UR 10-289 Vastgoedplan 2014 versie 2011

telefoon

053 - 4892437

fax

053 - 4894148

e-mail

vgd@vgd.utwente.nl


Vastgoedplan 2014, versie 2011Relevante ontwikkeling tot nu toe


Voor u ligt de 3e versie van het Vastgoedplan 2009 – 2014, namelijk versie 2011. In 2010 is een drietal, voor de UT belangrijke, bouwprojecten afgerond en opgeleverd: Nanolab, Carré en Ravelijn.

Met de grootscheepse verhuizingen van medewerkers en apparatuur hebben we met ingang van het nieuwe cursusjaar 2010 – 2011 al ons onderzoek en onderwijs bijeengebracht in het O&O-centrum (behalve dat van ITC uiteraard). Door een 3-tal vakgroepen van MB in het gebouw A te huisvesten is het gelukt om ook MB weer in één keer op de Campus te huisvesten.

Hiermee komt tevens een einde aan de huur van het Capitool op het B&S-park.

Door de verhuizingen op de Campus zijn zowel de gebouwen Langezijds als Hogekamp ontruimd. De bedoeling is dat deze 2 gebouwen worden herontwikkeld voor nieuwe functies door commerciële partijen. De UT zal daarbij altijd oplossingen kiezen waarbij sprake zal zijn van erfpachtovereenkomsten.

Zoals al eerder bekend gemaakt is de bouw van Nanolab en Carré gepaard gegaan met overschrijding van het bouwbudget met ca. 10%. Ravelijn is binnen budget gerealiseerd. Ook het inhuizen in Carré en de laatste invullingen in Meander vergden nog aanpassingsinvesteringen.

Om de continuïteit van de UT te kunnen waarborgen en sturen wordt een financieel meerjarenkader gehanteerd waarbij exploitatie, investeringen, liquiditeit, solvabiliteit, rentelasten, etc. worden betrokken. In overleg met de RvT is vastgesteld dat het voldoen aan de eis van continuïteit voor de UT betekent dat er in de periode 2011 – 2014 nog M€ 20 in vastgoedontwikkeling kan worden geïnvesteerd, dus jaarlijks gemiddeld een budget van M€ 5. Dit betekent dat het CvB, mede naar aanleiding van voortschrijdend inzicht, het bestaande vastgoedplan 2014, versie 2010 nader heeft geprioriteerd. Daarbij is ervan uitgegaan dat de projecten voor 2009 en 2010 alle zijn gerealiseerd; in elk geval is er budget voor vrijgegeven in 2009 en 2010.

Om de aansluiting te behouden met de versie 2010 is waar relevant dezelfde projectnummering aangehouden. Ook zijn enkele nieuwe projecten toegevoegd, zodat er een volledig overzicht van de mogelijke projecten, met hun status, voorhanden is.


Vastgoedbeleid


De uitgangspunten voor het vastgoedbeleid van de UT, die de basis vormen voor het Masterplan 2001, zijn onverminderd van kracht. Het Masterplan 2001 vormt de basis voor de verdere vastgoed- en gebiedsontwikkeling op de campus.

Voor de nabije toekomst werken we daarbij vanuit de visie op de ontwikkeling van de UT, zoals verwoord in RoUTe ’14. De volgende onderwerpen zijn voor de campus- en vastgoedontwikkeling vooral van belang:

Een aantrekkelijke Campus als woon-, werk- en studie-omgeving

De UT als ondernemende universiteit en deelnemer in Kennispark

Centrale campusprogrammering

Maar variatie in studentenhuisvesting

Groeiende bedrijvigheid op de Campus (24/7)

Doorgroei naar 10.000 studenten

Toenemend aantal internationale studenten en medewerkers

Verruiming van openingstijden van de gebouwen

Groene Campus / duurzaam bouwen


Uitgangspunt voor de gebieds- en vastgoedontwikkeling is een duurzame aanpak. In het Masterplan 2001 is al gekozen voor concentratie van de bebouwing in 2 gebieden, zodat het groene karakter van de Campus zoveel als mogelijk kan worden bewaard en door zorgvuldig beheer worden versterkt.

In 2009 is een ecologische scan van het UT-terrein uitgevoerd en een groenwaardekaart gemaakt. Deze kaart zal naast het Masterplan Kennispark van 2009 door de Gemeente Enschede als onderligger voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan worden gebruikt. Het duurzaam bouwen is uitgangspunt bij toekomstige bouw- en infraprojecten en geldt eveneens bij de herontwikkeling van gebouwen als Langezijds en Hogekamp. Er is inmiddels een Stuurgroep Groene Campus werkzaam. In toenemende mate zal worden onderzocht of bijvoorbeeld groene energievoorziening haalbaar is en er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een 2e centrale koelfaciliteit, waarbij de koudeopwekking op duurzame wijze geschiedt, bijvoorbeeld door toepassing van adsorptiekoeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van het reeds aanwezige stadsverwarmingssysteem. Meerdere projecten, gericht op duurzame toepassingen en bouw- en infrastructuur, zullen worden gestart.Onderzoeken op tactisch vastgoed niveau


In de paragraaf ‘Vastgoedbeleid’ zijn de voor het vastgoed belangrijke strategische uitgangspunten reeds genoemd. Op tactisch niveau zullen de volgende onderwerpen verder worden uitgewerkt.


Onderzoek benutting onderwijsruimten;

Naast de inspanningen om de onderwijsruimten m.b.v. organisatorische maatregelen intensiever te gebruiken, is in 2010 het gebruik van de onderwijsruimten t.b.v. het bacheloronderwijs geïnventariseerd. De voorlopige conclusies zijn dat er een discrepantie is tussen vraag en aanbod van grote en kleine onderwijsruimten en dat het gebruik van jaarzalen niet leidt tot minder gebruik van overige onderwijsruimten. Om het onderzoek te completeren zal in 2010-2011 het gebruik van onderwijsruimten t.b.v. het masteronderwijs geïnventariseerd worden. In 2011 zullen de aanbevelingen en conclusies ter besluitvorming worden voorgelegd aan het CvB.


Onderzoek financieringsmogelijkheden vastgoed

Bij nieuw- en grote verbouwvraagstukken kan een afweging worden gemaakt of er acceptabele financieringsmogelijkheden door externe marktpartijen zijn. Projecten 15a (Hogekamp; ontwikkeling door marktpartij) en 8b (Chalet; gehuurd van marktpartij) zijn hiervan voorbeelden.

Verder oriënteren op (externe) financieringsconstructies, die mogelijk toegepast kunnen worden voor toekomstige projecten (zijnde niet opgenomen in het VGP 14) lijkt zinvol.


Onderzoek flexibele werkplek-concepten

De dienst PA&O en de VGD hebben i.s.m. ICS adviseurs de mogelijkheden onderzocht voor het toepassen van een flexibele kantoorconcept, waarbij het uitgangspunt is dat meer werknemers (FTE’s) gebruik gaan maken van een gelijkblijvend vloeroppervlak (minder huurlasten per werknemer). Per 1 september 2010 is PA&O gestart met het werken volgens een flexibel kantoorconcept. In 2011 zullen PA&O, FB en VGD gezamenlijk evalueren wat de consequenties zijn. Indien de bevindingen positief zijn, zal de mogelijkheid tot ‘flex-werken’ voor toekomstige projecten nader worden te onderzocht.

Projectplanning, -status en –prioritering in periode 2011 – 2014


O&O-centrum


1. Horstcomplex

Project 1a, fase 3 Meander

Invulling resterende laboratoriumruimte voor 3-tal leerstoelen is in 2010 gereed gekomen.

Project 1b, onderzoek hergebruik Technohal

Voor CTW is in 2010 in tijdelijke extra kantoorruimte voorzien met een semipermanent gebouw tussen de Horst-ring en Meander. Oorspronkelijke plan om te bouwen tussen Kleinhorst en Noordhorst wordt voorlopig niet doorgezet. Uit eerste voorlopige berekeningen blijkt dat de (geplande) benutting van de onderwijsruimten op de UT tussen 40 – 50% bezetting ligt. Door optimalisatie van het roosterproces en betere benutting over alle dagen in de week kan de bezetting worden verbeterd. In de visie van CTW dienen jaarzalen volledig ter beschikken te staan voor een studentenjaar, dus naast reguliere verroostering ook t.b.v. zelfstudie en projectgroepwerk.

Als alternatief voor uitbreiding onderwijsruimten wordt in 2010 de mogelijkheid om de Technohal, thans in gebruik bij AKI, in te zetten als extra onderwijsruimte in combinatie met de huisvesting van de onderzoeksactiviteiten op het gebied van Technische Geneeskunde onderzocht. TNW overweegt om de numerus fixus van TG te verhogen van 100 naar 150 studenten per jaar. De hiervoor benodigde extra ruimte kan dan via dit project in de Technohal worden gerealiseerd. Tevens kan dan wellicht door vertrek van TG uit de Oosthorst voldoende ruimte worden vrijgemaakt om de wens van CTW om over meer jaarzaalruimte te beschikken worden gehonoreerd.

Project 1c, SEL

IMPACT heeft samen met TNW een voorstel ingediend voor de nieuwbouw van een Sustainable Energy Lab (SEL). Nader onderzoek naar de behoefte aan ruimten en faciliteiten heeft opgeleverd dat dit volledig en adequaat kan worden afgedekt in het bestaande Hoge Druk Laboratorium (HDL) en beschikbare ruimte binnen Meander, mede door het opheffen van de groep van Kuipers. Renovatie en aanpassing van het HDL en een aantal aanpassingen in Meander zijn noodzakelijk. De mechanische werkplaatsen kunnen in Meander worden geconcentreerd.


2. Carré

Project 2a Invulling beschikbare ruimte vloer 4 in Carré met TNW-programma

Nadere invulling is in 2010 gereed gekomen.

Project 2b Onderzoek herbestemming Bio Magnetisch Centrum t.b.v. archief:

Onderzoek wees uit dat BMC hiervoor niet geschikt is. Verder p.m.


3. Nanolab

Het Nanolab is in 2010 opgeleverd en in gebruik genomen.


4. Waaier

De Waaier is in 2009 opgeleverd en in gebruik genomen.


5. Zilverling

Project 5a Aanpassen brandcompartimentering, verbetering koeling en herstellen gevel

Dit project is in 2010 gebudgetteerd en in uitvoering genomen.

Projec 5b Creative Technology Lab

Dit project is in 2009 opgeleverd en in gebruik genomen.


6. Citadel

Projecten 6a Vervanging sanitair en 6b Invulling Toren

Beide projecten zijn in 2009 opgeleverd.


7. Ravelijn

De nieuwbouw Ravelijn is in 2 fasen opgedeeld.

Project 7a Uitbreiding programma MB met 4000 m2 BVO t.o.v. VGP 2003

Fase 1 omvat 12.900 m2 BVO en is in 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. Een 3-tal vakgroepen van MB zijn tijdelijk in gebouw A gehuisvest.

Project 7b Fase 2 Ravelijn (zie ook project 8c)

In het PvE 2006 voor nieuwbouw heeft MB de ambitie neergelegd door te groeien naar ca. 3.400 studenten en 400 medewerkers per 2011. In dat geval dient Ravelijn met 3.400 m2 BVO te worden vergroot. Uitbreiding zal richting Cubicus worden gerealiseerd, zodat Fase 2 Ravelijn kan worden gecombineerd met uitbreiding ruimte t.b.v. GW annex Cubicus (zie project 8c). Na realisatie 2e fase Ravelijn ontstaat er in totaal genoeg extra ruimte om de "bedrijfskundegroepen" uit Gebouw A passende huisvesting te bieden. Indien gewenst kunnen hier ook de mogelijkheden in de Citadel bij worden betrokken.


8. Cubicus

Project 8a Tijdelijke huisvesting GW (Chalet)

Dit project is in 2009 opgeleverd en in gebruik genomen.

Project 8b Realisatie GW-lab onafhankelijk uitbreiding Ravelijn

Er is bij GW grote behoefte aan een lab. Huisvesting van het lab in Zilverling/hal A is de beste optie. Hiervoor is alternatieve huisvesting voor de thans in Hal A gehuisveste S&O-BOZ/EWI noodzakelijk. Dit zou in de Citadel op de begane grond kunnen.

In verband met het GW-belang (realisatie lab) mag worden verwacht dat de GW-groep, die thans op die plaats in de Citadel gehuisvest is, bereid is te verhuizen naar beschikbare ruimte in Cubicus / Chalet.

Project 8c Uitbreiding kantoorruimte, ruimte voor afstuderenden (zie project 7b)

Definitieve oplossing voor ruimtenood GW in structurele nieuwbouw. Het betreft ca. 1.000 fnm2 voor medewerkers en 1.320 fnm2 voor afstudeerders. Dit betekent een extra volume van ca. 3.800 m2 BVO, dus een totaal extra vraag van 7.200 m2 BVO voor fase 2 Ravelijn. De faculteiten MB en GW zullen de 2e fase Ravelijn gezamenlijk gebruiken. Na realisatie van fase 2 Ravelijn zal Chalet worden verwijderd.


9. Hoge Druk Laboratorium

Project 9a Renovatie/aanpassingen tbv SEL

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat onderzocht gaat worden hoe en tegen welke kosten het HDL ingezet kan worden t.b.v. een SEL-faciliteit voor onderzoek aan duurzame energie (zie project 1c).


10. Paviljoen

Project 10a Inrichten Paviljoen als Centrale Ontvangst UT / Visitors Centre

Het Paviljoen is in 2005 bouwkundig (dak) en installatietechnisch gerenoveerd en sindsdien in gebruik door het Facilitair Bedrijf. Inmiddels is de Campusmanager ook voorlopig in het Paviljoen gehuisvest. Door het maken van een gelijkvloerse kruising op de Hengelosestraat voor de ingang van de campus, zal aansluitend de toegang van de Campus moeten worden aangepast en voorzien van opstelstroken. Het gebouw Charlie wordt daarmee geamoveerd en de functie als (beperkt) ontvangstcentrum zal worden verplaatst naar het Paviljoen. Ook de apparatuur en de medewerkers van de bewaking/beveiliging zullen naar het Paviljoen verhuizen. Waarschijnlijk dient de Campusmanager een andere ruimte op de Campus te krijgen en onderzocht wordt verder in hoeverre dat moet gelden voor (delen van) het Facilitair Bedrijf. Dit project wordt in samenhang met projecten 12a en 21a in uitvoering genomen.


11. Garage

Project 11a Nieuwe locatie Garage

Op dit moment is er geen noodzaak en zijn er dus geen plannen.


12. Charlie

Project 12a Amoveren

Met het gelijkvloers maken van de kruising Hengelosestraat / Auke Vleerstraat door de Gemeente Enschede (gepland 2e helft 2010) moet de entree van de Campus worden aangepast. Charlie zal dan worden geamoveerd. De functies die thans in Charlie zijn gehuisvest verhuizen naar het Paviljoen (zie project 10a). Uitvoering van dit project in 2011 in samenhang met project 21a.


13. Spiegel/Vleugel

Project 13a Huisvesten FB, UT-nieuws en Hoytema Stichting in Spiegel

Na gereedkomen Ravelijn komt er ruimte vrij in Spiegel door verhuizing van MB-onderwijs en studieverenigingen naar Ravelijn. Met herhuisvesting van UT-Nieuws en Hoytema Stichting in Spiegel ontstaat ruimte in de Vrijhof om S&O-studentenbegeleiding te huisvesten (zie project 17). Ten gevolge daarvan is in Bastille de door de SU dringend gewenste extra ruimte voor studentenorganisaties beschikbaar (zie project 18).

Project 13b Flexplekken t.b.v. PA&O

Dit project is in 2010 opgeleverd en in gebruik genomen.
W&L-centrum


14. Faculty Club / Schuur

Geen plannen.


15. Hogekamp

Project 15a Herontwikkeling Hogekamp

In het kader van duurzaamheid en gezien de restwaarde van de bouwkundige structuur (skelet) is in 2010 nagegaan of Hogekamp kan worden herontwikkeld in plaats van geamoveerd. In dit kader is het besluit genomen om de Drienerburght te huisvesten in Hogekamp samen met studentenhuisvesting dan wel “short-stay” appartementen. Ook HTF wil een deel van het gebouw benutten voor kantoren t.b.v. bedrijven die van de faciliteiten van de HTF-cleanroom gebruik gaan maken.Tot medio 2010 is met diverse partijen nagegaan wat de haalbaarheid is in relatie tot de gewenste functionaliteiten en kwaliteit. Het project wordt vanuit de markt haalbaar geacht en inmiddels is 1 partij geselecteerd voor de verdere ontwikkeling.

Project 15b Inrichting kelder t.b.v. Centraal Archief

Realisatie is gerelateerd aan project 15a.


16. Cleanroom / CMA-lab / Sepa-gebouw

Project 16a High Tech Factory

Renovatie voor rekening van HTF vanaf 2011.

Project 16b Aanbrengen nutsvoorzieningen

Cleanroom / CMA-lab is qua nutsvoorzieningen gekoppeld aan Hogekamp. Dit moet worden losgekoppeld en een zelfstandige voorziening worden voor HTF (gelijktijdig met project 16a).

Project 16c Amoveren Sepa-gebouw

Sepa is een tijdelijk gebouw, dat een aantal bedrijven huisvest, dat later in The Gallery, danwel in vernieuwde Hogekamp, wordt ondergebracht. Na ontruiming van Sepa wordt dit gebouw geamoveerd.


17. Vrijhof

Project 17a Aanpassen ruimten t.b.v. S&O-functies

Dit project is in 2009 opgeleverd.

Nog onderbrengen S&O-studentenbegeleiding vanuit Bastille als UT-Nieuws en Hoytema Stichting naar Spiegel zijn verhuisd. Uitvoering in 2011.

Project 17b Renovatie exterieur

Dit project is in 2010 opgeleverd.

Project 17c Aanbrengen nutsvoorzieningen

De nutsvoorzieningen zijn nu gekoppeld aan Hogekamp en moeten worden losgekoppeld bij de herontwikkeling Hogekamp. Dit project is in 2010 in uitvoering genomen.


18. Bastille

Project 18a Invulling vrije ruimte na vertrek S&O naar Vrijhof, met reserveringsbureau en extra ruimte voor SU

Wordt geregeld na verhuizing S&O-studentenbegeleiding naar Vrijhof.


19. Sportcentrum

Project 19a Uitbreiding beachvelden

Dit project is in 2009 opgeleverd en in gebruik genomen.

Project 19b Nieuwe sporthal

Op basis van voortschrijdend inzicht, budgettaire beperkingen en gerealiseerde externe huur van faciliteiten wordt uitbreiding met een nieuwe sporthal doorgeschoven tot na de periode 2014.


20. Drienerburght

Project 20a Herbestemming Drienerburght oud

Na gereedkomen nieuwe Drienerburght, in Hogekamp, kan het gebouw worden herbestemd of geamoveerd. Nader onderzoek naar mogelijkheden voor herbestemming is nodig. Onderzocht zal met name worden of een onderkomen voor een op de Campus te vestigen Twente School of Education (TSE) als samenwerkingsverband tussen UT, Saxion en Edith Stein kan worden geboden. In dit onderzoek zulen ook de mogelijkheden in de projecten 1b Hergebruik Technohal resp. 7b/8c Fase 2 Ravelijn/Uitbreiding kantoorruimte GW worden meegenomen.

Project 20b Upgraden Logica

Om Logica als aantrekkelijke verblijf- en vergaderlocatie te handhaven is opknappen en verbouw dringend nodig.Infrastructuur


21. Wegen

Project 21a Aanpassen entree campus

De hoofdentree van de Campus blijft op de huidige locatie. Aanpassing is nodig als de Gemeente Enschede een gelijkvloerse kruising Hengelosestraat / Auke Vleerstraat maakt eind 2010 (samenhang met projecten 10a en 12a).

Project 21b Aanpassing Zul

Geen plannen.


22. Parkeren

Project 22a 4e parkeerfaciliteit O&O-centrum

Parkeerbedrijven als Q-park en P1-parkeren hebben geen interesse in investering in exploitatie in een parkeergarage, aangezien er op de Campus en directe omgeving geen betaald-parkeren-regime is. Thans wordt met de Kanaalzone (FC-Twente, Go Planet en IJsbaan) gesproken over het realiseren van een centrale parkeerfaciliteit op afstand van het UT-terrein en het inzetten van parkeershuttles.

Project 22b Uitbreiding parkeercapaciteit W&L-centrum

Dit project is in 2010 gerealiseerd.


23. Boven- / ondergrondse voorzieningen

Bouwprojecten brengen de nodige infrastructurele voorzieningen met zich mee (zowel boven- als ondergronds). Bouwgrond wordt, indien van toepassing, aan derden ter beschikkinggesteld via erfpacht. De uit te geven grond betreft 1 meter buiten de rooilijn van het gebouw. De boven- en ondergrondse infrastructuur wordt door de UT aangelegd; de kosten hiervoor worden doorberekend via de erfpachtcanon.

Project 23a Infrastructuurprojecten VGP 2014

Dit betreft de projecten 1b, 1c, 7b en 19b. Alleen project 7b, Fase 2 Ravelijn, samen met project 8b, Uitbreiding Cubicus, kan voor planperiode relevant zijn.

Project 23b Infrastructuur Langezijds

Dit project betreft zowel het parkeren als de groenvoorzieningen rondom het gebouw.

Project 23c Infrastructuur Hogekamp

Dit project betreft aansluiting nutsvoorzieningen en omgevingsinrichting. Nader onderzoek loopt.

Project 23d Infrastructuur Drienerburght nieuw

Niet meer van toepassing, Drienerburght wordt in Hogekamp gehuisvest.


24. Overig

Project 24a Realiseren 2e centrale koelfaciliteit

Het onderzoek loopt. Aansluiting Ravelijn en Teehuis in 2010 kan nog op bestaande koelcirkel. De behoefte aan een 2e faciliteit ontstaat bij realisatie van The Gallery en eventuele uitbreiding O&O-centrum.

Project 24b Discovery labs

Uitwerking van dit project is stopgezet in verband met budgettaire beperkingen.

Projectenoverzicht 2011 en financiële consequentiesProjectenoverzicht 2011


Naar aanleiding van het bovenstaande programma staan voor 2011 de volgende projecten gepland:

Project 1b Onderzoek Technohal

Project 1c SEL

Project 8b Realisatie GW laboratorium

Project 10a Inrichten Paviljoen als Centrale ontvangstruimte UT

Project 12a Charlie amoveren

Project 13c Huisvesten UT-Nieuws, FB en Hoytema Stichting in Spiegel

Project 15a Herontwikkelen Hogekamp

Project 17a Vrijhof aanpassen ruimte van S&O

Project 18a Invulling ruimte Bastille

Project 21a Verbeteren entree campusFinanciële consequenties


Het benodigde totaal budget over de periode 2011 t/m 2014 bedraagt M€ 19,70, verdeeld als volgt:

2011 M€ 5,61

2012 M€ 4,70

2013 M€ 5,06

2014 M€ 4,33

Totaalplanning

 

Omschrijving

Te realiseren

 

periode

 

 

O&O-centrum

 

1 Horstcomplex

 

1b Onderzoek hergebruik Technohal

2011

1c SEL

2011-2012

 

 

2 Carré

 

2b Onderzoek herbestemming Bio Magnetisch Centrum t.b.v. archief

PM

 

 

7 Ravelijn

 

7b Fase 2 Ravelijn (zie ook project 8c)

2013-2014

 

 

8 Cubicus

 

8b Realisatie GW-lab onafhankelijk uitbreiding Ravelijn

2011

8c Uitbreiding kantoorruimte, ruimte voor afstuderenden (zie project 7b)

2013-2014

 

 

9 Hoge Druk Laboratorium

 

9a Onderzoek hergebruik HDL (zie project 1c)

2011-2012

 

 

10 Paviljoen

 

10a Inrichten Paviljoen als Centrale Ontvangst UT / Visitors Centre

2011

 

 

12 Charlie

 

12aAmoveren

2011

 

 

13 Spiegel/Vleugel

 

13a Huisvesten FB, UT-nieuws en Hoytema Stichting in Spiegel

2011

 

 

W&L-centrum

 

15 Hogekamp

 

15a Herontwikkeling Hogekamp

2011-2012

 

 

16 Cleanroom / CMA-lab / Sepa-gebouw

 

16a High Tech Factory

2011-2012

16b Aanbrengen nutsvoorzieningen

2011-2012

16c Amoveren Sepa-gebouw

2013

 

 

17 Vrijhof

 

17a Aanpassen ruimten t.b.v. S&O-functies

2011

 

 

18 Bastille

 

18a Invulling vrije ruimte na vertrek S&O naar Vrijhof,

2011

met reserveringsbureau en extra ruimte voor SU

 

 

 

20 Drienerburght

 

20a Herbestemming Drienerburght oud (amoveren / TSE)

2013

20b Upgraden Logica

2012

 

 

Infrastructuur

 

21 Wegen

 

21a Verbeteren entree campus

2011

 

 

22 Parkeren

 

22a 4e parkeerfaciliteit O&O-centrum

PM

 

 

23 Boven- / ondergrondse voorzieningen

 

23a Infrastructuurprojecten VGP 2014

2013-2014

23b Infrastructuur Langezijds

2012-2013

23c Infrastructuur Hogekamp

2013

 

 

Overige

 

24 Realiseren 2e centrale koelfaciliteit

PMcc:

dossier VGD’14, versie 2011