UR 10-217 Procesafspraak WAR-koepels

Procesafspraak tussen vertegenwoordigers van Commissie Profileringsfonds Koepels/SU enerzijds en de Werkgroep Afstudeer Regelingen (WAR) anderzijds


gemaakt op 4 juni 2010


m.b.t. totstandkoming advies Profileringsfonds


1. De invulling van de wetswijziging van Afstudeerfonds naar Profileringsfonds wordt door de WAR voorbereid d.m.v. een door de WAR aan het CvB te schrijven en uit te brengen schriftelijk advies. Het CvB besluit welk voorstel aan de Universiteitsraad (UR) ter instemming wordt voorgelegd.


2. Naar het zich laat aanzien zal dat advies voornamelijk betrekking hebben op mogelijke wijzigingen van de vigerende Regeling Afstudeersteun.


3. De WAR zal bij het uit te brengen advies zoveel mogelijk de wensen en meningen van de Koepels/SU betrekken door besprekingen met bovengenoemde Commissie vanuit de Koepels/SU. De betrokkenheid van de Koepels/SU zoals in dit stuk verwoord, eindigt na besluitvorming door de UR.


4. Per e-mail van 25 mei jl. heeft de Commissie reeds een eerste aanzet tot inhoudelijk commentaar gegeven. Deze wordt besproken tussen de WAR en de Commissie op 10 juni a.s. De WAR zal dan aangeven welke punten zij in haar onder handen zijnde werkdocument wil overnemen.


5. De WAR zal haar werkdocument vervolgens aan de Commissie ter beschikking stellen voor aanvullend commentaar. Dit zal worden besproken in een 2
e ronde tussen de WAR en de Commissie.


6. Het uiteindelijke concept advies van de WAR zal voor commentaar aan de Commissie worden aangeboden. De WAR zal voor zoveel mogelijk met dat commentaar rekening houden.


7. Mochten er tussen de WAR en de Commissie punten ontstaan waarover men het fundamenteel oneens is dan zullen die in een addendum aan het advies van de WAR aan het CvB worden toegevoegd.