UR 11-048 Reactie UR RoUTe'14+: Herijking strategie: visie en aanpak

From: Lagendijk, F.L. (S&C)
Sent: woensdag 2 februari 2011 15:44
To: CVB
Cc: Keulen, H.J. van (SECR); Mazier, R. (S&C); URaad
Subject: RoUTe 14+: herijking strategie: visie en aanpak.

Importance: High

Geacht College,

In reactie op de ons toegezonden stukken RoUTe14+ herijking strategie: visie en aanpak, is de URaad van mening dat:

-          Het voorgelegde document RoUTe14+ meer is dan een strategische aanscherping: de voorgelegde visie en aanpak vergen een nieuw instellinsplan UT.

-          Een nieuw instellingsplan dient te worden behandeld binnen de instelling volgens de vigerende procedures.

-          Tot een nieuw instellingsplan is vastgesteld er een moratorium dient te worden ingesteld op besluiten die uitvoering geven aan de plannen. Dit houdt dus onder meer in dat er in februari 2011 geen sprake kan zijn van bijvoorbeeld :“implementatie: vormgeving nieuwe instituten/overheveling groepen”.

Tevens heeft de URaad besloten:

-          Een negatief advies te geven in reactie op de in kennisstelling van het voornemen tot reorganisatie (conform procedure reorganisatiecode 2008 (kenmerk: 382.832/PA&O).

 

Namens de URaad,

 

 

Frits Lagendijk,

Voorzitter.