UTParticipationURaadGeneral informationArchive (NL)Vergaderingen URaad vanaf 2001Cyclus 2010cyclus 2010-12-15AgendapuntenUR 10-304 Advies FR-CTW inzake Reorganisatie en Centralisatie Afdeling Communicatie

UR 10-304 Advies FR-CTW inzake Reorganisatie en Centralisatie Afdeling Communicatie

Aan: De Universiteitsraad, t.a.v. de voorzitter

Van: FR – CTW


Datum: 11 november 2010


Betreft: Reorganisatie en Centralisatie Afdeling CommunicatieGeachte heer Lagendijk,


Na bestudering van de brief van het CvB inzake Reorganisatie Communicatie en Marketing d.d. 20 augustus 2010 (UR 10 204), het verslag van de hoorzitting op 7 september 2010 alsmede uitgebreide discussies binnen de faculteit, ondermeer met het management team en Eduard Pupupin, coördinerend communicatieadviseur CTW, maakt de FR zich zorgen over de geplande Reorganisatie en de Centralisatie van de afdeling Communicatie en de gevolgen in deze voor de faculteit CTW.


Belangrijke redenen hiervoor zijn:

-De faculteit CTW heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in communicatiemedewerkers die de faculteit goed kennen.

-Binnen zowel de faculteit als de CTW communicatieafdeling bestaat de angst voor het toenemen van de afstand tussen CTW en de communicatieafdeling.

-Gevreesd wordt dat de goede en efficiënte samenwerking tussen studententeams en de afdeling communicatie (zoals die bijvoorbeeld bestaat bij voorlichtingsdagen) hiermee in het geding komt.

-De doelstelling van het CvB om de afdeling communicatie terug te dringen tot 55 fte is al gehaald.

-De genoemde doelstellingen van de reorganisatie zijn het verbeteren van kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de communicatieafdeling. De reden waarom dit beter zou kunnen met de gereorganiseerde afdeling dan met de huidige organisatie wordt echter niet beschreven.

-De gesignaleerde versnippering van en wildgroei aan communicatietaken kan uitstekend zonder reorganisatie tegengegaan worden, bijvoorbeeld door centraal beleid, waarbij echter opgemerkt dient te worden dat wij geen voorstander zijn van volledige uniformiteit voor de verschillende instituten en faculteiten.

-De recent uitgevoerde centralisaties van andere afdelingen binnen de universiteit hebben geleid tot inefficiënte procedures en lange lijnen en hebben geresulteerd in een structurele verhoging van de kosten.


Daarom adviseert de FR-CTW negatief ten aanzien van de voorgestelde centralisatie van de afdeling Communicatie.Met vriendelijke groet,

De Faculteitsraad CTW