UR 10-293 Overgangsregeling Instellingscollegegelden 2011-2012 en tarieven

Overgangsregeling instellingscollegegelden 2011-2012 en tarieven tweede bachelor of tweede master 2011-2012


S&O/686796//27 oktober FvK/SO


1. Inleiding:

Het collegegeld resp. examengeld is volgens artikel 7.43 -7.46 van de WHW door het instellingsbestuur voor een inschrijving voor het gehele studiejaar als volgt vastgesteld:

Wettelijk tarief: € 1713 (voor het studiejaar 2010-2011 €1672)

Recht op betaling van het wettelijke tarief hebben studenten die voldoen aan alle onderstaande eisen:

Vooropleiding:

ostudenten, die zich inschrijven voor de voltijdse vorm van een bacheloropleiding en nog niet eerder een bachelor graad of doctoraal diploma hebben behaald, dan wel een masteropleiding en nog niet eerder een mastergraad of doctoraal diploma hebben behaald, tenzij dit een opleiding binnen de CROHO-labels Onderwijs en Gezondheid is, of

ostudenten die
- na het behalen van een HBO-diploma
- als wo-student al dan niet met een behaald bachelordiploma
zich inschrijven voor een pre-mastertraject in de bachelorfase ten einde te voldoen aan de toelatingseisen voor de betreffende (deeltijd) masteropleiding aan de UT.

Nationaliteitvereiste:

ostudenten met de nationaliteit van een EER-land (België, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Verenigd Koninkrijk en Zweden;) of

ostudenten met de Surinaamse nationaliteit of

oeen ieder die door het UAF als vluchtelingstudent erkend is of

ostudenten die afkomstig zijn uit een niet EER-land, maar die wel aan de
nationaliteit eis van de Wet studiefinanciering 2000 (art. 2.2) voldoen.

Woonplaatsvereiste:

oStudenten die bij aanvang van de studie woonachtig zijn in Nederland, België, Luxemburg of een van de Duitse deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen,
Nedersaksen en Bremen.


Voor studenten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeldtarief geldt het instellings (collegegeld)tarief, vastgesteld door de Universiteit Twente.


De instellings collegegeldtarieven 2011-2012 zijn in het najaar 2010 door het College van Bestuur als volgt vastgesteld:


2011-2012

2010-2011

Instellingstarief B1:
inschrijving bachelor
niet EER bèta (voltijd, deeltijd, duaal)

€ 8000,-

(€ 5311,-)

Instellingstarief B2:
inschrijving bachelor
niet EER alfa/gamma (voltijd, deeltijd, duaal)


€ 7000,-


(€ 4040,-)

Instellingstarief M1 :
inschrijving master
niet EER bèta (voltijd, deeltijd, duaal),


€ 12500,-


(€ 8818,-)

Instellingstarief M2
inschrijving master

niet EER alfa/gamma (voltijd deeltijd, duaal)


€ 10000,-(€ 6713,-)


2. Verzoek Universiteitsraad aan het CvB

Het Student & Onderwijs Servicecentrum (S&O) is gevraagd m.b.t. de onderstaande categorieën een overgangsregeling te ontwerpen en deze op te nemen in de Inschrijvingsregeling
2011-2012:

1. een overgangsregeling voor een beperkte duur voor studenten die in studiejaar 2010-2011 stonden ingeschreven voor een UT opleiding;

2.de tarieven voor studenten die een tweede bachelor of master volgen;

3.de tarieven voor EER-studenten die een Pre-master traject volgen en in de bachelor worden ingeschreven (opgenomen in 1 en 2).

en de Inschrijvingsregeling na een positief advies van de UR op te nemen in het
Studentenstatuut UT.


3. Overgangsregeling instellingscollegegelden

2011- 2012

Met ingang van het studiejaar 2011-2012 zullen de instellingscollegegelden relatief meer stijgen dan in het verleden het geval was, zo is in het najaar 2010 door het College van Bestuur bepaald. De studenten die in het studiejaar 2010-2011 (of daarvoor) met een opleiding aan de UT zijn begonnen, hebben geen rekening kunnen houden met die hogere tarieven. Het is dan ook redelijk voor die groep studenten een overgangsregeling te hanteren.

Enkele uitgangspunten zijn:

- de bachelor- en de masteropleidingen worden als aparte opleidingen gezien;

- de premasteropleiding wordt niet gezien als een tweede bachelor opleiding;


De overgangsregeling luidt als volgt:

1. Studenten die in het studiejaar 2010-2011 (of eerder) aan de Universiteit Twente zijn begonnen aan een opleiding en instellingscollegegeld betalen, mogen deze opleiding afmaken tegen het instellingstarief 2010-2011 + jaarlijkse index.

2. Bij verandering van opleiding geldt het volgende:

a.indien studenten overstappen naar een andere opleiding dan waarvoor men in het studiejaar 2010-2011 (in eerste instantie) stond ingeschreven vervalt deze overgangsregeling;

b.pre-masterstudenten die na het afronden van hun pre-mastertraject in de betreffende masteropleiding worden ingeschreven, kunnen die master afronden tegen het instelllingstarief 2010-2011 +index;

3. Deze overgangsregeling geldt niet voor studenten die tussentijds geen inschrijving aan de UT hebben m.a.w. studenten die hun studie hebben onderbroken. Een studie is onderbroken als de student een volledig collegejaar niet ingeschreven stond.4. Tarieven tweede bachelor of tweede master

Met de inwerkingtreding van de wet Versterking Besturing (per 1 september 2010) wordt het uitgangspunt van kracht dat de overheid in principe nog maar één bachelor en één master bekostigt:

- voor een eerste bachelor en een eerste master zijn studenten het wettelijk vastgestelde collegegeld verschuldigd;

- voor een tweede bachelor of een tweede master is de student het instellingscollegegeld verschuldigd.Vanaf het studiejaar 2011-2012 betekent dit voor UT studenten dat zij die in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeld tarief (op grond van nationaliteitseis en woonplaatsvereiste) dat:

1.Studenten die gelijktijdig twee opleidingen volgen en voor de eerste opleiding het wettelijk collegegeld betalen, krijgen voor de tweede opleiding vrijstelling van collegegeld;
als de eerste opleiding wordt afgerond dan geldt voor het resterende collegejaar op grond van de WHW voor de tweede opleiding het wettelijk collegegeld.
Gedurende 3 jaar - t/m studiejaar 2012-2013 - kunnen studenten die een ten tijde van de eerste inschrijving begonnen tweede opleiding aan een Nederlandse instelling volgen, deze opleiding volgen tegen het wettelijk collegegeld. Dit op grond van het in 2007 afgesloten bekostigingsakkoord tussen VSNU, HBO-raad, ISO en LSVb
.

Vanaf het studiejaar 2013-2014 is na afronding van de eerste opleiding het instellingscollegegeld verschuldigd vanaf het collegejaar volgend op het collegejaar waarin de eerste opleiding is afgerond;

2.Studenten die een bachelor of master hebben behaald en vanaf het studiejaar 2011-2012 een tweede bachelor of master gaan volgen, zijn het instellingscollegegeld verschuldigd.

3.Studenten die al voor of in het studiejaar 2010-2011 aan een tweede bachelor of master waren begonnen (en ook al eerder een graad hadden behaald) worden in de gelegenheid gesteld de opleiding af te ronden tegen het wettelijk collegegeld t/m 2012-2013.


Op bovenstaande geldt de volgende uitzondering:

Inschrijvingen en graden van een tweede studie, in opleidingen van de CROHO-onderdelen onderwijs of gezondheidszorg tellen mee voor bekostiging, indien de student in die onderdelen nog geen graad heeft behaald. Studenten die een tweede bachelor of master willen volgen in de CROHO-onderdelen onderwijs of gezondheidszorg en de eerste graad niet behaald hebben in deze onderdelen betalen het wettelijk tarief voor deze tweede opleiding (indien de student ook voldoet aan de andere eisen om in aanmerking te komen voor het wettelijk tarief).

Voor de UT geldt deze uitzondering voor de volgende opleidingen:

a.56553 BSc Gezondheidswetenschappen

b.68509 MSc Leraar VHO Maatschappijleer

c.68404 MSc Science Education and Communication

d.50033 BSc Klinische technogie (Technische Geneeskunde)

e.60033 MSc Technical Medicine

f.66851 MSc Health Sciences