UR 10-223 Agendaformulier Energievisie

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 29 september 2010

Commissievergadering : PSI

Agendapunt : energievisie

Bijgevoegde stukken : Energievisie Universiteit Twente


Betrokken concerndirectie: PA&O paraaf: _____


Secretaris: van Keulen paraaf: _____


Portefeuillehouder: van Ast paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

X Ter informatie

oTer advisering

oTer instemming

oAnders:
2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 5 juli 2010

Naam agendapunt: energievisie UT

Conclusie toen:

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, innovatieve en ondernemende karakter en wettelijke verplichtingen wil de UT een goed energiebeleid voeren, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met interne en externe stakeholders. Met de energievisie geeft de UT aan waar haar energiebeleid voor staat en wat de kaders zijn.
3.Toelichting/samenvatting:


Op jullie verzoek ontvangen jullie hierbij de energievisie ter informatie.4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………