Portfolio Instellingsstrategie

September 2010


In 2008 stelde Universiteit Twente met het document RouTe’14 haar strategische visie op de toekomst vast. Het document beschrijft de welke universiteit we willen zijn en beschrijft in hoofdlijnen wat we willen doen om dat beeld verder te ontwikkelen en te versterken.


Universiteit Twente is een jonge, ondernemende researchuniversiteit, die toonaangevend is op het gebied van nieuwe technologie en haar betekenis voor mens en maatschappij. Wij werken aan dé technologieën van de toekomst: ICT, bio- en nanotechnologie. Op onderdelen hiervan horen we bij de absolute wereldtop. En natuurlijk doen we meer.

Het unieke van Twente is dat we al deze gebieden met elkaar in verband brengen, juist omdat de meest interessante en relevante innovaties zullen plaatsvinden op de snijvlakken van deze technologieën.

Wij benaderen nieuwe technologie bovendien niet geïsoleerd, maar in de context van mens-, management- en maatschappijwetenschappen. Met de combinatie van high tech en human touch, willen we wetenschappelijk vernieuwen, willen we mensen opleiden die in de samenleving écht het verschil kunnen maken en willen we oplossingen bieden voor vraagstukken in de wereld om ons heen.

Als moderne, ondernemende universiteit staan we bekend om onze ontwerpgerichte aanpak voor het bedrijfsleven en door de creatie van nieuwe, innovatieve ondernemingen. Daarnaast leveren we verrassende oplossingen voor grote maatschappelijke vragen op terreinen als energieschaarste en duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.

Wij geloven in de kracht van nieuwe technologie als driving force voor verandering, vernieuwing en vooruitgang, voor mens en maatschappij.


Om dit waar te maken ontwikkelen we beleid op een aantal thema’s. Onderstaand overzicht geeft per thema weer in welke documenten dit beleid vastligt, cq welk beleid in behandeling of ontwikkeling is.


Onderwijs

Nota

Toelichting

Status

Werkplan Loket VO


vastgesteld

Institutional Plan Twente Graduate School


vastgesteld

Vernieuwing van het graduateonderwijs van de Universiteit Twente

Rapport bevat adviezen over kwaliteitsverbetering van het masteronderwijs. Wordt thans uitgewerkt door een vervolggroep.


Onderwijsvisie en kwaliteitszorg

De onderwijsvisie is opgenomen in de notitie over Instellingskwaliteitszorg

Voor advies in UR cyclus november

Undergraduate Onderwijs

Rapport bevat adviezen over kwaliteitsverbetering van het bacheloronderwijs. Een vervolggroep zal opdracht krijgen de adviezen uit te werken

Voor advies in UR cyclus september


Onderzoek


Nota

Toelichting

Status

Sturing Onderzoek

-

vastgesteld

Leerstoelenplan

-

In ontwikkeling


Internationalisering


Nota

Toelichting

Status

Visie Internationalisering en plan van aanpak

-

Voor advies in UR cyclus september


Valorisatie

Nota

Toelichting

Status

Masterplan Kennispark

-

vastgesteld


HRM

Nota

Toelichting

Status

Nota Personeelsbeleid

Verdere nota’s over talent, diversiteit en hooglerarenbeleid zijn uitwerkingen van deze nota.

vastgesteld

Organisatie & Financiën

Nota

Toelichting

Status

Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering

-

vastgesteld

Bedrijfseconomische aspecten van onderwijs

-

Ter informatie in UR cyclus december

Budgetsturing

-

In ontwikkeling

Campus


Nota

Toelichting

Status

Verwondering, Verbinding en Ontmoeting: de Campus van de Toekomst

-

vastegesteld

Vastgoedplan 2014

-

vastgesteld

Visie studentenhuisvesting

-

Ter advisering bij UR in cyclus september

Nota studentenvoorzieningen

-

In ontwikkeling

In onze visie vormen deze notities samen een portfolio dat een status heeft die vergelijkbaar is met een instellingsplan, zoals bedoeld in de Wet.

Wij kiezen voor een portfolio in het besef dat de wereld van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek momenteel bijzonder turbulent is. De internationalisering raakt in een stroomversnelling en overheden op verschillende niveaus bezinnen zich op hun rol. Ook de financiële problematiek van de overheid zal de komende tijd tot heroverwegingen leiden. Het spreekt voor zich dat nieuwe situaties kunnen leiden tot aanpassing van bestaand en introductie van nieuw beleid. In die gevallen worden onderdelen van de portfolio vervangen en geldt het nieuwere beleid, zodra dat onder meer door de URaad geformaliseerd is.

De URaad wordt jaarlijks in de eerste, informatieve bijeenkomst in september en eventueel in een overlegvergadering geïnformeerd over het portfolio, en over voorgenomen aanvullingen en wijzigingen. Die laatste krijgt de raad expliciet ter instemming voorgelegd

We hebben ons voorgenomen de stand van zaken van het RoUTe’14 proces en het daaraan verbonden beleid in het najaar van 2011 via een mid-term review integraal te evalueren.