UR 11-200 Samenvattende matrix RoUTe'14+

Samenvattende matrix van welke problemen met welke beleidsveranderingen voor welk beoogd effect worden aangepakt, zoals omschreven in Strategienota RoUTe’14+:

Probleem

Beleidsmaatregel

Beoogde effect

Imago UT extern / Noodzaak tot verdere profilering

Focussering onderzoek, herzien bachelorpotfolio.

Duidelijker profiel (High Tech, Human Touch) voor buitenwereld, waaronder potentiële studenten.

Inhoud en organisatie onderwijskwaliteit

Achterblijvend marktaandeel

Slechte studierendementen

Lage studiesnelheden

Breed aanbod van relatief kleine opleidingen

Herontwerp bacheloropleidingen: Modulair onderwijs laat over de gehele linie een fors hoger rendement (retentie en snelheid) zien dan klassiek vak-georganiseerd onderwijs. Zoals gezegd in de eerste beantwoording aan de URaad: over de redenen hiervoor bestaat discussie, maar over het gegeven niet.

Aalborg biedt het beste vergelijkingsmateriaal, omdat het Deense stelsel in veel opzichten lijkt op het onze, de cultuur grote overeenkomsten vertoont, de positionering van de instelling tussen andere instellingen nationaal vergelijkbaar is en zelfs de geografische omgeving van de instelling sociaal-culturele overeenkomsten vertoont. Meer gedetailleerde informatie is naar wens te genereren.

De geringe aantrekkingskracht van met name het beta-onderwijs heeft veel oorzaken. Risico op uitval (wellicht ten onrechte geïnterpreteerd als ‘moeilijk’), een vermeend gebrek aan context en ruimte voor ontwikkeling zijn belangrijke redenen die we hiermee weg willen nemen.

De UT moet bewijzen dat ze kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan biedt met lage uitval en hoge studiesnelheid. De aanname is dat dit in de nabije toekomst belangrijke keuzecriteria zullen worden, vanwege het beleid m.b.t. langstudeerders en financiering.

De verlaging van de kosten komt in dit model niet primair uit het extensiever maken van het onderwijs. De winst moet komen uit rendementsverhoging en groei. In steady state zal overhead ook goedkoper zijn door verregaande harmonisatie.

Impuls aan kwaliteit onderwijs, weer bij ‘top’ van de universiteiten horen (in onderwijs rankings als Keuzegids en Elsevier.

Toename in studenten aantallen.

Hogere rendementen. Hogere studiesnelheid.

Duidelijk kader voor opleidingen, beter in de markt te presenteren door helder profiel, meer keuzevrijheid studenten, meer mogelijkheden te switchen om sneller op de juiste plek te komen, minder versnippering.


Internationalisering

University College.

Focussering in het onderzoek.

Heterogene studentenpopulatie, internationaal als research universiteit bekendheid genieten.

Teruglopende overheidsfinanciering

Vernieuwing onderwijs en ombuiging middelen, o.a. herindeling van het onderzoekslandschap en van valorisatie.

Gezonde bedrijfsvoering.

Focus en massa in het onderzoek, duidelijke profilering, mogelijkheden voor valorisatie optimaal benutten.

Relatief zware onderzoeks infrastructuur