UR 10-296 Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 10 november 2010

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 10 november 2010


Verslag van de overlegvergadering van 29 september 2010 (UR 10 – 283 )

In de decembercyclus zal het rapport van de visitatie van ICTS aan de raad ter beschikking gesteld worden.

Het college zal navraag doen naar het al dan niet bekend zijn binnen de UT van de opschorting van de werking van art. 5 van de Richtlijn OER.


InstellingsKwaliteitszorgSysteem (UR 10 – 257/UR 10 – 279)

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het agendaformulier InstellingsKwaliteitszorgSysteem d.d. 10 november 2010;

-Het stuk Notitie InstellingsKwaliteitszorgSysteem (UR 10- 257);

-Verslag van de overlegvergadering van de Universiteitsraad d.d. 23 juni 2010 (UR 10-189);

-De brief inzake notitie InstellingsKwaliteitszorgSysteem UT d.d. 11 juni 2010 (UR 10-141);

gehoord:

-De mondelinge toelichting door Erik van Dijk en Sander Lotze in de commissie-vergadering OOS van 13 oktober 2010;

overwegende dat:

1.Aanpassingen van het accreditatiestelsel in Nederland, de meerjarenafspraken met het Ministerie van OCW, alsmede interne UT-ontwikkelingen, een herziening van de vigerende kwaliteitszorg systematiek aan de UT noodzakelijk maakt;

2.De UT de genoemde instellingsaudit positief wil afsluiten;

3.De UT hiervoor ‘in control’ moet zijn over de kwaliteit van de aangeboden opleidingen;

4.Verbeterplannen voor vakevaluatiecyclussen noodzakelijk zijn wil de UT ‘in control’ zijn;

5.Dit dus niet op de langere termijn geschoven kan worden;

6.De kwaliteitsraad geen nieuw zwaar instrument is en een raad voor de hele UT is;

7.Als de UT een kwaliteitscultuur wil hebben, deze ook openlijk over zijn kwaliteit communiceert;

8.De resultaten van schriftelijke vakevaluaties t.z.t. op een nader af te spreken aggregatieniveau en datum openbaar zullen worden;

9.De notitie geen duidelijkheid verschaft hoe de UT goede onderwijsprestaties interpreteert, hoe dit ingebed wordt in personeelsbeleid en welke consequenties eraan vervonden worden;

gehoord de toezegging van het college dat:

1.in maart 2011 een Plan van aanpak vakevaluaties aan de URaad wordt voorgelegd, waarin aangegeven wordt op welk aggregatieniveau, bij welke opleidingen en de datum waarop schriftelijke vakevaluaties openbaar worden; ook een format voor vakevaluaties wordt aangeleverd;

2.uiterlijk maart 2011 een voorstel voor aanpassing van het huidige HR-beleid aan de UR wordt voorgelegd, zodanig dat onderwijsprestaties ook consequenties hebben voor WP (bijv. bijscholing; promotie en carrière bij goed presteren, geen periodiek bij slecht presteren etc;)

3.in het dashboard meer kwalitatieve aspecten van het bachelor onderwijs worden opgenomen (naast de huidige voornamelijk kwantitatieve aspecten);

4.het BKO voor zittend personeel van start gaat;

5.verbeterplannen niet leiden tot onnodige bureaucratisering;

besluit:

-in te stemmen met de notitie InstellingsKwaliteitszorgSysteem UT.


Internationaliseringsvisie en Plan van aanpak (UR 10 – 222/UR 10 – 278)

De Universiteitsraad,

gezien:

- De nota Internationaliseringsvisie “UT, internationalization: Strategic Vision 2010-2014” (UR 10-222);

- Plan van Aanpak Internationalisering d.d. oktober 2010 (UR-222);

- Brief “UT Internationalization: Strategic Vision 2010-2014” (UR 10-055);

- Brief “Vision on internationalization of University Twente” (UR 10-236);

- Reactie op uw brief UR 10-236 d.d. 6 oktober 2010 (UR-267);

gehoord:

- De mondelinge toelichting door het college in de commissievergadering SI van

9 september 2010;

- De mondelinge toelichting door Sander Lotze in de commissievergadering SI van 13 oktober 2010;

overwegende dat:

1.Internationalisering een belangrijk onderwerp is in RoUTe’14;

2.UT studenten en –medewerkers via internationale contacten interessante programma’s kunnen worden geboden, die geen hoge investeringen vergen, maar voortvloeien uit goede samenwerkingsverbanden;

3.Een belangrijke doelstelling bij internationalisering het werven van getalenteerde studenten uit het buitenland is;

4.Gebleken is dat voor een substantiële instroom van internationale studenten structureel een aantrekkelijk beurzenprogramma nodig is;

5.Gezien de bekostiging van het onderwijs aan de reguliere studenten het beurzenprogramma extern bekostigd dient te worden;

6.De faculteiten voor het werven van buitenlands talent slagvaardig en efficiënt met een structureel beurzenprogramma moeten kunnen werken;

7.Beleid over de Engelse taalvaardigheid voor ondersteunend personeel net als dat van docenten van belang is;

8.Het verwerven van 400 internationale studenten per jaar in 2014 ten opzichte van 90 studenten in 2009 ambitieus is;

9.De baten de lasten voor de internationaliseringsplannen zullen overstijgen volgens de prognoses;

10.Inzicht in de verwachte lasten en baten naar tevredenheid is gegeven in de Bijlagen bij het Plan van Aanpak;

gehoord de toezegging van het college dat:

1.De UT het komende jaar zal werken aan een taalbeleid voor de totale instelling;

2.Er nader gesproken zal worden over het opnemen van interculturele vaardigheden in het BKO;

3.In de loop van 2011 het college een aantal vertrekpunten zal aangeven ter concretisering van bovengenoemde toezeggingen;

besluit:

in te stemmen met de Internationaliseringsvisie samen met het Plan van Aanpak.


Marktaandeel bacheloropleidingen (ingelast agendapunt)

Het college zal bij de gemeente Enschede navraag doen naar het youtube filmpje in het kader van de campagne “Enschede das lef hebben” .


Streefwaarden en bekostiging TGS (UR 10 – 263/UR 10 – 286)

De Universiteitsraad,

gezien:

-De brief “TGS Bekostiging (S&C/391.149/tm/ UR 10-263);

-De beantwoording van de vragen van de commissie OOS, (UR 10 -281);

overwegende dat:

-Een gestructureerd plan voor opleiding en/of training van promovendi wenselijk is;

-Inzet daarbij van aan de UT aanwezige expertise, ook in de vorm van reguliere onderwijsactiviteiten een goede zaak is;

- De voorgenomen indaling van ECTS bekostiging van PhD onderwijs in het onderwijsverdeelmodel een vergroting is van trekkingsrechten op een al onder druk staand onderdeel van het verdeelmodel;

-Het dan ook wenselijk is het onderwijsmodel aan te vullen vanuit het onderzoeksbudget;

-Op dit moment er geen centrale registratie van ECTS voor PhD’s plaatsvindt;

-Om bij de begroting 2013 deze indaling in te kunnen voeren de registratie per 1 januari 2011 geregeld moet zijn;

-Bij de opzet van een registratie systeem duidelijk moet zijn hoe verschillende activiteiten in het kader van de scholing van PhD’s d.m.v. ECTS-credits beoordeeld wordt;

-De kosten van een centrale registratie in lijn moeten zijn met de wenselijkheid om dit te regelen;

gehoord de toezegging van het college:

1.Het ECTS deel van het onderwijsmodel aan te vullen met de benodigde middelen voor onderwijs aan PhD’s om dit deel niet verder onder druk te zetten;

2.De centrale registratie voor PhD ECTS zo snel mogelijk op te zetten;

3.De methodiek van registratie binnen de UT bekend te maken;

4.Aan te geven hoe niet- curriculaire activiteiten van een ECTS beoordeling worden voorzien;

5.af te wegen of de met collectieve registratie gepaard gaande kosten een dergelijke operatie rechtvaardigen, voordat met voorbereiding ervan wordt begonnen;

Besluit:

positief te adviseren ten aanzien van “Streefwaarden en Bekostiging van de TGS”.


Bestuurs- en BeheersReglement (UR 10 – 255/UR 10 – 274)

Het college neemt de suggestie van de raad over om de categorieën hoogleraren, inclusief de daaraan gekoppelde bevoegdheden in het BBR te omschrijven. Ook zal in de artikelen 18 en 22 nader aangegeven worden dat het hier slechts gaat om kortdurende vervanging, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte en vakantie.


Eindrapportage Undergraduate Onderwijs (UR 10 – 258)

Het college meldt dat er een nieuwe stuurgroep geformeerd zal worden, die concrete invulling zal moeten geven aan de “ 3 O’s - filosofie” en “parelinventarisatie”. Het resultaat van dit alles zal in de raad terugkomen en in april 2011 gepresenteerd worden op de onderwijsdag.


Schriftelijke rondvraagpunten

Het college zal druk zetten op het tempo van de taalvaardigheidstoetsing van docenten.

Ook zal het kijken naar de omvang van het door de raad gesignaleerde probleem van gebrek aan Engelse taalvaardigheid van PhD studenten die in het onderwijs ingezet worden. Het college

zal hier nader op terug komen.

In de januaricyclus van de URaad zal het college de concrete agenda Duurzaamheid UT aan de raad voorleggen.

Ten aanzien van de vraag over de fietsenstalling tussen Meander en Zuidhorst kondigt het college de komst van een uitgebreide schriftelijke reactie aan.

Het college zegt toe bij de Dean van het ITC navraag te doen naar de gang van zaken rond de verhoging van de huisvestingskosten van ITC – studenten.

Het college zal opnieuw met de decanen overleggen over de beschikbaarheid van borrelkelders.

Het college zal navraag doen naar de mogelijke onveiligheid van Blackboard. Ook zal uitgezocht worden waarom de UT als enige niet meedoet met de “Wetenschapsweek”.