UR 11-081 Gedragscode ICT- en internetgebruik Studenten versie 18 maart

Versie 18 maart 2011
Gedragscode ICT- en Internetgebruik


Studenten


Universiteit Twente


2011
INHOUDSOPGAVE

Pagina 3 Woord voorafPagina 4 1. Definities


Pagina 6 2. Reikwijdte


3. ICT- en Internetgebruik algemeen

Pagina 7 4. Back-ups

5. ICT- en Internetgebruik door de student-gebruiker


Pagina 8 6. Algemeen toezicht


7. Gericht onderzoek


Pagina 9 8. Sancties


9. Aansprakelijkheid


10. Slotbepalingen


Woord vooraf


Deze Gedragscode geeft de wijze aan waarop bij de Universiteit Twente wordt omgegaan met ICT- en Internetgebruik. De code regelt het verantwoord gebruik van ICT-voorzieningen en Internet en de wijze waarop controle op het gebruik plaatsvindt. Het streven is een goede balans aan te brengen tussen verantwoord en veilig ICT- en Internetgebruik en de privacy van de student-gebruiker.


Omdat voor andere gebruikers dan studenten een eigen Gedragscode voor ICT- en Internetgebruik is opgesteld, is deze code op hen niet van toepassing


Bij het opstellen van deze gedragscode is aansluiting gezocht bij de Wet bescherming persoonsgegeven (WBP). Deze wet is van toepassing als er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Verwerking betreft het gehele proces van verzamelen tot aan vernietigen van gegevens. Gegevens met betrekking tot het e-mail en internetgebruik zijn in het algemeen te kwalificeren als persoonsgegevens omdat deze gegevens herleidbaar zijn tot natuurlijke personen.
1. Definities


In deze regeling wordt verstaan onder:


a. Beheerder: de natuurlijke persoon die belast is met beheer van de faculteit (decaan), het onderzoeksinstituut (wetenschappelijk directeur) dan wel een dienst (directeur).


b. CERT-UT: het Computer Emergency Response Team van de Universiteit Twente, ingesteld om in opdracht van het College van Bestuur onder verantwoordelijkheid van de directeur ICTS computerveiligheidsproblemen binnen de Universiteit Twente aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen.


c. College van Bestuur: College van Bestuur Universiteit Twente.


d. Directeur ICTS: de directeur van het ICT-Servicecentrum van de Universiteit Twente.


e. Student-gebruiker: elke student zoals onder l. genoemd of bewoner van een studentencampuswoning die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen die de Universiteit Twente ter beschikking stelt, waaronder de student die zich met een ICT-werkplek op het Internet manifesteert met een identiteit van de Universiteit Twente (IP-nummer van de Universiteit Twente of een domeinnaam onder het hoofddomein UTWENTE.NL).


f. Gedragscode: de hier vastgelegde Gedragscode ICT- en Internetgebruik.


g. ICT- en Internetgebruik: ieder gebruik via het UTnet, SURFnet of Internet van door de Universiteit Twente geboden ICT-faciliteiten, inclusief e‑mailvoorziening.


h. ICT-functionaris: elke werknemer van de Universiteit Twente met een functie die behoort bij het ICT-Servicecentrum, de directeur ICTS, alsmede andere personen die onder de verantwoordelijkheid van de Universiteit Twente werkzaamheden verrichten op ICT-gebied.


i. ICT-werkplek: een computer (PC, Laptop, PDA, e.d.) die eigendom is van de Universiteit en de student-gebruiker hanteert voor het ICT- en Internetgebruik.


j. Netwerkapparatuur: alle apparatuur die de Universiteit inzet voor een goed werkend UTnet (routers, switches, DNS-servers, enzovoort)


k. Persoonsgegevens: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.


l. Student: een ieder die als student staat ingeschreven bij de Universiteit Twente dan wel onderwijs volgt bij de Universiteit Twente.


m. SURFnet: de landelijke netwerkinfrastructuur die onder beheer is van SURFnet BV, waarmee de locale netwerken van de instellingen van hoger onderwijs en onderzoek onderling verbonden zijn en waarop het UTnet is aangesloten.


n. SURFnet BV: de BV onder Stichting SURF die het SURFnet beheert.


o. Toegangsconfiguratie: instellingen van in eigendom van de Universiteit zijnde ICT-werkplekken, servers en netwerkapparatuur ten behoeve van identificatie van het systeem op en netwerkverkeer over het netwerk.


p. Toegangssleutel: een combinatie van de student-gebruikersnaam en wachtwoord of andere authenticatiefaciliteit die de student-gebruiker autoriseert tot gebruik van ICT-voorzieningen van de Universiteit Twente.


q. Universiteit: Universiteit Twente.


r. UTnet: het intranet van de Universiteit Twente, zowel bedraad als draadloos, dat alle computersystemen binnen de Universiteit met elkaar verbindt, inclusief rechtstreeks aangesloten thuiswerkplekken, en dat gekoppeld is aan SURFnet en Internet.


s. Verkeersgegevens: gegevens over netwerk-, toegangs- en computergebruik zoals accountnaam, bron, afzender, geadresseerde, bestemming, datum, tijd en omvang.


t. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.


u. Werknemer: een ieder die een dienstverband heeft met de Universiteit Twente dan wel een ieder die op een andere basis is tewerkgesteld bij de Universiteit Twente.


2. Reikwijdte


2.1. Deze Gedragscode is van toepassing op elke student zoals genoemd onder 1.e. en 1.l. van deze regeling die gebruik maakt van de door de Universiteit geboden ICT-faciliteiten, inclusief e-mailvoorziening.3. ICT- en Internetgebruik algemeen


3.1. Het doel van deze Gedragscode is om voor student-gebruikers duidelijkheid te verschaffen over het kader waarbinnen ICT- en Internetgebruik bij de Universiteit dient plaats te vinden en welke maatregelen genomen kunnen worden bij handelen dat in strijd met deze Gedragscode is.


3.2. De student-gebruiker onthoudt zich bij het ICT- en Internetgebruik van handelingen die de goede naam van de Universiteit schade kunnen toebrengen, onrechtmatig of strafbaar zijn.


3.3. De door de Universiteit aan de student-gebruiker verleende toegangssleutel is strikt

persoonlijk en blijft eigendom van de Universiteit. Het is niet toegestaan de toegangssleutel aan derden te verstrekken, tenzij dit naar het oordeel van de beheerder noodzakelijk is voor een adequate deelname aan onderwijsactiviteiten. Degene aan wie de toegangssleutel is verstrekt, is verplicht al hetgeen te doen dan wel na te laten wat redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht om misbruik van de verstrekte toegangssleutel te voorkomen. Degene die de toegangssleutel verstrekt is verplicht de ontvanger van de toegangssleutel op deze gedragscode te wijzen.


3.4. Een student-gebruiker kan zelf een derde technisch een machtiging verlenen om toegang tot zijn e-mailvoorziening (inclusief agenda) te krijgen. De derde gebruikt hiervoor zijn eigen toegangssleutel.


3.5. Bij gebleken of vermoede beveiligingsincidenten dient de student-gebruiker het incident direct te melden bij het CERT-UT.


3.6. Het is de student-gebruiker verboden de toegangsconfiguratie van in eigendom van de Universiteit zijnde ICT-werkplekken, servers en netwerkapparatuur te wijzigen.


3.7. Het is de student-gebruiker zonder voorafgaande toestemming van directeur ICTS niet toegestaan om niet-publieke informatie of diensten op het UTnet op enigerlei wijze te ontsluiten voor de buitenwereld.


3.8. Het is de student-gebruiker niet toegestaan om netwerkapparatuur (zoals routers en switches) op het UTnet aan te sluiten die overlast bezorgen. Het uitgangspunt is dat studenten zich dienen te houden aan de regels zoals vastgelegd in de door de directeur ICTS goedgekeurde Acceptable Use Policy Studenten Net Twente. Dit document is via Studenten Net Twente te verkrijgen en via de website van Studenten Net Twente in te zien.3.9. Het is de student-gebruiker in ieder geval niet toegestaan om dreigende, (seksueel) intimiderende, (kinder)pornografische dan wel racistische of anderszins discriminerende e‑mailberichten te versturen of op te slaan of met gebruikmaking van de ICT-faciliteiten van de UT bewust internetsites te bezoeken die (kinder-) pornografisch, racistisch, of anderszins discriminerend materiaal bevatten, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de vrije informatievergaring in het kader van de studie- en hiervoor toestemming bij de beheerder is verkregen.


3.10. E-mailberichten van en naar de Universiteit worden onder verantwoordelijkheid van de directeur ICTS gecontroleerd op malware (virussen, en dergelijke) en spam. Zonodig worden besmette berichten verwijderd of ontdaan van malware.


3.11 De student-gebruiker dient bij gebruik van de e-mailbox die door de Universiteit ter beschikking is gesteld als afzender een e-mailadres te gebruiken dat door de Universiteit aan de student-gebruiker is verstrekt. Het is de student-gebruiker niet toegestaan het e-mailadres als afzendadres ter beschikking te stellen aan anderen.


3.12. Het is de student-gebruiker niet toegestaan om voor anderen bestemde e-mailberichten te lezen, kopiëren, wijzigen of wissen, tenzij daarvoor expliciet door de geadresseerde toestemming is verleend of het plaatsvindt in het kader van het gerichte onderzoek zoals onder artikel 7 genoemd.


3.13. Het is de gebruiker niet toegestaan om excessieve hoeveelheden artikelen uit de bestanden van de digitale bibliotheek te downloaden of substantiële delen van de bestanden of databases in de digitale bibliotheek systematisch te kopiëren. De gekopieerde artikelen zijn alleen voor eigen gebruik.4. Back-ups


4.1. De student-gebruiker mag er zonder tegenbericht van ICTS van uitgaan, dat de back-up procedures bij de Universiteit betrouwbare back-ups leveren. Mocht de student-gebruiker voor dataopslag media gebruiken die niet standaard wordt gebackupt, dan dient hij hier zelf voor zorg te dragen. Zonodig in samenspraak met ICTS.


5. ICT- en Internetgebruik door de student-gebruiker


5.1. De student-gebruiker dient het ICT- en Internetgebruik in te zetten ten behoeve van zijn studie


5.2. Het is de student-gebruiker toegestaan het ICT- en Internetgebruik in beperkte mate in te zetten voor privédoeleinden. Studenten die op de Campus van de UT wonen en voor de Internettoegang in hun woning gebruik maken van het UTnet en SURFnet worden geen beperkingen opgelegd voor privégebruik. Commercieel gebruik van SURFnet is daarbij alleen toegestaan als het naar het oordeel van de beheerder verband houdt met UT-onderwijs en – onderzoek.


5.3. Verder zijn de overige bepalingen in deze Gedragscode onverkort voor studenten-gebruikers die op de campus woonachtig zijn van toepassing.


6. Algemeen toezicht


6.1. Algemeen toezicht heeft systeem- en netwerkbeveiliging ten doel en vindt plaats door een ICT-functionaris in opdracht van de directeur ICTS.


6.2. Door CERT-UT kunnen verkeersgegevens bij een beveiligingsincident worden onderzocht met uitsluitend als doel de oorzaak van het incident te vinden en weg te nemen of de gevolgschade van het incident te beperken. In dat kader kan CERT-UT tijdelijke beperkingen aan de student-gebruiker opleggen in de toegang tot bepaalde ICT-faciliteiten.


6.3. Verkeersgegevens over ICT- en Internetgebruik worden in beginsel niet langer bewaard dan zes maanden. Ingeval van een gericht onderzoek als bedoeld in artikel 8 kunnen deze gegevens langer worden bewaard, totdat de noodzaak daartoe is vervallen.


6.4. De ICT-functionaris heeft geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens over ICT- en internetgebruik die tot personen herleidbaar zijn.7. Gericht onderzoek


7.1. Bij een vermoeden van gebruik in strijd met de Gedragscode wordt de betreffende student-gebruiker zo spoedig mogelijk op zijn/haar gedrag aangesproken door de beheerder.


7.2. Gericht onderzoek naar een persoon vindt plaats naar aanleiding van gerechtvaardigde vermoedens dan wel constatering van onjuist gebruik als bedoeld in de artikelen 3, 5 en 6 van deze Gedragscode. Gericht onderzoek heeft als hoofddoelen:

-het vaststellen van oneigenlijk ICT- en Internetgebruik;

-het controleren van gemaakte afspraken over het (verboden) gebruik;

-het voorkomen van negatieve publiciteit over de Universiteit.


7.3. Het gerichte onderzoek vindt plaats na schriftelijke opdracht van het College van Bestuur aan de directeur ICTS en wordt uitgevoerd door een daartoe aangewezen ICT-functionaris. In de opdracht van het College van Bestuur wordt vermeld waarom het onderzoek plaatsvindt en waarom – voor zover dit aan de orde is – de student-gebruiker pas achteraf van het onderzoek op de hoogte wordt gesteld.


7.4. Het College van Bestuur wordt schriftelijke geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Indien het onderzoek geen aanleiding geeft tot verdere maatregelen wordt het schriftelijke verslag vernietigd.


7.5. Alleen bij zwaarwegende redenen vindt gericht onderzoek naar inhoud van e-mails en opgeslagen bestanden plaats. In de schriftelijke opdracht van het College van Bestuur worden deze redenen genoemd.


7.6. E-mailberichten en bestanden van Universiteitsraadsleden, Faculteitsraadsleden, Dienstraadsleden en de Instituutsraadsleden in functie zijn niet uitgesloten van het algemene toezicht op de systeem- en netwerkbeveiliging en van gericht onderzoek.


Wel dienen met de gevonden gegevens – in het kader van de geheimhoudingsplicht die het lid uit hoofde van zijn lidmaatschap heeft - uiterst zorgvuldig te worden omgegaan.


7.7. De student-gebruiker ten wiens laste een onderzoek als bedoeld in artikel 7.3. plaatsvindt, wordt zo spoedig mogelijk door het College van Bestuur schriftelijk geïnformeerd over de aanleiding, uitvoering en het resultaat van het onderzoek. De student-gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld uitleg te geven over de aangetroffen gegevens. Het verstrekken van informatie aan de student-gebruiker wordt uitgesteld indien het onderzoek daardoor wordt geschaad.


7.8 Illegale software, films en muziek en e-mails en bestanden die betrekking hebben op hetgeen onder artikel 3.9. is genoemd, worden in opdracht van de beheerder verwijderd. De student-gebruiker wordt hierover vooraf geïnformeerd tenzij het onderzoek daardoor wordt belemmerd.8. Sancties


8.1. Als de student-gebruiker in strijd met de Gedragscode handelt, kan het College van Bestuur de volgende sancties opleggen:

a. al dan niet tijdelijke beperking in de toegang tot bepaalde ICT-faciliteiten;

b. tijdelijk of definitief verbod tot het gebruik van bepaalde ICT-faciliteiten;

c. betalen van kosten voortvloeiend uit het geconstateerde misbruik.


9. Aansprakelijkheid


9.1. De Universiteit behoudt zich het recht voor de student-gebruiker aansprakelijk te stellen voor schade die de student-gebruiker teweeg brengt als gevolg van ICT- en Internetgebruik door de student-gebruiker. Hieronder valt tevens de schadevergoeding die een derde bij de Universiteit claimt ten gevolge van in strijd met deze Gedragscode door de student-gebruiker verrichte handelingen.


9.2. De Universiteit sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik en het niet (volledig) kunnen gebruiken van de ICT-voorzieningen van de Universiteit.10. Slotbepalingen


10.1. Twee jaar na invoering van deze Gedragscode zal deze worden geëvalueerd.


10.2. De Wpb is onverkort van toepassing.

10.3. Deze Gedragscode op ……. door het College van Bestuur en met instemming van de Universiteitsraad (op ……..) vastgesteld.