Aandachtspunten 5 oktober 2011

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 5 oktober 2011 van de Universiteitsraad


Verslag van de overlegvergadering van 22 juni 2011 (UR 11 – 221)

Naar aanleiding van dit verslag meldt het college in de volgende cyclus informatie te kunnen verstrekken over de organisatorische aanpak van het Toetsbeleid. Tevens zal het college dan terugkomen op de door de raad aangekaarte problematiek van dyslectische studenten.


Uitvoeringsregeling octrooien (UR 11 – 246)

De Universiteitsraad,

gezien:

-de Uitvoeringsregeling octrooien, UR 11-246;

gehoord:

-de beraadslaging in de commissie Financiën, Personeel en Bedrijfsvoering en de interne vergadering van 21 september 2011;

overwegende dat:

-deze regeling de bedrijfsmatige exploitatie van uitvindingen van UT-medewerkers omvat;

-bij het advies, zowel intern als extern, experts betrokken zijn met betrekking tot het vakgebied waarin het octrooi wordt aangevraagd;

gehoord de toezegging van het college dat:

-de toegedichte rol van BDT ook zodanig vorm wordt gegeven dat BDT in ieder geval van alle uitgaande octrooiaanvragen op de hoogte is en deze van advies heeft voorzien;

-artikel 7 zodanig gewijzigd wordt dat, als een octrooi(aanvraag) niet gehonoreerd wordt door BDT, de beslissing van verkopen of licenseren van een octrooi door de vakgroep genomen kan worden waarbij het BDT de taak heeft om een dergelijke overdracht of verlening van rechten te effectueren

-de vermeende invloed van de 3-TU Federatie afspraken expliciet teruggebracht wordt tot de afspraken rond opbrengstverdeling;

besluit:

in te stemmen met de Uitvoeringsregeling octrooien.


Reorganisatieplan (UR 11 – 249)

Het college neemt de opmerkingen van de raad over het gebrek aan overzicht van de toepassing van de criteria en uitleg van de keuzes door de decanen aan de Faculteitsraden serieus en zal aan de decanen vragen een modus te vinden om alsnog de benodigde informatie te verstrekken. De mate van openbaarheid is hierbij een aandachtspunt.

Voor wat de financiën betreft wordt gezamenlijk vastgesteld dat een korting van buitenaf van M€12,5 vaststaat. De bandbreedte van de herinvesteringen is onderwerp van bespreking.

De Universiteitsraad zal schriftelijk aangeven in welke opzicht het Reorganisatieplan niet aan het vereiste format voldoet, het college zal vervolgens met de decanen in overleg gaan.


Concept Campusvisie (UR 11 – 202)

Naar aanleiding van het ongevraagde URaad advies terzake zegt het college toe dat in de volgende versie van de Campusvisie rekening gehouden zal worden met de door de raad gemaakte opmerkingen.


Tussenrapportage en vervolg project Top Onderwijs Ondersteuning

Het programmaplan ter verbetering van de ondersteunende processen zal aan de raad toegezonden worden.


Schriftelijke rondvraagpunten

De vraag m.b.t. het voorstel voor collegegeldvrij besturen wordt door het college schriftelijke beantwoord.