiten: sport, cultuur, evenementen en reserveringen. Dit moet bijdragen aan een betere coördinatie en communicatie op de campus. Wij hebben u hierover eerder bericht. Gelet op de randvoorwaarden en de behoefte om een ondernemend boegbeeld voor de campus te realiseren verdient het de voorkeur om de “Eenheid Campus” binnen de nog op te richten Concerndirectie Algemene Zaken te plaatsen die op het snijvlak van beleid en uitvoering kan opereren en verbinden. Over twee jaar dient geëvalueerd te worden of met de organisatorische wijzigingen de beoogde effecten zijn gerealiseerd.


Graag wil het College van Bestuur op basis van de bijgesloten concept Campus visie met de UT-gemeenschap in gesprek om te vernemen of de voorgestelde richting instemming heeft. De eerste stap in dat proces is bespreking van de concept visie met uw raad. Vervolgens willen wij op basis van die bespreking en de opmerkingen vanuit de organisatie een definitieve versie van de Campusvisie opstellen en deze ter instemming aan u aanbieden. Wij hopen dat u met dit procesvoorstel kan instemmen. Verder kijken wij uit naar de reactie van de URaad op de concept Campusvisie.


Namens het College van Bestuur,Mr. H.J. van Keulen,

Secretaris van de Universiteit