UR 11-046 Brief CvB prioritering Vastgoedplan '14 versie 2011

Leden Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-4892437

ons kenmerk

392.560/vgd

fax

053-4894148

datum

2 februari 2011

e-mail

vgd@vgd.utwente.nl

onderwerp

prioritering Vastgoedplan ’14, versie 2011
Geachte leden van de Universiteitsraad,In de vergadering van 15 december 2010 heeft uw raad ingestemd met het Vastgoedplan ’14 versie 2011 onder aantekening dat er voor 1 maart 2011 een prioritering ligt van alle projecten, waarbij projecten die betrekking hebben op het primaire proces een hogere prioriteit hebben dan andere projecten. De gevraagde prioritering treft u onderstaand aan.

Daarnaast heeft uw raad gevraagd om voldoende fietsparkeerplekken rondom het O&O-plein ter beschikking te stellen.Prioritering projecten primaire proces versus andere projecten

Uitgangspunt van het Vastgoedplan ’14 is dat investeringen in het primaire proces leidend zijn en investeringen in andere projecten slechts zijn voorzien als deze strikt noodzakelijk zijn. Dit blijkt ook uit het investeringsschema bij het Vastgoedplan ’14. Van het totaal te investeren bedrag (inclusief investeringen in 2009 en 2010) ad M€ 53,9 is een bedrag van M€ 43,8 voorzien voor projecten t.b.v. het primaire proces (= 81,26%) en M€ 10,1 (= 18,74%) aan overige projecten.

In 2011 zijn deze bedragen M€ 4,0 resp. M€ 1,3. Daarbij zij voor de overige projecten opgemerkt dat dit een investering betreft m.b.t. de aanpassing van de entree Campus, hetgeen noodzakelijk is door de aanpassing van het kruispunt Hengelosestraat/Auke Vleerstraat, zoals thans door de gemeente Enschede wordt uitgevoerd. Een andere noodzakelijke investering in ander projecten dan t.b.v. het primaire proces is het voorzien van de Vrijhof en de voormalige Cleanroom (thans HTF) van eigen warmte- en elektriciteitsvoorziening in het kader van het afstoten van Hogekamp.Fietsparkeerplekken O&O-centrum

Met betrekking tot dit onderwerp verwijst het College u naar zijn brief van 8 november 2010 (kenmerk 391.389). Naar de mening van het College zijn er voldoende fietsparkeerplekken rondom het O&O-plein, die echter helaas nog niet allemaal worden benut. De handhaving per 1 december 2010 zoals genoemd in bovenvermelde brief heeft geen doorgang kunnen vinden, omdat in deze donkere periode de verlichting van de fietsparkeerplaatsen nog niet was aangelegd. De leverancier van deze verlichting is hierop stevig aangesproken, noodverlichting is per ommegaande aangelegd en thans wordt de definitieve verlichting aangelegd. Nadat dat gereed is, zal handhaving van het fietsparkeerbeleid, zoals beschreven in bovengenoemde brief, ter hand worden genomen.


Het College van Bestuur gaat er van uit u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op de kanttekening bij het UR-besluit van 15 december 2010 met betrekking tot het Vastgoedplan ’14 versie 2011.
Namens het College van Bestuur,

secretaris van de Universiteit,

mr. H.J. van Keulen
cc:

VGD

FB