UR 11-200 Overzicht RoUTe' 14+, onderdeel portfolio instellingsplan

Medezeggenschap en overzicht documenten RoUTe’14+


Al eerder is besloten is de herijking van RoUTe’14 en de reorganisatie te ontkoppelen en in tijd uit elkaar te trekken. Waarbij het visiedocument, aanscherping RoUTe’ 14, nadrukkelijk deel uitmaakt van en voortbouwt op de portfolio instellingsplan 2010 waarmee de UR in november 2010 heeft ingestemd. Het schema hieronder geeft weer hoe de medezeggenschap er in tijd uit ziet. Een nadere detaillering van op te leveren documenten in het kader van Route 14+ treft u daarna aan.
Overzicht Medezeggenschap

MZS-orgaan

Vorm MZS

Tijdspad

Aanscherping RoUTe’14

Onderdeel portfolio instellingsplan

UR

Ter advies

11 mei 2011

UR

Ter instemming

22 juni 2011

OPUT

Ter informatie

mei/juni 2011

Reorganisatieplan

UR

Ter advies

september 2011

UR

Ter instemming

5 oktober 2011

OPUT

Ter informatie

juni/oktober 2011

Eventueel Sociaal Plan

OPUT

Overeenstemming

22 september 2011

UR

Ter informatie

september 2011

Personeelsplan

OPUT

Ter informatie

oktober/november 2011

UR

Ter informatie

oktober/november 2011


Overzicht RoUTe 14+, onderdeel portfolio instellingsplan


Onderzoek RoUTe 14+

Onderwerp

Opmerking

MZS-Orgaan

Vorm MZS

Status

Tijdspad 2011

Herindeling Onderzoek


UR

Instemming

Verwerkt in strategienota

mei advies; juni instemming

Herpositionering & inrichting valorisatie


UR


Verwerkt in strategienota

mei advies; juni instemming

Onderzoek lopende dossiers


KPI’s


Instituutsraden (bij ontbreken daarvan: UR)

InstemmingOntwikkeling onderzoeksvelden

Inclusief Tenure Track beleid

UR

Instemming
Onderwijs RoUTe 14+

Portfolio Bacheloropleidingen


UR

Instemming

Verwerkt in strategienota

mei advies; juni instemming

Nieuw Onderwijsmodel


UR

Instemming

Verwerkt in strategienota

mei advies; juni instemming

PvA inrichting nwe opleidingen

Er volgt een aparte nota Bacheloronderwijs

UR

Instemming

In voorbereiding

juni advies, oktober instemming

Definitief bachelorportfolio

Er volgt een apart overzicht van het bachelorportfolio

UR

Instemming

In voorbereiding

oktober instemming

Inrichting University College

Er volgt een aparte nota voor UC

UR

Ter bespreking

In voorbereiding

juni ter bespreking

Oprichten University College


UR

Instemming


oktober instemming

Pilot Biomedische Technologie

Als uitwerking van de nota Bacheloronderwijs

UR

Ter bespreking

In voorbereiding

september, oktober informatie

Gerichte instroomtargets UT


UR

InformatieOpheffen opleidingen

Per opleiding opheffingsbesluit

UR

FR

Instemming

AdviesOpstarten nieuwe bachelors


UR

InstemmingOnderwijs lopende dossiers


Aanpak langstudeerders


UR

InformatieInrichten master onderwijs

Werkgroep PKM

UR

Instemming
Ondersteuning en voorzieningen RoUTe 14+

Ontwikkelen visie/strategie campus


UR

Instemming

Verwerkt in strategienota

mei advies; juni instemming

Campusvisie

Er volgt en aparte nota mbt visie op campus

UR

Instemming

In voorbereiding

juni ter informatie

oktober instemming

Kerntakenanalyse ondersteuning

Volgt op onderzoek en onderwijs

UR

Advies

In voorbereiding

Najaar instemming PvA

Campus Lopende dossiers


Visie studentenhuisvesting


UR

Instemming
Governance RoUTe 14+

Herziening Governance

Discussie over Governance vindt op z’n vroegst plaats begin 2012

UR

Instemming


medio 2012

Aanpassing BBR


UR

Instemming


eind 2011

Landelijke samenwerkingsverbanden

Als overeenkomst wordt gesloten advies

UR

Advies

= integraal gebundeld aangeboden in uitgewerkte strategische notitie RoUTé14+


Aanvullende notities RoUTe’14+ traject

Reorganisatieplan RoUTe’14+

Volgt na instemming op strategienota RoUTe’14+.

UR

Advies

Instemming

In voorbereiding

september advies

oktober instemming

Document reorganisatiefonds en herinvesteringen

Tbv transitiekosten onderwijs, personele verschuivingen en het inzetten van door ombuiging vrij te maken middelen.

UR

Informatie

In voorbereiding

Juli, ter informatie

Financiële nota R’14+


UR

Informatie

In voorbereiding

Oktober ter bespreking

Personeelsplan


UR

Informatie


oktober/november ter informatie