UR 10-132 Agendaformulier Inschrijvingsregeling 2010-2011

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 23 juni 2010

Commissievergadering : OOS

Agendapunt : Inschrijvingsregeling 2010-2011

Bijgevoegde stukken : de regeling zelf


Secretaris: Van Keulen paraaf: _____


Portefeuillehouder: Brinksma paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer informatie

X Ter advisering

oTer instemming

oAnders:2.Toelichting/samenvatting:

Per academisch jaar dient het College van Bestuur de collegegeldtarieven en de bijbehorende Inschrijvingsregeling vast stellen. Dit gebeurt na een advies van de Universiteitsraad na een daartoe voorgenomen besluit van het college.


T.a.v. de tarieven voor de niet-EER studenten voor de bèta opleidingen studiejaar

2010-2011 heeft destijds afstemming binnen 3-TU verband plaatsgevonden, waarbij het ging om een verhoging conform indexering. Op 9 september 2009 heeft de UR positief geadviseerd over het toen genomen CvB besluit t.a.v. die tarieven.

De tarieven van de gamma opleidingen niet-EER studenten studiejaar 2010-2011 zijn besproken in de UR vergadering van 3 maart 2010. Ook over die gamma tarieven heeft de UR op 3 maart 2010 een positief advies gegeven t.a.v. de CvB besluitvorming.

Tegelijkertijd zijn toen ook de wettelijke tarieven formeel voor het studiejaar 2010-2011 vastgesteld


In maart 2010 konden nog geen herzieningen voor de Inschrijvingsregeling 2010-2011 worden doorgevoerd gelet op de ontwikkelingen m.b.t. de wetgeving in het hoger onderwijs.Samenvattend bedragen de collegegelden 2010-2011:

Hoogte college- en/of examengeld studiejaar

2010-2011

Wettelijk tarief voltijdse inschrijving

€ 1672,-

Deeltijdse inschrijving

€ 1223,-

Extraneus

€ 1019,-

Duale inschrijving

€ 1672,-

---------------------------------------

------------

Instellingstarief B1:
inschrijving bachelor bèta
niet
EER2(voltijd, deeltijd, duaal)

€ 5311,-

Instellingstarief B2:

inschrijving bachelor alfa/gamma
niet
EER2 (voltijd, deeltijd, duaal)

€ 4040,-Instellingstarief M1:
inschrijving master bèta,

niet EER2 (voltijd, deeltijd, duaal)€ 8818,-

Instellingstarief M2:
inschrijving master alfa-gamma,

niet EER2 (voltijd, deeltijd, duaal)

€ 6713,-


Inschrijvingsregeling 2010-2011
Het wetsvoorstel Versterking besturing is op 18 maart 2010 gepubliceerd in het Staatsblad
(Stb. 2010, 119). In deze wet is een groot aantal onderwerpen geregeld waaronder de collegegelden bij een tweede opleiding en de uitschrijving met bijbehorende terugbetaling van collegegeld.
Deze bepalingen treden per 1 september 2010 in werking. Van het onderdeel doorlopende inschrijving is nog niet vastgesteld wanneer deit in werking treedt. De inwerkingtreding van de doorlopende inschrijving hangt af van het moment waarop er in uitvoeringstechnische zin voldoende garanties voor een verantwoorde invoering zijn.


Voor een goed begrip diene dat vanaf september 2010 er geen sprake meer is van een onderscheid “wettelijk tarief” enerzijds en “Instellingstarief niet-EER” anderzijds. Het onderscheid vanaf september 2010 zal dan zijn “wettelijk tarief” enerzijds en Instellingstarief” anderzijds.


De belangrijkste veranderingen per september 2010 t.o.v. van september 2009:

Artikel 3: 

bindend studieadvies: studenten met een bindend studieadvies kunnen niet opnieuw worden ingeschreven in de bachelor waarvoor het bindend studieadvies geldt (artikel 7.8 b lid 5 van de wet);

joint degree: studenten die zich inschrijven voor een joint degree worden ook als student ingeschreven aan de andere universiteit(en) voor zover het een Nederlandse instelling betreft (artikel 7.3c lid 3 van de wet).


Artikel 7 uitschrijven en restitutie:

de student kan zich zonder reden uitschrijven en wordt uitgeschreven met ingang van de maand volgend op het verzoek tot uitschrijving;

restitutie in 12den (twaalfde gedeelten) en geen restitutie in de maanden juli en augustus. Bij overlijden wel restitutie in juli en augustus aan de nabestaanden.


Artikel 8 Tarieven:

Studenten hebben pas recht op betaling van het wettelijke tarief als ze aan 3 eisen voldoen:

Vooropleiding:

ostudenten, die zich inschrijven voor de voltijdse vorm van een bacheloropleiding en nog niet eerder een bachelorgraad of doctoraal diploma hebben behaald, dan wel een masteropleiding, en nog niet eerder een mastergraad of doctoraal diploma hebben behaald, tenzij dit een opleiding binnen de CROHO-labels Onderwijs en Gezondheid is, of

ostudenten die
- na het behalen van een HBO-diploma
- als wo-student al dan niet met een behaald bachelordiploma
zich inschrijven voor een pre-mastertraject in de bachelorfase ten einde te voldoen aan de toelatingseisen voor de betreffende (deeltijd) masteropleiding aan de UT.

Nationaliteitvereiste:

ostudenten met de nationaliteit van een EER-land (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen,Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland,
Verenigd Koninkrijk en Zweden;) of

ostudenten met de Surinaamse nationaliteit of

oeen ieder die door het UAF als vluchtelingstudent erkend is of

ostudenten die afkomstig zijn uit een niet EER-land, maar die wel aan de nationaliteitseis eis van de Wet studiefinanciering 2000 (art. 2.2) voldoen.

Woonplaatsvereiste:

ostudenten die bij aanvang van de studie woonachtig zijn in Nederland,

België, Luxemburg of een van de Duitse deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Bremen.


Overgangsbepalingen op bovenstaande inschrijvingseis: studenten die na afronding van de eerste ba/ma een tweede ba/ma willen doen en studenten die al voor afronding van hun eerste ba/ma een tweede ba/ma doen kunnen instellingstarief gelijk aan wettelijk tarief betalen.


Premaster studenten worden ingeschreven in de bachelor en betalen het wettelijke collegegeldtarief of het instellingscollegegeldtarief geldend voor de master waarvoor zij de premaster doen.

Studenten die in het studiejaar 2009-2010 ingeschreven stonden voor een deeltijd premaster en deze premaster in het studiejaar 2010-2011 nog willen afronden, worden ingeschreven in de bijbehorende bacheloropleiding, waarbij voor het studiejaar 2010-2011 het deeltijdtarief van toepassing is.

Artikel 11 Schade vergoeding

De schade vergoeding was € 185,- per maand en wordt 10% van het voor de student verschuldigde collegegeldtarief.
3.(Voorgenomen) besluit CvB:

gezien: de toelichting zoals opgenomen in het agendaforulier UR (bijgevoegd);

gehoord: de beraadslagingen;

overwegende:

- dat de collegegeldtarieven voor 2010-2011 - na positieve adviezen van de Universiteits-

raad - reeds zijn vastgesteld doch de daarbij behorende Inschrijvingsregeling UTnog niet kon worden vastgesteld i.v.m. mogelijke wetswijzigingen;

- dat er aanleiding is de inschrijvingsregeling 2010-2011 ten opzichte van 2009-2010 op enkele punten te wijzigen vooral ook omdat de WHW een aantal wijzigingen heeft ondergaan.

besluit college:
1. De Inschrijvingsregeling 2010-2011 volgens de bijlage bij dit agendaformulier vast te

stellen.
2. Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Universiteitsraad.

3. Na een positief advies van de Universiteitsraad de Inschrijvingsregeling UT 2010-2011 op te nemen in het Studentenstatuut UT”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………