UR 11-202 Agendaformulier Campusvisie

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. :

Commissievergadering :

Agendapunt : Concept Campusvisie

Bijgevoegde stukken : De Campus van Nederland


Betrokken concerndirectie: SECR paraaf: _____


Secretaris: Van Keulen paraaf: _____


Portefeuillehouder: Flierman paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer informatie

oTer advisering

oTer instemming

üAnders: eerst ter bespreking UR, dan ter bespreking in de organisatie, later ter instemming UR2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB-vergadering
Datum behandeling: 16 en 23 mei

Naam agendapunt: concept Campusvisie

Conclusie toen: ter bespreking door naar de UR3.Toelichting/samenvatting: zie uitgebreide aanbiedingsbrief.
4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Het CvB besluit

-De visie op de campus vast te stellen;

-De campusmanager opdracht te geven om met de uitvoering van de visie en daarin opgenomen onderzoeksprojecten te starten;

-De bijgesloten concept visie ter bespreking aan UMT en UR aan te bieden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………